TIDLIGERE KONGE-STATSRÅD: Økonomiprofessor Victor Norman (H) var statsråd med ansvar for kongehuset fra 2001 til 2004. Foto: Mimsy Møller / Samfoto
TIDLIGERE KONGE-STATSRÅD: Økonomiprofessor Victor Norman (H) var statsråd med ansvar for kongehuset fra 2001 til 2004. Foto: Mimsy Møller / SamfotoVis mer

Hoffets pengebruk:

- Det kongelige hoff skulle følge lov om offentlige anskaffelser i så stor grad som mulig

Tidligere statsråd Victor Norman mener departementet hadde klare føringer. Likevel har hoffet latt være å kunngjøre anskaffelser for millioner av kroner.

I mai skrev Dagbladet at Det kongelige hoff har latt være å kunngjøre konkurranser om store innkjøp og byggeprosjekter på statlige eiendommer i henhold til kravene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Regelverket skal sikre at flere bedrifter konkurrerer om kontraktene, at fellesskapets midler brukes mest mulig effektivt og bidra til å redusere korrupsjon.

I hoffets interne retningslinjer slås det fast at «hoffet forvalter offentlige budsjettmidler», men at lov om offentlige anskaffelser bare skal følges som «hovedregel». Jusprofessorene Lasse Simonsen og Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo fastslo i mai at hoffet er et offentligrettslig organ, og dermed er forpliktet til å følge loven fullt ut.

Anskaffelseseksperter var enige, og mente hoffet har brutt loven i en årrekke. Stortingsrepresentanter mente hoffets praksis svekker kongehuset og krevde at loven ble fulgt sporenstreks.

«- Jusprofessorer skal man ta på alvor og lytte til. Det er interessante spørsmål de reiser i denne saken.» Tidligere statsråd (H), Victor Norman

800 millioner i innkjøp

De siste 16 årene har hoffet mottatt rundt to milliarder kroner av Stortinget til vedlikehold og renovering av statlige eiendommer, og til drift av den offisielle delen av kongehuset. Av dette har en stor andel gått til innkjøp og oppdrag for private selskaper.

Tall fra Statistisk sentralbyrå tilsier at hoffet kjøpte inn varer og tjenester for rundt 800 millioner kroner bare fra 2006 til 2014.

I samme periode skulle anskaffelser over 500 000 kroner kunngjøres i den offentlige innkjøpsbasen Doffin, slik at bedrifter kunne konkurrere om oppdraget.

Få kunngjøringer

De siste årene har omfattende renovering av statlig eiendom, luksusbil-kjøp og storslåtte feiringer med gjester fra utlandet spist av budsjettene.

En gjennomgang av hoffets kunngjøringer i innkjøpsdatabasen viser at:

  • Fra 2011 til 2018 ligger det bare kunngjøringer for innkjøp av strøm. I samme periode har hoffet mottatt 1,7 milliarder kroner fra Stortinget til drift av kongehuset og renovering av statlig eiendom.
  • Sist gang innkjøp av gartnertjenester ble kunngjort var i 2004.
  • Innkjøp av teknisk utstyr finnes det ikke spor av, utenom en varmrulle til vaskeriet i 2006.
  • Det er bare to kunngjøringer om vedlikehold og renovering av statlig bygg på 16 år. Den nyeste er tolv år gammel, fra 2006.

Det er brukt store beløp på prosjekter det ikke finnes spor av i innkjøpsbasen Doffin. Blant annet 45 millioner kroner på oppussing av Oscarshall.

Hoffet vil ikke svare på hvor mye oppussing av galleriet Dronning Sonjas kunststall bak Slottet kostet i 2016 og 2017. Men en maler-kontrakt Dagbladet avdekket var verdt 6,9 millioner kroner. Etter at Dagbladet stilte hoffet spørsmål om kontrakten, gikk Slottsforvalteren av. Heller ikke denne er å finne kunngjort i Doffin. Dagbladet er ikke kjent med at noen av hoffets kunngjøringer er slettet fra Doffin.

Over tre år fikk hoffet millioner kroner til å renovere innsiden av Oscarshall lystslott på Bygdøy. Ingen oppdrag ligger kunngjort i Doffin. Foto: NTB Scanpix
Hoffet finansierte flere arbeider på innsiden av Midtstallen, som ble bygget om til kunstgalleri, i 2016 og 2017. Hoffet vil ikke svare på hvor mye penger det har kostet eller hvorfor anskaffelsene ikke ble kunngjort på Doffin. Da Dagbladet først stilte spørsmål om saken, gikk Slottsforvalteren av. Foto: Scanpix
Hoffet finansierte flere arbeider på innsiden av Midtstallen, som ble bygget om til kunstgalleri, i 2016 og 2017. Hoffet vil ikke svare på hvor mye penger det har kostet eller hvorfor anskaffelsene ikke ble kunngjort på Doffin. Da Dagbladet først stilte spørsmål om saken, gikk Slottsforvalteren av. Foto: Scanpix
KONGSSETEREN: Hoffet fikk over 8 millioner kroner til å finansiere brannsikkerhetstiltak på Kongsseteren. Ingen av oppdragene ligger kunngjort i Doffin i dag. Foto: Scanpix
BILPARK: Hoffet har kjøpt en rekke luksusbiler for penger fra Stortinget, uten at anskaffelsene ligger kunngjort i Doffin. Denne Audien kostet 2,6 millioner kroner i 2016. Foto: Scanpix
IKKE I DOFFIN: Oppdrag og anskaffelser til prosjekter til mange titalls millioner kroner i regi av hoffet, er ikke å finne i den offentlige oppdragsbasen Doffin.

Fra 2001 til 2004 ledet Victor Norman (H) Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD), som hadde ansvaret for å følge opp kongehuset.

- Det lå som en grunnleggende føring fra oss at Det kongelige hoff skulle følge lov om offentlige anskaffelser i så stor grad som mulig, sier Norman, til Dagbladet.

Samfunnsøkonomen Norman har fulgt debatten om hoffets bruk av offentlige midler på statlige bygg og store innkjøp. Han mottok de omfattende utredningene fra Slottsutvalget om ny finansiering av kongehuset i 2002. Samme år konkluderte hans departement med at hoffet formelt sett ikke var omfattet av lov om offentlige anskaffelser.

«Dersom hoffet har fått beskjed av sitt eget departementet om at de ikke er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, så er det rimelig grunn for dem til å tro det.» Tidligere statsråd Victor Norman

- Jeg hadde det konstitusjonelle ansvaret for eventuelle råd og beskjeder som ble gitt. Dersom hoffet har fått beskjed av sitt eget departementet om at de ikke er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, så er det rimelig grunn for dem til å tro det. Hvis noen skal skytes for beskjeder som er gitt hoffet i denne saken, så er det meg, sier Norman.

Norman understreker at hoffet likevel skulle følge reglene i så stor grad som mulig.

- Hva tenker du om at eksperter på feltet nå konkluderer med at hoffet faktisk er omfattet av loven?

- Jusprofessorer skal man ta på alvor og lytte til. Det er interessante spørsmål de reiser i denne saken, sier Norman, som både har vært rektor og professor ved Norges Handelshøyskole.

I dag ligger det kun ti kunngjøringer av konkurranser gjort av hoffet i Doffin, utover strømavtalene. Til sammenlikning har Statsbygg oversendt Dagbladet 24 kunngjøringer og avtaler de selv har inngått med private selskaper på kongelige eiendommer i samme periode. Kontraktene spenner fra rammeavtaler med håndverkere for løpende vedlikehold til store byggeprosjekter.

- Når din og departementets linje var så tydelig, hvorfor er det få kunngjøringer fra hoffet i Doffin?

- Det er et godt spørsmål, som jeg ikke vil kommentere, sier Norman.

- Har hoffet holdt seg til den linja som du og departementet la opp til?

- Det vil jeg ikke kommentere, sier Norman.

- Jeg kan ikke forestille meg at jeg har gitt klarsignal til noe som er strid med loven. Tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen, på spørsmål om han ga klarsignal til at hoffet ikke behøvde følge lov om offentlige anskaffelser..

Unntak skulle begrunnes

Tidligere ekspedisjonssjef Kasper Holand i departementet deltok i en arbeidsgruppe under Slottsutvalget, som utarbeidet en ny økonomistyring for kongehuset. Arbeidet ble avsluttet i 2002.

- Hovedpoenget var å bidra til en opprydning og profesjonalisering i tråd med den ordning som gjaldt for offentlige anskaffelser. I det lys måtte eventuelle unntak begrunnes, sier Holand.

- Dersom hoffet vurderte det slik at loven ikke skulle følges i enkelte tilfeller skulle det ha en begrunnelse?

- Ja, svarer Holand.

Dagbladet har lest sitatene fra Holand høyt for Victor Norman.

- Jeg er helt på linje med Holand, sier Norman.

Verken Holand eller Norman vet hvordan hoffet ble informert om departementets syn den gang.

- Men utgangspunktet er skriftelighet i forvaltningen, sier Holand.

4. mai ba Dagbladet om innsyn hos Kommunaldepartementet i alle dokumenter og korrespondanse som vedrørte hoffet og lov om offentlige anskaffelser. Ingen slike dokumenter ble sendt tilbake.

Senere fant Dagbladet en forvaltningskontrakt mellom Statsbygg og hoffet i departementets postjournal.

I to vedlegg til den signerte kontrakten var det spesifisert at anskaffelsesregelverket skulle følges ved arbeider på statlige eiendommer.

Dagbladet har spurt departementet om hvorfor det ikke ga innsyn i disse dokumentene ved den første henvendelsen.

Henvendelsen er ikke besvart.

Ønsker ikke svare

19. april fikk hoffet spørsmål fra Dagbladet om renoveringen av et statlig bygg i Slottsparken. Oppdraget, til en verdi av 6,9 millioner kroner, ble ikke lagt ut for konkurranse i Doffin.

To måneder senere har hoffet fremdeles ikke svart på spørsmålene, men en gransking av kontrakter ble igangsatt.

14. mai spurte Dagbladet om hvor mange anskaffelser til en verdi over terskelen for offentlig kunngjøring hoffet har gjort de siste fem årene. Og hva kontraktene gjaldt.

Hoffet ønsket ikke å svare på noen av spørsmålene.

15. mai stilte Dagbladet kronprins spørsmål om Haakon om hoffets praksis og jusekspertenes konklusjoner.

På samtlige tre spørsmål svarte kronprinsen med å henvise til hoffet:

INTERVJU MED KRONPRINS HAAKON. Reporter: Eiliv Frich Flydal / Video: Emilie Rydning / Foto: Nina Hansen Vis mer Vis mer

I begynnelsen av juni ba avisa om et intervju med hoffsjef Gry Mølleskog og konstituert Slottsforvalter Heide Tjøm om forvaltning av statlige eiendommer og anskaffelser ved hoffet. Hoffet ba om å få spørsmål sendt på forhånd. 09. juni sendte Dagbladet en epost med spørsmål til intervjuet.

Forespørselen om å møtes for et intervju ble da avslått.

«Vi vil vurdere å svare på spørsmålene, men det blir i så fall skriftlig. Det er fint om du sender dem over ila helga», skrev kommunikasjonssjef Guri Varpe tilbake.

Samme dag sendte Dagbladet flere spørsmål, blant annet:

- Hvorfor ønsker ikke hoffet å stille til intervju om hvordan flere av Norges mest kjente og betydningsfulle eiendommer forvaltes?

- Hvorfor har hoffet en kraftig nedgang i antallet kunngjøringer i Doffin fra 2004 til i dag?

- I hvor mange tilfeller har hoffet latt være å følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser de siste fem årene?

- Hva var begrunnelsene i de enkelte tilfellene?

- Hvor mange anskaffelser over terskelverdien har hoffet gjort de siste fem årene? Hva var disse anskaffelsene?

- Har hoffet fulgt sine egne interne retningslinjer for offentlige anskaffelser?

- Hvor mange brudd på de interne retningslinjene er det avdekket de siste fem årene?

Seks dager senere, 15. juni, opplyste hoffet at det heller ikke ønsket å svare på noen av disse spørsmålene.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Guri Ofstad Varpe er kommunikasjonssjef på Slottet.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix
KOMMUNIKASJONSSJEF: Guri Ofstad Varpe er kommunikasjonssjef på Slottet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Vis mer

Denne gangen var begrunnelsen at Dagbladet, som en del av det journalistiske arbeidet, i midten av mai hadde klaget inn en kontrakt mellom hoffet og et malerselskap til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Slottet har kommet med en egen uttalelse som er ligger lengre ned i denne artikkelen.

Strid og hemmlighold

Dagbladet har undersøkt Bondevik I-regjeringens håndtering av saken. En rekke dokumenter hemmeligholdes, men intervjuer med flere kilder viser at det var strid om hoffets forpliktelser mellom fagmiljøene i to departementer:

«Det var en klar uenighet om jussen og hoffets status mellom Næringsdepartementet og mitt departement» Tidligere statsråd Victor Norman

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD), som holdt kontakt med kongehuset stod mot Næringsdepartementet, som hadde ansvaret for lov om forskrift om offentlige anskaffelser.

AAD har siden skiftet navn til Kommunaldepartementet (KMD). Den siste måneden har hoffet og KMD flere ganger vist til vurderinger gjort i 2002:

«Det ble da konkludert med at det kan hevdes som et fullt forsvarlig standpunkt at reglene om offentlige anskaffelser ikke gjelder for Det kongelige hoff.»

Hoffet avviser også at det er omfattet av anskaffelsesregelverket og at lovbrudd har forekommet.

Tross flere forespørsler har de ikke lagt fram originale dokumenter fra det de kaller en «grundig prosess» og «grundige vurderinger».

Første intervju med Norman

For å få flere svar, kontaktet Dagbladet daværende ansvarlig statsråd Victor Norman i midten av mai.

I dette første av flere intervjuer, svarte Norman slik om hoffets forpliktelser:

- Min refleks er at lov om offentlige anskaffelser gjelder for hoffet. Det kongelige hoff er en del av det offentlige Norge, det er jeg ikke i tvil om.

- Om ikke kongen og kongehuset er en del av det offentlige Norge, hva er da offentlig?

MED BONDEVIK: Statsminister Kjell Magne Bondevik (til h.) og arbeidsstatsråd Victor D. Norman.
Foto Knut Falch / SCANPIX
MED BONDEVIK: Statsminister Kjell Magne Bondevik (til h.) og arbeidsstatsråd Victor D. Norman. Foto Knut Falch / SCANPIX Vis mer

Dagbladet intervjuet også to departementsråder som fulgte opp kongehuset fra 1997 til 2004. Hverken de eller Norman kunne huske at det ble gitt en beskjed til hoffet om at det ikke var omfattet av loven.

I midten av mai sendte Dagbladet en oppsummering av uttalelsene deres til Kommunaldepartementet (KMD) og ba om en kommentar.

Fikk telefon

Uka etter intervjuet tok Norman kontakt. En ansatt i departementet hadde nettopp ringt ham og lest høyt fra et gammel utkast til regjeringsnotat fom saken. Slike utkast og et eventuelt endelig resultatet, regnes som interne arbeidsdokumenter i regjeringen.

Norman kunne ikke lese opp utkastet ordrett for Dagbladet og hadde ikke fått vite tittelen på dokumentet. Men han stod fritt til å videreformidle hovedlinjene.

Før han tiltrådte i Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) høsten 2001, jobbet byråkratene der for å sikre at hoffet ikke måtte følge anskaffelsesreglene, i motsetning til andre mottakere av offentlige midler. Kort tid etter at Norman tiltrådte lå forslaget klart.

- I et utkast til regjeringsnotat foreslo vi at Det kongelige hoff ikke skulle underlegges lov om offentlige anskaffelser fullt ut. Men det var presisert at hoffet skulle følge loven i så stor grad som mulig. Utkastet ble sendt til andre departementer på en høringsrunde, sier Norman.

Faglig motstand

Kort tid i forveien hadde juristene i Næringsdepartementet skrevet en ny forskrift om offentlige anskaffelser. Arbeidet ble ledet av seniorrådgiver Robert Myhre.

En postjournal som Dagbladet har fått innsyn i, viser at Myhre fikk utkastet til regjeringsnotat på bordet.

- Der foreslo de at Det kongelige hoff aktivt skulle unntas fra å følge loven. Henvendelsen kom overraskende. Det var ikke hjemmel i loven for det de ønsket, sier Myhre.

«Forslaget deres stred både mot intensjonen i lovverket og sunn fornuft.» Robert Myhre, jurist og tidligere senionrådgiver i Næringsdepartementet.

- Forslaget deres stred både mot intensjonen i lovverket og sunn fornuft. Vi avviste det blankt, sier Myhre.

FIKK BREV: Tidligere seniorrådgiver Robert Myhre i Næringsdepartementet, nå partner i DLA Piper.
FIKK BREV: Tidligere seniorrådgiver Robert Myhre i Næringsdepartementet, nå partner i DLA Piper. Vis mer

Han ble senere sekretariatsleder i Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) og jobber i dag som partner og advokat i DLA Piper.

Bekrefter uenighet

Norman bekrefter at forslaget var omstridt.

- Forslaget vårt om å unnta hoffet fra anskaffelsesregelverket møtte motstand. Det var en klar uenighet om jussen og hoffets status mellom Næringsdepartementet og mitt departement, sier Norman.

Flere tidligere ansatte i Næringsdepartementet husker den faglige striden om hoffets forpliktelser. Ingen ville gi seg. Myhre lette etter en løsning.

- Til slutt ba vi om at man sjekket med kong Harald hvorvidt det faktisk var ønskelig et slikt unntak for hoffet. Etter hvert fikk vi til svar at det ikke var noe slikt ønske. Og forslaget deres ble dermed skrinlagt, sier Myhre.

Han ble overrasket over å høre at hoffet ikke anså seg som omfattet av loven.

Slottet ønsker ikke å kommentere Myhres opplysninger om henvendelsen til kong Harald. Men i en artikkel i Dagbladet 6. juni bekreftet både lederen og to medlemmer av Slottsutvalget at kong Harald på den tiden ikke ønsket noen særbehandling for hoffet, når det gjaldt lover og regler om bruk av offentlige midler.

Gabrielsen: - En forklaringsutfordring

Ansgar Gabrielsen (H) var statsråd i Nærings- og handelsdepartementet fra 2001 til 2004. Han husker godt Myhres arbeid og sier han har tillitt til framstillingen av saksforløpet.

- Reglene er reglene. De som ikke er unntatt lov om offentlige anskaffelser, de gjelder loven for. Det er hele prinsippet, sier Gabrielsen til Dagbladet.

- Er hoffet omfattet av lov om offentlige anskaffelser?

- Jeg nøyer meg med å vise til lov og forskrifter. Det som står der gjelder. De som ikke kan vise til en hjemmel som unntar dem har en forklaringsutfordring, sier Gabrielsen.

UKJENT MED FRITAK FOR HOFFET: Tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen (H). Foto: Andrea Gjestvang/Dagbladet
UKJENT MED FRITAK FOR HOFFET: Tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen (H). Foto: Andrea Gjestvang/Dagbladet Vis mer

Et departement kan uansett ikke frita et annet organ som hoffet fra å følge loven basert på sin en egen vurdering, fremholder flere eksperter.

- Dette er jo i bunn og grunn et rettslig spørsmål, sier Gabrielsen.

Ingen dokumenter

Norman er usikker på hva som skjedde med utkastet til regjeringsnotat etter den kraftige motstanden fra Næringsdepartementet.

- Vet du om det finnes et endelig regjeringsnotat som slår fast at regjeringen ville unnta hoffet fra å følge lov om offentlige anskaffelser?

- Nei, sier Norman.

- Vet du om andre dokumenter, saksbehandling eller et vedtak der det konkluderes med at hoffet faktisk er unntatt lov om offentlige anskaffelser?

- Nei, sier Norman.

- Kjenner du til noen tekst der det slås fast at hoffet faktisk er unntatt å følge lov om offentlige anskaffelser?

- Nei, det gjør jeg ikke, sier Norman.

I over en måned har Dagbladet bedt Kommunaldepartementet om innsyn i dokumenter som belyser saksgangen. Blant annet utkastet til regjeringsnotat. Det er også sendt purringer til kommunikasjonsenheten og dens nestleder Anne Marit Schiong.

Departementet har verken besvart innsynsbegjæringene eller en rekke spørsmål som avisa har stilt i arbeidet med denne saken.

I LUKKET ARKIV: Regjeringsnotatet som kan kaste lys over hva regjeringen rundt hoffet og anskaffelser ligger hos Riksarkivet på Sognsvann og hemmeligholdes. Foto: Scanpix
I LUKKET ARKIV: Regjeringsnotatet som kan kaste lys over hva regjeringen rundt hoffet og anskaffelser ligger hos Riksarkivet på Sognsvann og hemmeligholdes. Foto: Scanpix Vis mer

16 år etter dragkampen om hoffets forpliktelser til å følge norsk lov, hemmeligholdes eller tilbakeholdes de sentrale dokumentene som kan kaste lys over hva som faktisk skjedde.

Alle regjeringsnotater fra Bondevik II-regjeringen ligger i Riksarkivet. Det er tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) som avgjør om pressen får innsyn. Bondevik har avslått å gi Dagbladet innsyn.

Nytt økonomireglement

Etter at Næringsdepartementet nektet å godta et unntak for hoffet, la Arbeidas- og administrasjonsdepartementet fram et økonomireglement for Det kongelige hoff i statsråd. Kronprins Haakon var tilstede på møtet, som fant sted på Slottet 5. juli 2002.

STATSRÅD: 20. desember 2002 møttes statsrådene med kronprins Haakon og kong Harald på Slottet. Her fra et tidligere møte. Foto: Gunnar Lier og Jon Eeg / SCANPIX POOL
STATSRÅD: 20. desember 2002 møttes statsrådene med kronprins Haakon og kong Harald på Slottet. Her fra et tidligere møte. Foto: Gunnar Lier og Jon Eeg / SCANPIX POOL Vis mer

Reglementet slår ikke fast at hoffet er unntatt lov om offentlige anskaffelser. Reglementet slår fast at bevilgningene skal brukes i samsvar med Stortingets forutsetninger og alminnelige prinsipper for statens økonomiforvaltning

Punkt 7.3.1 slår fast at «Hoffsjefen fastsetter nærmere regler for kjøp av varer og tjenester ved Det Kongelige Hoff.».

I hoffets egne retningslinjer for innkjøp, slår hoffet selv fast følgende: «Det kongelige hoff er ikke underlagt lov om offentlige anskaffelser.» I en epost til Dagbladet skriver hoffet at disse retningslinjene er «i tråd med økonomireglementet».

«Hoffet kan ikke fritas fra å følge loven på den måten» Jusprofessor Hans Petter Graver til Dagbladet om hoffets økonomireglement.

Gabrielsen: - Ga ikke klarsignal

Dagbladet har fått en liste fra Statsministerens kontor over hvem som var tilstede i statsråd på Slottet 5. juli 2002.

Blant dem var næringsminister Ansgar Gabrielsen. Som statsråd hadde han ansvar for oppfølging av lov om offentlige anskaffelser.

Gabrielsen avviser at økonomireglementet på noen måte fritar hoffet fra å følge anskaffelsesreglementet.

- Ethvert spesifisert regelverk, som dette økonomireglementet for hoffet, må være i tråd med øvrige norske lover og forskrifter. Økonomireglementet kan altså bare innskrenke handlingsrommet, ikke utvide det, sier Gabrielsen.

- Dette er et allment prinsipp både i forvaltningen og i lovverket forøvrig.

– Ga du som statsråd noe klarsignal til at Det kongelige hoff ikke behøvde å følge lov om offentlige anskaffelser?

- Jeg kan ikke forestille meg at jeg har gitt klarsignal til noe som er strid med loven, sier Gabrielsen.

UTEVNT TIL KOMMANDØR: Kong Harald og Næringsminister Ansgar Gabrielsen i samtale under statsbesøk i Italia i 2001. Fire år etter ble Gabrielsen utnenvt til Kommandør av St. Olavs Orden. Foto: Knut Falch /SCANPIX
UTEVNT TIL KOMMANDØR: Kong Harald og Næringsminister Ansgar Gabrielsen i samtale under statsbesøk i Italia i 2001. Fire år etter ble Gabrielsen utnenvt til Kommandør av St. Olavs Orden. Foto: Knut Falch /SCANPIX Vis mer

Som politiker var Gabrielsen lokal folkevalgt, ordfører, stortingsrepresentant, næringsminister og helseminister over en periode på 20 år.

Underveis deltok han på en rekke reiser med kongeparet i Norge og i utlandet. Gabrielsen ble utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden av kong Harald i 2005 sammen med resten av regjeringen.

- Kan du huske det på noe tidspunkt var meningen at hoffet ikke skulle følge lov om offentlige anskaffelser?

- Nei, det husker jeg ikke.

- Husker du et ferdig regjeringsnotat der det framgikk at hoffet ble unntatt å følge loven?

- Nei, sier Gabrielsen.

Støtte fra jusprofessor

Jusprofessor Hans Petter Graver sier følgende om hoffets økonomireglement:

- Det er ikke adgang til å fravike loven i slike kongelige resolusjoner. Så det spiller ingen roller hva de har ment eller hvordan de har ønsket seg dette. Hoffet kan ikke fritas fra å følge loven på den måten, sier Graver.

FORVALTNINGSRETT:Jusprofessor Hans Petter Graver har forlvaltningsrett som et av sine spesialfelt. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
FORVALTNINGSRETT:Jusprofessor Hans Petter Graver har forlvaltningsrett som et av sine spesialfelt. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

Dagbladet har spurt statsråder fra alle partier i Bondevik I-regjeringen om de kan huske at hoffet og offentlige anskaffelser var oppe til diskusjon eller nevnt i et ferdig regjeringsnotat. Det husker ingen av dem. Flere oppfordrer avisa til å kontakte daværende justisminister Odd Einar Dørum (V), som er kjent for god hukommelse.

- En slik sak har jeg overhodet ingen minner om, sier Dørum.