Eldreomsorg i framgang

Utbyggingen av eldreomsorgen har gått som planlagt. I morgen debatterer Stortinget eldresatsingen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ferske resultattall fra kommunene viser at regjeringens handlingsplan har styrket eldreomsorgen med godt over 9000 nye årsverk og Husbanken har godkjent bygging og utbedring av mer enn 18000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger som er tatt i bruk eller er under bygging. Vi har fått en positiv utvikling i sykehjemsdekningen, og tilbudet er reelt styrket for første gang på mange år. Handlingsplanen har gitt gode resultater. Regjeringen har lagt opp til å utvide handlingsplanen med ytterligere 5000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger i 2002 slik at planen nå samlet utgjør nesten 30000 nye enheter. Utbyggingen følges opp med styrket bemanning slik at tjenestene styrkes med til sammen 17500 nye personellårsverk i perioden fram til 2005.

Handlingsplanen var et nødvendig krafttak etter at kommunene på midten av nittitallet kom kraftig på etterskudd i forhold til veksten i antall eldre innbyggere. Regjeringen Jagland tok derfor initiativ til å øke kapasiteten i eldreomsorgen ved omfattende bruk av statlige tilskudd for å gjøre livet bedre for de eldre som mest trenger omsorg og offentlige tjenester. Tallenes tale er klar, vi nærmer oss målet. Nå er utfordringen rettferdig fordeling mellom kommunene og fornuftig fordeling mellom omsorgsboliger og sykehjem.

Tilskudd

Enkelte kommuner søker statlig tilskudd for å øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger slik at annenhver innbygger over 80 år kan gis tilbud om å flytte fra eget hjem til en tilrettelagt bolig eller institusjon. Som hovedregel er dette verken nødvendig eller fornuftig. Selv om nye sykehjem og omsorgsboliger er en viktig del av handlingsplanen, skal det ikke være tvil om at eldre med behov for hjelp først og fremst skal gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Handlingsplanen har en klar målsetting om å styrke de kommunene som står svakest. Fordelingen av investeringsmidler tilsvarende minst 24 mrd. kr vil ha betydning i flere tiår framover. Det innebærer at vi må si nei til statlig finansiering av prosjekter i de mest investeringslystne kommunene og støtte kommunene med størst behov for forbedring. Regjeringen vil ikke stå uvirksom og se på at enkeltkommuner står tomhendte igjen når siste runde med fordeling av investeringsmidler går til sommeren. Særlig må vi være oppmerksomme på at enkelte av de større byene fortsatt ligger noe etter.

Effekt

Satsingen fra kommunenes side viser at de ved hjelp av de statlige tilskuddene er i stand til å prioritere eldreomsorgen. Tilskuddene har gitt tilsiktet effekt og det er derfor ikke fornuftig å stimulere kommunene ytterligere ved å heve satsene for tilskudd pr. sykehjemsplass eller omsorgsbolig nå. Tilsvarende viser utviklingen at andelen sykehjemsprosjekter i Husbanken har vært økende i løpet av planens tredje år, og sykehjemsbyggingen samsvarer godt med det som er forutsatt i handlingsplanen.

Retten til enerom skal gjelde fra 2003. Alle som ønsker enerom, bør få dette etter at handlingsplanen er sluttført. Ifølge kommunenes rapporter vil andelen enerom øke fra 83% før handlingsplanen til over 90% i 2003. Tallene viser at det mot slutten av perioden vil skje en betydelig forbedring av situasjonen. Tar vi hensyn til at sykehjemmene i økende grad blir benyttet til etterbehandling etter sykehusopphold, rehabilitering og andre typer korttidsopphold og at enkelte beboere på langtidsopphold ønsker å dele rom, er dette akseptabelt. Vi vil likevel følge denne utfordringen nøye og om nødvendig ta initiativ overfor enkeltkommuner som ligger dårlig an i forhold til målsettingen.

Avsluttes

En plan som har gått som planlagt bør også avsluttes som planlagt. Jeg er glad for at det er bred politisk enighet om dette. Når eldreomsorgen er brakt tilbake på rett kurs, skal de ordinære styringsvirkemidlene, med vekt på lovverket og inntektssystemet, avløse øremerking og detaljert statlig styring. Ansvaret for eldreomsorgen skal ligge i kommunene, nå er de satt i stand til å videreføre dette.