Døm flere for voldtekt!

Justisminister Odd Einar Dørum er lei alle voldtektssakene som henlegges. Offerets rettsvern må styrkes. Nå vil han modernisere voldtektsbestemmelsen i straffeloven, så overgriperen ikke slipper unna med å si han ikke skjønte at kvinnen ikke ville ha sex.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- For meg er det et verdisignal å foreslå å kriminalisere grov uaktsom voldtekt. Ofrene trenger en slik handling fra samfunnet og det er vår plikt å foreslå en slik endring. Jeg synes voldtektsofrene bør høres og tas på alvor. Derfor dette forslaget, sier Odd Einar Dørum.

Latterliggjort

Det er et kontroversielt utspill justisministeren kommer med, men han er ikke redd for å komme med det. Attpåtil midt oppe i en valgkamp. Går det som han vil, legges forslaget fram i høst.

Forslaget har vært utredet av Seksuallovbruddsutvalget, der flertallet i1997 gikk mot en slik endring av den såkalte voldtektsparagrafen - §192 i straffeloven.

Etter gjeldende rett kreves det at gjerningsmannen har handlet forsettlig for at han kan dømmes for voldtekt. Kravet om forsett betyr at tiltalte kan frifinnes fordi han hevder å ikke ha oppfattet at fornærmede sa nei.

Mindretallet i Seksuallovbruddsutvalget mente en endring av loven ville hindre overgriperen å slippe unna med å si at han ikke skjønte kvinnen ikke ville ha sex.

Vil kriminalisere

Forslaget ble delvis latterliggjort av noen politikere og avvist av de fleste jurister som problematisk.

I dag blir tre av fire saker henlagt «på grunn av bevisets stilling». I tillegg mener forskerne at bare et lite mindretall voldtekter anmeldes til politiet.

Når Dørum nå ønsker å kriminalisere grov uaktsom voldtekt legger han vekt på:

 • å styrke voldtektsofrenes stilling uten at dette innebærer noen rettssikkerhetsrisiko for gjerningsmannen
 • at også den grove uaktsomme handlingen er klart straffverdig

  Dørum peker på at grov uaktsomhet kan særlig tenkes der volden har vært beskjeden eller offeret ute av stand til å motsette seg den seksuelle handlingen og gjerningsmannen ikke har forstått, men åpenbart burde ha gjort det. Eventuelt at offeret var lammet av frykt. Også her burde gjerningsmannen ha forstått dette.

  Justisministeren understreker at det er den grove og ikke simple (vanlige) uaktsomhet han ønsker kriminalisert.

  Møter motstand


  Odd Einar Dørums forslag hilses velkommen av en rekke sentre, foreninger og organisasjoner, som mener det er på høy tid å styrke ofrenes rettsvern.

  Blant motstanderne av en lovendring finnes en rekke «tungvektere»: Riksadvokaten, flere politikamre, statsadvokatembeter, Den Norske Advokatforening og Forsvarergruppen av 1977.

  De mener at uaktsom voldtekt er upraktisk og at en lemping av skyldkravet neppe vil gjøre det lettere å bevise voldtekt ettersom bevisproblemene ofte knytter seg til de objektive krav i voldtektsbestemmelsen.

<B>VIL KRIMINALISERE:</B> Et samleie som skjer uten samtykke skal defineres som voldtekt, mener justisminister Odd Einar Dørum.