SSBs prognose

Dette er dommen over norsk økonomi

Oppgangen har vært godt hjulpet av ekspansiv finanspolitikk, svak kronekurs, lav lønnsvekst og lave renter, heter det fra SSB.

(Hegnar.no:) Norsk økonomi har vært i en moderat oppgangskonjunktur i rundt halvannet år. Oppgangen drives nå videre av økte oljeinvesteringer og svakt positive internasjonale impulser, skriver Statistisk sentralbyrå i en fersk konjunkturrapport.

De syv siste kvartalene har den gjennomsnittlige kvartalsveksten i BNP Fastlands-Norge vært 0,6 prosent.

"Oppgangen har vært godt hjulpet av ekspansiv finanspolitikk, svak kronekurs, lav lønnsvekst og lave renter. Framover ventes det at disse faktorene vil bli mer nøytrale eller til og med kontraktive. Det vil da være konjunkturoppgangen internasjonalt og en oppgang i oljeinvesteringene som driver konjukturoppgangen videre", skriver SSB.

Renten opp

Også SSB tror at styringsrenten trolig satt opp på rentemøtet i september, etter å ha vært holdt uendret på rekordlave 0,5 prosent siden mars 2016.

"Det er nå utsikter til at norsk økonomi kommer ut av lavkonjunkturen mot slutten av 2019. Med et noe strammere arbeidsmarked er det rimelig å legge til grunn at lønnsveksten tar seg opp og med det ogsåden innenlandske kostnadsveksten. Det er dette konjunkturbildet som gjør at vi venter en gradvis økning i styringsrenta. Renteøkningene vil dempe oppgangen og bidra til en prisvekst nær målet", skriver de.

SSB har lagt til grunn seks rentehevinger på 0,25 prosentpoeng innen utgangen av 2021.

"Utlånsrenta for rammelån vil ifølge våre beregninger ligge på 3,8 prosent i 2021, vel ett prosentpoeng høyere enn nivået i 2017. At realrenten ventes å holde seg på historisk lave nivåer godt inn i kommende høykonjunktur, må ses i lys av at produktivitetsveksten fremdeles ser ut til å bli lav samt at befolkningsveksten vil avta i årene som kommer, fortsetter SSB.

Sterkere krone

SSB legger nå til grunn av kronen vil styrke seg i årene fremover.

"Dagens svake krone og en oljepris som antas å holde seg rundt 75 dollar fatet taler for styrking av krona. En kronestyrkelse vil moderere konjunkturoppgangen gjennom å svekke konkurranseevnen for konkurranseutsatte virksomheter. Vi legger til grunn at en euro vil koste rundt ni kroner i 2021. Dette er rundt 60 øre mindre enn dagens nivå, men likevel 90 øre høyere enn det historiske gjennomsnittet siden innføringen av euro i 1999", påpeker de.

SSB tror også at boligmarkedet vil dempe også oppgangen.

"Ifølge våre beregninger vil både boliginvesteringene og boligprisene vokse i moderat tempo i årene som kommer. Økningen i boligprisene blir drevet fram av høyere inntekter, men dempes av noe lavere befolkningsvekst og økte renter. Selv om boligprisenetrolig vil øke nominelt ventes realboligprisene å være på et lavere nivå i 2021 sammenliknet med toppen i 2017", skriver de, og mener at det grovt sett virker som at boligmarkedet er i mer balanse enn i de foregående årene.

Oljen

Som operatørene på norsk sokkel, tror også SSB på en markert økning i investeringene på norsk sokkel i årene fremover.

"Det er i hovedsak utbyggingen av Johan Sverdrup fase 2 som bidrar til dette. Lavere kostnader og forventninger om høy oljepris gjør flere petroleumsinvesteringer lønnsomme. Det planlegges nå for nye, store utbygginger, men det er i mange tilfeller usikkert når de kommer", skriver de, og påpeker at de tror dette vil overta som en viktig driver bak den moderate konjunkturoppgangen.

Fallet i investeringene de seneste årene gjør likevel at investeringstoppen SSB ser for seg i 2020 er rundt 17 prosent lavere enn rekordnivået fra 2013.

Andre økonominyheter:
Indeksen som bekrefter at amerikansk økonomi går som en kule
Lar seg ikke imponere – anbefaler salg