MER VEI: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener nullutslippskjøretøy som frakter varer og gods på bedre veier er løsningen på klimaproblemet i transportsektoren. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
MER VEI: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener nullutslippskjøretøy som frakter varer og gods på bedre veier er løsningen på klimaproblemet i transportsektoren. Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

Samferdselsministeren tror grønne vogntog vil gi klimakutt

- Det skal fortsatt lukte asfalt!

Tog alene er ikke løsningen på klimautfordringene i transportsektoren, sier Frp-statsråd Jon Georg Dale. Han vil satse på ny teknologi, elektriske lastebiler - og mer vei.

I dette intervjuet med Dagbladet varsler han store endringer i arbeidet med de nasjonale transportplanene framover.

- Det er ikke asfalt som forurenser. Det er det kjøretøyene som gjør, sier Dale.

Frp-statsråden mener fylkespolitikerne i de nye regionene må tidligere inn i prosessen for å skape mer helhetlige transportløsninger samt bidra til at transportnæringen når sine klimaforpliktelser. Det er langt fram.

- Vi har ikke god tid. Klimautslippene fra samferdselssektoren skal reduseres med 50 prosent innen 2040. Det er det neste tiåret at vi må gjøre de virkelig tunge prioriteringene for å få til dette, sier han.

Ikke tog

Stortingsflertallet har vedtatt planer for jernbaneutbygging rundt de store byene, ikke minst i det såkalte intercity-triangelet mellom Oslo, Skien, Halden, Lillehammer og Hønefoss.

Dette ligger fast, men ikke først og fremst av hensyn til klimaet, ifølge statsråden.

- Verken tog eller sykkelveier løser klimaproblemet, selv om det selvsagt er bra for klimaet at folk sykler og tar toget, sier Dale.

- Det er helt nødvendig å bygge ut kapasiteten på togtrafikken rundt de største byene, for å spare plass og areal og av hensyn til pendlerne. Men nullutslippskjøretøy på gode veier - også for næringstransport - er klimatiltak som virkelig monner. Når du kommer fortere fram, forurenser du mindre, fortsetter han.

- Svakhet

Dagens nasjonale transportplan strekker seg fram til 2029 og har en rekordstor ramme på 1000 milliarder. Men det er minst én svakhet ved planen, ifølge Dale.

- Det er bare satt av 1 milliard kroner til investeringer i ny teknologi. Vi må ha en mye kraftigere satsing på innovasjon, for foreløpig er ikke batterikapasiteten god nok for elektriske vogntog. Men her må vi ha med oss det private næringslivet, sier han.

I Frankrike demonstrerer De gule vestene mot økte avgifter på diesel og bensin. På Stortinget har Frp tatt til orde for å innføre moms på elbiler, noe Dale slutter opp om.

- Jeg forstår resonnementet til stortingsgruppa vår. Når flere og flere kjører elbil, så må vi diskuterer avgiftssystemet. Vi må lage et bærekraftig avgiftssystem for åra etter 2025, da alt nybilsalg skal være nullutslippskjøretøy. Jeg er sikker på at teknologiskiftet som nå ligger foran oss, blir det neste store steget, sier samferdselsministeren.

Førerløse lastebiler

Samferdselsministeren er entusiastisk med tanke på 5G-teknologi og sier dette vil kunne gi støtet til førerløse biler og lastebiler. I tillegg vil veikapasiteten utnyttes bedre, ved at føreren får beskjed om hvilken rute som er den beste å velge til enhver tid.

- Vi må ha med oss folk flest på klimaløsningene. Det nytter ikke å plage folk og tre løsninger nedover hodet på dem, sier Dale.

- Vi må spørre oss selv hva slags oppgaver vi skal løse framfor hva slags løsninger vi vil ha. Og i dette perspektivet vil nye teknologiske løsninger innen veitransporten kunne bli et stort konkurransefortrinn for Norge, framholder han.

Plan-reform

Den neste nasjonale transportplanen, som Dale nå skal gå i gang med, strekker seg fra 2021 til 2033. Og her skal det bli endringer i måten å jobbe på, varsler statsråden.

- De nye regionene skal overta ansvaret for fylkesveiene, fiskerihavnene og kjøp av ulønnsomme distriktsruter i lufta, som staten har ansvaret for i dag. 1500 ansatte som nå jobber i Statens vegvesen skal flyttes over. Det er en av grunnene til at vi vil ha endringer, sier Dale.

Han mener det til nå har vært et problem at fylkespolitikere nærmest har kunnet velge prosjekter fra en à la carte-meny som fagetatene har lagt fram, og dermed blitt mer opptatt av enkeltprosjekter enn helheten.

- Regionene har kommet for sent inn i arbeidet. De må tidligere inn for å gjøre reelle vurderinger og prioriteringer, selv om ansvaret til sjuende og sist ligger hos meg. Tydeligere prioriteringer og en bedre balanse mellom investeringer og vedlikehold vil gi mer for pengene, sier han.

- Hårreisende, mener SV

SVs transportpolitiske talsperson Arne Nævra mener det trengs en lagt mer offensiv politikk fra regjeringens side enn det han nå leser inn i Dales signaler.

- Denne planen er helt hårreisende. Det er bare Frp som tror at flere tusen nye kilometer med motorvei løser klimaproblemet. Vi må gjøre det lett å velge grønt og dyrt å velge grått, sier Nævra og fortsetter:

- SV ønsker at lyntog skal binde de store byene sammen. Og vi ønsker å øke satsingen på kollektivtrafikk og sykkel i byene. Da får du mer av godset fra lastebiler over på jernbanen, og du gjør at folk kan velge tog, buss eller sykkel istedenfor bil, sier den kjente naturfotografen og SV-politikeren.

- Det høres ut som Dale har tenkt å lene seg tilbake og håpe at ny teknologi skal løse problemet for han. Det er for passivt. SV heier også på nye nullutslippsløsninger på lastebiler, men det kommer ikke til å løse problemet alene, sier Nævra.

- Monner lite med tog

Marius Holm i miljøorganisasjonen Zero er mer positiv til Dales analyser og signaler enn SV er.

- Det er lurt å få mer gods over på tog, men det monner for lite. Teknologien for lastebiler med hydrogen eller batteri er klar, det som gjenstår er industrialisering, at noen setter i gang serieproduksjon, sier Holm til Dagbladet.

Han mener regjeringen kan framskynde dette ved å lage nye klimavirkemidler, som skaper etterspørsel i tidlig fase, mens teknologien fortsatt er dyrere enn diesel.

- Vårt forslag er et CO2-fond for tungtransport som gjør el- og hydrogenlastebiler lønnsomme. Det er regjeringen som avgjør om vi lykkes. At Dale vil legge penger fra NTP inn ny teknologi er positivt, men det må bli dyrere å slippe ut CO2, sier han.

Holm erkjenner at det med tida vil komme moms på elbil, men krever at dette skjer gradvis og balanseres av at avgiften på fossile biler økes, slik at disse bilene blir «litt dyrere hvert eneste år».