Drapsdømt, på mildeste måte

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Da lege Christian Sandsdalen i fjor ga den MS-syke Bodil Bjerkmann to dødelige morfindoser, etterkom han den døende pasientens ønske og gjorde seg skyldig i overlagt drap. Da Sandsdalen meldte fra til Riksadvokaten, medvirket han til at en norsk domstol for første gang har tatt stilling i en sak der en lege har utført såkalt aktiv dødshjelp.
  • Sammen med foreningen Mitt Livstestament og tunge juridiske aktører som professorene Johs. Andenæs og Anders Bratholm, ønsket Sandsdalen at det utførte barmhjertighetsdrapet skulle virke som en pådriver i den offentlige debatten rundt eutanasi, for å bevege både domstol og lovgiver i retning av å tillate aktiv dødshjelp. I går fastslo Oslo byrett at det er lovgivers, og ikke domstolens, oppgave å skape eventuelle nye rettstilstander på dette området.
  • Det er en klok, grundig og velformulert dom som ble avsagt og som ganske sikkert også er i samsvar med holdningene i den brede del av opinionen: Loven skal angi et klart forbud mot å ta menneskeliv, der nødreglene ikke åpner for slik tillatelse. Men når de formildende omstendigheter foreligger i så omfattende grad som i denne saken, skal retten kunne redusere straffen helt ned til det symbolske, f eks som i dette tilfellet, utsettelse av straffeutmålingen i to år.
  • I går vant Sandsdalen tilbake retten til å praktisere som lege, men tapte i synet på at nødretten kan straffrita for drap på sterkt lidende og døende pasienter. Anken var som ventet, saken befinner seg på neste trinn i en prosess som etter Sandsdalen og hans meningsfellers syn skal tydeliggjøre behovet for en lovendring, en prosess mange har interesse av skal ende i Høyesterett.
  • Dommen i Oslo byrett går altså langt når det gjelder å vektlegge de formildende omstendighetene, men ikke så langt som et lovforslag fra professor Johs. Andenæs som foreslår straffritak under strenge vilkår. Den foreliggende dommen er et utmerket utgangspunkt når vi skal forholde oss til spørsmålene omkring aktiv dødshjelp i neste instans.