STATSBUDSJETTET: I dag kommer et forslag til statsbudsjettet. Finansminister Siv Jensen forteller at regjeringen vil komme med gode nyheter om blant annet økonomisk vekst og flere arbeidsplasser. Video: NTB / Scanpix. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet Vis mer

Statsbudsjett 2018

Dette vet vi om statsbudsjettet

Foreslår skattelettte på 880 millioner for lønnstakere. Det blir vanskeligere å få dagpenger for arbeidsledige.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Lønnstakere får 880 millioner i skattelette i forslaget til neste års statsbudsjett.

Gruppen som tjener mellom 750.000 til én million kroner, får i gjennomsnitt 400 kroner, mens gruppen med millioninntekt og mer får i gjennomsnitt 1.700 kroner mindre å betale i skatt, ifølge NTB.

Den laveste inntektskategorien på opp til 150.000 kroner, får i gjennomsnitt en skattelette på 100 kroner.

Selvstendig næringsdrivende kommer som gruppe godt ut av skatteendringene. Samlet får denne gruppen lettelse på 170 millioner kroner. Det utgjør et gjennomsnitt på 1.600 kroner, hvorav 700 kroner utgjør lettelse i formuesskatt.

Gjennomsnittlig kutt i formuesskatt for gruppen med inntekt på over én million kroner, er 1.800 kroner.

Øker ikke barnetrygden

Regjeringen vil ikke øke barnetrygden, men holder den på dagens nivå.

Satsen for barnetrygden holdes fast på 970 kroner i måneden, viser forslaget til statsbudsjett for 2018 som regjeringen la fram torsdag.

Barnetrygden har dermed verken økt eller blitt prisjustert på 22 år.

Regjeringen vil øke maksprisen for en barnehageplass til 2.910 kroner i måneden.

Det betyr en reell økning på 110 kroner per måned. Samtidig videreføres redusert foreldrebetaling og ordningen med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i familier med lav inntekt.

Vanskeligere å få dagpenger

Ifølge Aftenposten vil reglene for å få dagpenger ved arbeidsledighet bli strammet inn. Slik det er i dag må man ha tjent opp til 1 G, (grunnbeløpet i Folketrygden) som i dag er 93 634 kroner i løpet av siste år, for å ha rett til dagpenger. Alternativt må man ha tjent tilsammen 3G, tre ganger grunnbeløpet, i løpet av de siste tre åra. Aftenposten erfarer at regjeringen nå ønsker å fjerne den siste muligheten.

Ikke kutt i eiendomsskatt

Regjeringen legger ikke opp til kutt i eiendomsskatten, men foreslår å innskrenke handlingsrommet kommunene har når de vil innføre eller øke skatten.

Regjeringen vil redusere grensen for hvor mye eiendomsskatten kan økes fra ett år til et annet og foreslår å senke grensen for økning fra 2 promille til 1. Det samme gjelder grensen for hvor mye eiendomsskatt som kan kreves inn det første året.

Airbnb-skatt

Regjeringen foreslår å fjerne skattefritaket for utleieforhold som varer mindre enn 30 dager for å gi hoteller og andre overnattingsvirksomheter like konkurransevilkår som private som leier ut boligen sin.

Mer bistand

I forslaget til statsbudsjett for 2018 er det satt av 35,1 milliarder kroner til bistand.

Dette er en økning på 1,3 milliarder kroner fra inneværende år og utgjør om lag 1 prosent av neste års forventede bruttonasjonalprodukt (BNI).

Samtidig foreslår regjeringen å redusere antall kvoteflyktninger i 2018 til 1.120.

– Bakgrunnen for forslaget er at Regjeringen har gjennomført Stortingets vedtak om overføring av 8.000 syriske flyktninger for perioden 2015-2017, skriver regjeringen i statsbudsjettet.

Mer til kommunene

Kommunesektoren får 3,8 milliarder kroner mer i frie inntekter neste år. Kommunene får 3,6 milliarder kroner mer, og fylkene 200 millioner.

Av de 3,6 milliarder kronene kommunene får i økte frie midler, har regjeringen lagt flere føringer.

 • 200 millioner kroner skal gå til tidlig innsats i barnehage og skole, og det samme til forebyggende tiltak for barn, unge og familier.
 • 300 millioner kroner skal gå til et bedre tilbud til rusavhengige
 • 100 millioner kroner skal gi bedre og mer miljøvennlig ferjetilbud

Helse

Regjeringen setter av 584 millioner kroner til tiltak i opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Posten øker med 54 millioner kroner i 2018 sammenlignet med årets satsing på 530 millioner.

Regjeringen foreslår blant annet å styrke Statens barnehus og politiet med henholdsvis 11 og 20 millioner kroner. Politiet får 11 millioner kroner til å styrke arbeidet mot overgrep mot barn på internett.

Det foreslås økte bevilgninger for å behandle flere pasienter i sykehusene for å bidre til kortere ventetider for behandling i spesialisthelsetjenestene.

I budsjettforslaget gis det rom for en vekst i aktiviteten på to prosent. Dette omfatter behandling innen somatikk, psykisk helsevern rus og rehabilitering.

Det foreslås å gi investeringslån til nytt sykehus i Nørdmøre og Romsdal, til modernisering og utbygging av sykehus i Haugesund og til nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet.

Økt momssats

Ifølge NTB vil den laveste momssatsen økes fra 10 til 12 prosent. Den såkalte lave merverdisatsen omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement.

Venter økonomisk vekst

Finansdepartementet anslår at veksten i norsk økonomi vil øke til 2,5 prosent neste år.

Regjeringen mener at arbeidsmarkedet er i bedring, med høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet. Arbeidsledigheten anslås å gå ned fra 4,3 prosent i år til 4,0 prosent i løpet av neste år.

Regjeringen vil bruke 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene i statsbudsjettet for 2018. Det er en økning på 5,5 milliarder kroner fra inneværende budsjett, 6 milliarder kroner hvis man regner om til neste års kroneverdi.

Regjeringen legger opp til å bruke 2,9 prosent av kapitalen i oljefondet. Det er litt under grensen regjeringen har satt på 3,0 prosent.

Barnefamilier

 • I forslaget til statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen etter det NRK erfarer å fjerne skatteklasse 2

Forsvar

Helse

 • Drøyt 2,7 milliarder til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i Oslo.
 • Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet økes med 18 til 62,8 millioner kroner. Programmet skal innføres over hele landet fra 2019.
 • Ifølge Sunnmørsposten vil regjeringen sette av 200 millioner kroner til opprusting av sykehusene i Ålesund og Volda.
 • Det skal bygges sykehus i Molde, og regjeringen vil innvilge lånesøknaden fra Helse Midt-Norge som tilsvarer et beløp på rundt 3,5 milliarder kroner, ifølge NRK.

Arbeid og næringsliv

 • Utvide låneordningen for kjøp av skip fra norske verft når disse skal brukes i Norge. Låne- og garantiramme på 10 milliarder i 2018.
 • 30 millioner til innovasjonsprogrammet «DemoHav» for å støtte nye prosjekter i marine og maritime bedrifter.
 • Nav-ordningen Individuell jobbstøtte (IPS) som skal hjelpe folk med psykiske problemer i jobb, skal gjøres varig, og dobles fra 100 til 200 millioner kroner, skriver Nettavisen.
 • Regjeringen setter av 15 millioner kroner 125 nye tiltaksplasser for funksjonshemmede, skriver Aftenposten.

Miljø

 • Støtten til skogbevaring, det såkalte Regnskogfondet, økes med 42 millioner til 3 milliarder.
 • Norge har ennå ikke kommet i gang med salg av klimakvoter på EUs kvotebørs. Det gjør at milliardinntekter må settes på vent.

  I statsbudsjettet for 2018 kommer det fram at Norge og EU ennå ikke er kommet i mål med de langdryge forhandlingene om hvilke regler som skal gjelde når Norge skal auksjonere bort sin kvoteandel.

  Kvotene har hopet seg opp siden 2013, og til sammen har Norge nå 41,4 millioner kvoter i potten.

  Med dagens kvotepris vil det gi staten inntekter på omtrent 2,7 milliarder kroner.

Skatter og avgifter

 • Regjeringen vil innføre en ny engangsavgift på de aller tyngste elbilene. Det kommer i hovedsak til å gå ut over elbilene fra produsenten Tesla, skriver Aftenposten. De andre insentivene for elbiler blir videreført, melder TV 2.
 • Regjeringen innfører en aksjerabatt i formuesskatten som innebærer at eiere bare skal betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi. Inntektstapet er beregnet til 700 millioner kroner. Grepet er en del av skatteforliket fra 2016, skriver VG.
 • Etter det NRK erfarer gjør regjeringen ingen endringer i drivstoffavgiften i forslaget til statsbudsjett for 2018 som kommer torsdag.
 • Ifølge NRK foreslår regjeringen å fjerne skatteklasse 2, og gjør dette for å fremme integrering. Klasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.

Utdanning

Justis

 • Regjeringen kommer til å sende et forslag om dobbelt statsborgerskap ut på høring i høst.
 • 30 millioner kroner ekstra til politiet i Oslo sørøst som skal brukes til forebyggende arbeid.
 • Norge forlenger fengselsavtalen med Nederland fram til oktober 2019, skriver Nettavisen. Avtalen med Norgerhaven ble inngått i 2015.

Annet

 • De siste årene er det bevilget 9 milliarder kroner til de delene av landet som var hardest rammet av oljekrisen. Bevilgningene blir ikke videreført i budsjettet for 2018, skriver E24.
 • Det skal etableres en ny utdanningsmodell for brann- og redningspersonell. Det er satt av 18,9 millioner kroner til å etablere fagskolen som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har igangsatt, skriver Aftenposten.
 • Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner. Bevilgningen blir i alt 78 millioner, melder Vårt Land.
 • Regjeringen ønsker å sette av 6,7 millioner kroner til kommunene, som skal brukes til opplæring i norsk og norsk kultur og verdier som en del av integreringen.