Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Dette er de viktigste grepene

Regjeringen bruker rekordmye oljepenger.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| Les alt om Statsbudsjettet her!

(Dagbladet.no): Finansminister Kristin Halvorsen bruker mer oljepenger enn noen gang.

Totalt skal det brukes 44,6 milliarder kroner mer enn handlingsregelen tillater. Underskuddet totalt blir 148,5 milliarder kroner.

Se hva politikerne tvitrer om statsbudsjettet her!

Se hovedendringene i budsjettet her:

Innvandring og integrering
• 1, 4 milliarder foreslås til statlige mottak og kommuner med asylmottak.

• 920 millioner til til integreringstilskudd og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

• UDI får 51 millioner mer.

• 400 millioner kroner til mindreårige asylsøkere, hvorav 220 millioner kroner til 120 nye omsorgsplasser fopr enslige, mindreårige asylsøkere.

• 150 millioner kroner til å styrke politiets arbeid på utlendingsområdet.

• 30 millioner kroner mer til retur- og reintegreringstiltak.

Politi og justis
• Politiets driftsbudsjett foreslås økt med 371,9 mill. kroner som følge av den nye særavtalen.

• 117 mill. kroner gis til DNA-reformen i 2010. Dette inkluderer 12,8 mill. kroner til økt analysekapasitet ved Rettsmedisinsk institutt og 1,6 mill. kroner til ombyggingsarbeid ved Universitetet i Tromsø for å forberede et nytt offentlig analyseinstitutt.

Arbeidsmarkedet
• For 2010 foreslår Regjeringen en ytterligere økning på 3 000 arbeidsmarkets- tiltaksplasser, til i alt om lag 78 200 plasseri gjennomsnitt for 2010. Regjeringen foreslår også å utvide målgruppen for langtidsledighetsgarantien.

Landbruk
• Jordbruksavtalen for 2009-2010 innebærer en rammeøkning på 1,2 mrd. kroner sammenliknet med avtalen for 2009, hvorav 560 mill. kroner (netto) foreslås som bevilgningsøkninger over statsbudsjettet i 2010.

• Jordbruksavtalen for 2009-2010 innebærer en rammeøkning på 1,2 mrd. kroner sammenliknet med avtalen for 2009, hvorav 560 mill. kroner (netto) foreslås som bevilgningsøkninger over statsbudsjettet i 2010.

Forskning og høyere utdanning
• Fond for forskning og nyskaping får 5 milliarder kroner mer.

• 291 millioner kroner er satt av for å opprette 2600 nye studieplasser.

• Basisbevligningene til universiteter og høyskoler utvides med 50 millioner kroner.

• Bevilgningene til forskning og utvikling økes med om lag 1, 7 milliarder kroner. Dermed utgjør offentlig finansiert forskning og utvikling 0,97 prosent av BNP.

• 97,7 mill gis til stipendiat-og nærings-PhD-stillingene.

• Av avkastningen på Fondet for forskning og nyskaping, vil regjeringen bruke 141,6 millioner kroner til vitenskapelig utstyr nasjonalt og til norsk deltakelse i ulike internasjonale prosjekter

Miljø
Se hva miljøbevegelsen sier om miljøsatsingen her.

• Bevilgningene til bevaring av naturens mangfold og friluftsliv foreslåsøkt med nær 146 mill.

• Det foreslås økte bevilgninger til CO2 håndteringpå Kårstø og Mongstad og til kjøp av klimakvoter for å oppfylle Kyoto-avtalen.

• 650 millioner kroner til klima - og skogsatsingen i utviklingsland.

• Regjeringen sier i budsjettet at de vil bidra med en milliard amerikanske dollar til det brasilianske Amazonas-fondet fram til 2015. Størrelsen på bidrag avhenger av hvor godt Brasil får til kampen mot avskoging.

• 100 millioner kroner mer til tilskuddsordning før økt satsing på miljøteknologi under Innovasjon Norge.

• Regjeringen har i årets budsjett satt av 3,2 milliarder kroner til arbeid med CO2-håndtering p Mongstad, fangst- og lagring av CO2, Kårstø-anlegget og drift av Gassnova SF.

• CLIMIT-programmet, et nasjonalt program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering, får 180 millioner kroner mer.

• Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering får 5 milliarder kroner mer Avkastningen av fondet vil dermed kunne bli på en milliard i 2011. Enova forvalter avkastningen.

• 300 mill. kroner til forskning og utvikling på fornybareenergikilder og karbonfangst- og lagring Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 50 mill. kroner til annen klimaforskning.

• Bevilgningene til miljøforskning foreslås økt med 32,7 mill. kroner.

• Foreslår å bruke 106, 5 millioner kroner på å fjerne vraket av krysseren Murmansk og 630 millioner kroner til å forberede hevingen av ubåtvraket U-864 utenfor Fedje.

• Øker slepebåtberedskap med 127 millioner kroner. Det betyr at beredskapen i Nord-Norge vil økes til tre slepefartøy på helårsbasis og etablering av en statlig slepebåtberedskap på Sørlandet

• For 2010 foreslås det en bevilgning på 1 220 mill. kroner til kjøp av klimakvoter og en fullmakttil å inngå avtaler om kjøp av klimakvoter på 3 700 mill. kroner.

• For å fremskynde nedgangen i CO2-utslippenefra førstegangsregistrerte kjøretøy foreslås det at avgiftssatsene for kjøretøyenes CO2-utslipp øker ytterligere fra 1. januar 2010. Denne økningen blir motsvart av lavere avgiftssatser for kjøretøyeneseffekt.

• Drosjer får ikke lenger 60 pst. rabatt i engangsavgiften for kjøretøyenes CO2-utslipp.

• Regjeringen innfører en ny CO2-avgift på gass til oppvarming av bygg.

Samferdsel
• Jernbaneverket får 1,3 milliarder kroner mer enn i fjor, totalt 10 milliarder kroner.

• Statens vegvesen får 14,1 milliarder neste år. Det er 2.64 milliarder mer enn i saldert budsjett for 2009.

• Sammen med den foreslåtte bevilgningen til Statens vegvesen knyttet til riksvegene foreslås det bevilget om lag 20,1 mrd. kroner i 2010 knyttet til vegformål.

LOVER MYE: Finansminister Kristin Halvorsen presenterte statsbudsjettet i formiddag. Her er oversikten over de viktigste løftene. FOTO: TORBJØRN GRØNNING.
LOVER MYE: Finansminister Kristin Halvorsen presenterte statsbudsjettet i formiddag. Her er oversikten over de viktigste løftene. FOTO: TORBJØRN GRØNNING. Vis mer

• Veksten i de frie inntektene til fylkeskommunenei gir rom for en økning i bevilgningene til riksveier som blir fylkesveier fra1. januar 2010 på 1 mrd. kroner.

• Deg foreslås bevilget 850 mill. kroner til rassikring i 2010.

• 50 millioner kroner til sikkerhetsinvesteringer til Avinors regionale flyplasser.

• 497 mill. kroner for å kompensere for Postens merkostnader knyttet til ulønnsomme samfunnsoppgaver.

Mer til eldre
Allerede er det kjent at politiet, skolen og helsesektoren ligger an til å bli budsjettvinnerne. Det er klart at regjeringen vil bruke 1, 3 milliarder kroner mer på eldre og helse i 2010. Blant annet som et ledd i å få til full sykehjemsdekning.

Også skolen får mer enn én milliard ekstra, for blant annet å kunne tilby to timer gratis leksehjelp i SFO, og én ekstra skoletime i uka på første til fjerde trinn.

• Regjeringen foreslår å bruke 1, 3 milliarder til å framskaffe 2500 sykehjemsplasser i 2010.

Helse
• Regjeringen foreslår å heve aldersgrensen for gratis helsetjenester under egenandelstak 1 fra 12 til 16 år, og å innføre en automatisk frikortordning. Egenandelstak 1 omfatter blant annet utgifter til legehjelp og legemidler på blå resept. Det foreslås også å innføre en automatisk frikortordning i 2010.

• 273 millioner settes av til oppfølging av samhandlingsreformen.

• Bevilgningene til helseforetakene økes med 1,4 milliarder. Regjeringen håper på en gjennomsnittlig vekst i pasientbehandlingen med omlag 1,3 prosent.

• Helseforetaken får dessuten en utgiftsøkning på 525 millioner kroner for å fullføre innføringen av ny inntektsfordeling. Dermed får blant annet Helse Sør-Øst ikke redusert sine inntekter som en følge av omleggingen.

• Opptrappingsplanen for rusfeltet får 150 millioner mer.

Skole og barnehage
• I 2010-budsjettet foreslås det økte utgifter for å legge til rette for 7 200 nye barnehageplasser. Regjeringen fortsetter lav foreldrebetaling i barnehagen. 464 mill. kroner til utbygging av nye barnehageplasser.35 mill. kroner i 2010 til tiltak som skal bedre kvaliteten i barnehagene.

• Maksprisen skal holdes på uendret fra 2009 til 2010, og det legges opp til at foreldrebetalingen skal holdes på det samme nominelle nivået fram til maksimalprisen tilsvarer 1 750 2005-kroner.

• Undervisningstimetallet i skolen utvides med én uketime, fordelt på 1.-7. trinn, og det innføres et tilbud om åtte uketimer gratis leksehjelp, fordelt på 1.-4. trinn. Til leksehjelp bevilger regjeringen 241 millioner kroner. Regjeringen 236 mill. kroner til kommunene for å utvide undervisningstimetallet.

• Regjeringen vil bruke 53 mill. kroner for å få flere til å fullføre grunnskolen, ved å innføre forsøk med praktisk valgfag i ungdomskolen.

• 40 millioner til forsøk med ulike kulturtilbud i skolen.

• I statsbudsjettet for 2010 er det lagt til rette for etablering av totalt om lag 7 200 nye barnehageplasseri permanente og midlertidige barnehagelokaler.

• 82 mill. kroner som første steg i denne opptrappingen av å likebehandle private og kommunale barnehager.

Kommuner
• Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt reelt med 4,2 mrd. kroner, og sektorens samlede inntekter øker reelt med om lag 8 mrd. kroner.

• Investeringsrammen for rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg økes med ytterligere 2 milliarder kroner.

• 1 mrd. kroner er knyttet til fylkeskommunenesøkte ansvar innen samferdselsområdet i forbindelsemed forvaltningsreformen.

• Veksten i de frie inntektene skal gi rom for 400 nye årsverkinnen det kommunale barnevernet, en styrkingav skoletilbudet, samt oppfølging av Omsorgsplan 2015.

• Bevilgningene til reiseliv over Næringsoghandelsdepartementets budsjett foreslås økt med 13 mill. kroner i forhold til saldert budsjett 2009, til 260 mill. kroner.

Fattigdom
• Regjeringen bil bruke en milliard kroner mer på å bekjemp fattigdom på målrettede tiltak. Dermed er den totale økningen på fattigdomssatsingen på totalt 4,3 milliarder siden 2006.

• Endringene i bostøtteordningen som ble innført i juli 2009 vil medføre en økning i neste årsbudsjett på 800 millioner kroner.

Kultur
• 812 millioner mer til kultur neste år.
• Regjeringen fortsetter satsingen på film og vil i 2010 styrke filmfeltet med over 50 millioner kroner. Til sammen 627,5 millioner kroner bevilges til norsk film i 2010.Av dette går 3 millioner går til å styrke produksjon og lansering av norske dataspill.

• Den regionale filmsatsingen økes med 5 millioner til 42 millioner. Siden 2005 har økningen til filmproduksjon alene utgjort 155 millioner kroner.

• 200,0 mill. kroner til en ny momskompensasjonsordningfor frivillig sektor.

• 91,0 mill. kroner til musikk. Blant orkestrene er Nord-Norske Opera og symfoniorkestrene blant vinnerne med en økning på vel 10 millioner kroner, Harmonien i Bergen får nesten 12 og Oslo-Filharmonien 10 millioner kroner.

• 75,8 mill. kroner til museer og kulturvern.

• 61,2 mill. kroner til opera.58,0 mill. kroner til språk, litteratur og bibliotek.

• 25,0 mill. kroner til prosjektering av nytt bygg for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design under Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

• Den Norske Opera og Ballett får 54 millioner, teatrene over 50 millioner til sammen.

Dagbladet oppdaterer fra statsbudsjettet nå.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media