En bærekraftig olje- og gassvirksomhet

Regjeringen ønsker å basere framtidig petroleums-virksomhet i havområdene fra Lofoten og nordover på en god sameksistens mellom ulike interesser.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet hadde 15. mars en artikkel i forbindelse med den nye stortingsmeldingen om regjeringens havmiljøpolitikk. Artikkelen gir et bilde av norsk petroleumsvirksomhet som en miljøversting. Dette er klart uriktig. Over 30 års erfaring med petroleumsvirksomhet har tvert imot vist at det innenfor forsvarlige miljørammer er mulig å basere verdiskaping i det norske samfunnet både på våre verdifulle petroleumsressurser og rike fiskeressurser.

Anslagene for våre gjenværende olje- og gassressurser viser at oljealderen i Norge vil fortsette i minst 50 til 100 år fremover. En god forvaltning av våre petroleumsressurser skal også i fremtiden ta hensyn til miljø og andre næringer i en god sameksistens. Havmiljømeldingen påpeker blant annet at kun 2 prosent av de totale tilførslene av olje til Nordsjøen kommer fra petroleumsvirksomheten. Videre regnes hele 98 prosent av stoffene som slippes ut til sjø fra petroleumsvirksomheten som ikke eller lite miljøfarlige. Det har ikke vært store, akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten siden 1977.

Virkemidler

Hva har gjort det mulig å skape en så bærekraftig petroleumsvirksomhet i Norge? Det omfattende virkemiddelapparatet har ført til at norsk petroleumsvirksomhet er blant de fremste i verden på miljøområdet. I en SINTEF-studie er klimagassutslippene på norsk kontinentalsokkel sammenlignet med tilsvarende utslipp i andre land, som Russland, Nederland, Storbritannia og USA. Aktiviteten på norsk kontinentalsokkel kommer klart best ut i studien.

Norsk petroleumsvirksomhet er en pioner når det gjelder utredninger av konsekvenser for miljø og andre næringer. Andre sektorer drar nytte av dette. Konsekvensutredningene i alle faser av petroleumsvirksomhet brukes aktivt for å redusere de negative effektene. Føre-var-prinsippet har vært praktisert gjennom alle år for petroleumsvirksomheten.

Regulert

Utslipp av olje og kjemikalier har blitt regulert stadig strengere de siste 15- 20 årene, og for fem år siden begynte arbeidet mot et mål om null miljøskadelige utslipp til sjø fra virksomheten innen 2005. Regjeringen har fastslått at den vil bidra til at dette målet nås. Arbeidet bidrar til en bærekraftig norsk petroleumsvirksomhet i fremtiden.

De omfattende reguleringene på miljøområdet innebærer imidlertid at det er knyttet høye kostnader til ytterligere reduksjoner av utslipp fra petroleumsvirksomheten. For eksempel er det få andre sektorer hvor det koster mer å redusere utslippene av klimagasser enn innenfor petroleumssektoren. Dette kan føres tilbake til at den høye CO{-2}-avgiften som ble innført for virksomheten i 1991, allerede har utløst en rekke utslippsreduksjoner av klimagasser.

På tross av de høye kostnadene knyttet til ytterligere utslippsreduksjoner, viser imidlertid næringen selv stadig evne til å tenke nytt omkring teknologiske løsninger med positive miljøringvirkninger. Snøhvit (som nå er stanset av ESA, red.anm.) krever en særskilt ivaretakelse av miljøhensyn, og i dette prosjektet har det blitt utviklet avansert teknologi både for å redusere utslipp til sjø og luft. Snøhvit vil ikke ha utslipp til sjø i driftsfasen, og siden CO{-2} som følger brønnstrømmen blir reinjisert, vil utslippene til luft bli bortimot halvert.

Nordover

Norsk petroleumsvirksomhet beveger seg nå nordover fra Nordsjøen. De nordlige havområdene er av stor betydning for fiskeriene, samtidig som vi finner verdifulle petroleumsressurser her. Disse havområdene er også et av verdens rikeste områder for sjøfugl og marine pattedyr. Petroleumsvirksomheten må forvaltes forsvarlig her. For å oppnå dette er det viktig å sikre et solid beslutningsgrunnlag. I Havmiljømeldingen fastslår regjeringen at helårig petroleumsvirksomhet i de nordlige havområdene skal konsekvensutredes, og arbeidet er allerede i gang.

Regjeringen ønsker å basere fremtidig petroleumsvirksomhet i havområdene fra Lofoten og nordover på en god sameksistens mellom ulike interesser. Slik skal man bidra til å sikre en bærekraftig olje- og gassvirksomhet som fortsatt skal komme hele det norske samfunn til gode.