BUDSJETTKLARE: Mandag legges statsbudsjettet fram av finansminister Siv Jensen (Frp). Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
BUDSJETTKLARE: Mandag legges statsbudsjettet fram av finansminister Siv Jensen (Frp). Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

Statsbudsjettet legges fram:

Dette er budsjettlekkasjene

Økt satsing på kollektivtransport og bekjempelse av gjengkriminalitet i Oslo er blant det som ventes. Samtidig blir bilavgiftene holdt på stedet hvil - inntil videre.

Mandag legges statsbudsjettet fram, men tradisjonen tro har det allerede lekket en rekke opplysninger om hva som kan forventes å komme. Fredag kom NTB med en større oversikt over hva som vil presenteres mandag.

Økt satsing på kollektivtransport og bekjempelse av gjengkriminalitet i Oslo er blant det som ventes. Samtidig blir bilavgiftene holdt på stedet hvil - inntil videre.

FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud gikk torsdag ut og utfordret sin egen finansminister, Siv Jensen. Han mener det er tid for et kraftig skattekutt.

- Tiden der vi kutter med ostehøvelen bør være over, og tiden vi starter å kutte med øks bør starte. Jeg har en klar forventning om at statsbudsjettet for 2019 inneholder skatte- og avgiftslettelser som virkelig monner for folk flest, ikke bare symbolske kutt, sa Svendsrud til Dagbladet.

Økt satsing på Sjøforsvaret

Sjøforsvaret er også blant dem som kan juble over økte bevilgninger. Nettavisen melder fredag at Sjøforsvaret blir bevilget 4,4 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2019. Det er en økning på 295 millioner kroner sammenliknet med året før.

- Vi nordmenn er en fredselskende nasjon, vi er ikke krigshissere og ønsker ingen konflikt, men i dagens virkelighet må vi ha et godt forsvar for å hevde vår egen suverenitet, og da må vi ha et operativt sjøforsvar. Når regjeringen bevilger 300 friske millioner, styrkes dette, sier Abid Raja (V).

Ifølge ham vil pengebruken føre til et mer robust norsk sjøforsvar.

- Denne satsingen øker den operative tilgjengeligheten til Sjøforsvarets styrker og resulterer i en betydelig reduksjon i risikoen for at planlagt aktivitet ikke kan gjennomføres, sier Raja.

Her er de andre lekkasjene som har kommet fredag:

Bistand

 • Regjeringen foreslår å bruke 37,8 milliarder kroner på bistand i 2019. Det tilsvarer 1 prosent av BNI (bruttonasjonalinntekt) og er en økning på 2,5 milliarder kroner eller 7,1 prosent fra 2018.

Samferdsel

 • Regjeringen vil øke satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier med 45 prosent. Det betyr at potten for dette vil bli på 3,7 milliarder i 2019. I tillegg settes det av 391 millioner kroner til bygging av Fornebubanen.
 • Det foreslås nær 1,1 milliarder kroner til skredsikring av riksveier, samt 800 millioner kroner til skredsikring av fylkesveiene.
 • Regjeringen øker bevilgningene til vedlikehold av riksveier med 400 millioner kroner. Mesteparten skal gå til tunneler.
 • Regjeringen setter av 25 millioner kroner til forsterking av bruer på fylkesveiene. Formålet er å få ned transportkostnadene for tømmertransport.

Helse og omsorg

 • Regjeringen foreslår at det skal være en kommunepsykolog i alle norske kommuner og setter av 50 millioner kroner til dette.
 • Regjeringen setter av 48 millioner til eldrereformen, opp fra 12,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2018.
 • Unge som har fylt 18 år, skal slippe å betale egenandel hos barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og psykiatriske ungdomsteam. Det er ikke beregnet noen eksakt kostnad av regelendringen, som i realiteten er en tilpasning til praksisen mange steder i dag.
 • Regjeringen vil bruke 4 millioner kroner på å «etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud». Ombudet skal bestå av to nye årsverk, samt fem nye årsverk til styrking av de lokale ombudene knyttet til tema eldre.

Forskning og utdanning

 • Regjeringen vil gi 50 millioner kroner mer til de såkalte lærerspesialistene. Pengene skal gå til å ansette flere spesialister samt å øke lønnstillegget deres ytterligere.
 • Regjeringen foreslår å bruke 481 millioner kroner mer på tre satsingsområder innen forskning (teknologi, fornyelse og omstilling i næringslivet og kvalitet i høyere utdanning). Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning styrkes med 25 millioner kroner. Studiesteder som kan vise til «fremragende kvalitet og innovativ praksis» kan søke om midlene.
 • Regjeringen bevilger 17 millioner mer i statsbudsjettet for 2019 sammenliknet med i år til kampen mot mobbing. Ekstramidlene skal sørge for raskere saksbehandling av mobbesaker.
 • Regjeringen vil bruke 7,1 millioner kroner til opprettelsen av en folkehøyskole på Svalbard.
 • Regjeringen setter av 6 millioner til rundt 600 nye stillinger som spesialistlærer.

Integrering

 • Regjeringen dobler bevilgningen til såkalte kombinasjonsklasser, der innvandrerungdom kan ta både grunnopplæring og videregående skole samtidig. Det settes av 70 millioner.
 • Regjeringen vil bruke 16 millioner på videreutdanning av lærere i voksenopplæring av innvandrere.
 • Det foreslås 9 millioner til å styrke kvaliteten og standardisere innholdet i kommunenes introduksjonsprogram.

Forsvar og sikkerhet

 • Regjeringen setter av 535 millioner kroner ekstra til Heimevernet, Forsvaret og politiet.
 • Det settes av 9 millioner til ivaretakelse av kontorer og kaserner knyttet til flytting av Luftforsvarets skolesenter (LSS) fra Kjevik til Værnes.
 • Regjeringen bevilger 295 millioner ekstra til Sjøforsvaret. Det betyr at totalrammen ligger på om lag 4,4 milliarder kroner i 2019.

Klima og miljø

 • Regjeringen legger inn 400 millioner kroner ekstra til arbeidet med å rense verdenshavene for plastavfall.
 • Regjeringen vil bruke drøyt 1,1 milliarder kroner på fornybar energi i utviklingsland i 2019. Det foreslås å øke bevilgningen med 430 millioner kroner.

Politi

 • Regjeringen viderefører årets ekstrabevilgning på 30 millioner for å få bukt med gjengproblemet i Oslo sør. I tillegg legges det 40 millioner i en pott for gjengbekjempelse, fordelt på 16 millioner til Oslo-politiet, 8 millioner til Kripos og Økokrim og 16 millioner til konfliktrådet.

Kultur

 • Regjeringen øker satsingen til filmformål med 50 millioner kroner. Den største økningen går til å styrke rammen for tilskuddsordningene under Filmfondet med 30,9 millioner kroner. 5,1 millioner av dette øremerkes internasjonal satsing på dataspill.

Skatter og avgifter

 • Regjeringen dropper økningen av bilavgiftene i neste års budsjett. Omleggingen av beregningsmåten for avgifter vil tidligst skje i 2020.
 • Regjeringen innfører fra nyttår en ordning med at arbeidsgivere må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på tips ansatte mottar.
 • Regjeringen foreslår gunstigere skattebetingelser på pensjonen til selvstendig næringsdrivende. Forslaget vil koste staten 65 millioner kroner.

Barn og familie

 • Regjeringen setter av til sammen 181 millioner kroner til tiltak for å bekjempe barnefattigdom. For lavinntektsfamilier settes det av 46 millioner til gratis kjernetid i barnehage for toåringer, 60 millioner skal styrke bostøtteordningen, om lag 40 millioner går til områdesatsing, 20 millioner til pilotprosjekt for deltakelse i fritidsaktiviteter og 5 millioner til ferietiltak i regi av Røde Kors og Den Norske Turistforening.
 • Regjeringen vil øke Forbrukertilsynets budsjett med 6 millioner øremerket blant annet tilsyn og oppfølging av merking av reklame hos bloggere og influensere.

Olje og energi

 • Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner til kartlegging av en stor havbunnsstruktur som går over delelinjen mot Russland.

Arbeid og velferd

 • 22,5 millioner kroner foreslås til å opprette 200 nye tilrettelagte arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede