- En god løsning for landet

Jens Stoltenberg lot seg presse av nei-jentene Kristin Halvorsen og Liv Signe Navarsete.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Liv Signe Navarsete sier nei til oljeboring i Lofoten. På pressekonferansen i dag forklarte Stoltenberg hvorfor han har latt seg presse av nei-jentene.

- Dette er en god løsning for landet. Det er en god løsning for alle som er opptatt av natur og miljø og for alle som er opptatt av industri og næringsliv. Forvaltningsplanen er en balansert og god løsning. Den forener målet om å utvikle arbeidsplasser og næringsliv i nord med hensyn til fisk og miljø. Regjeringen vil opprettholde leteaktiviteten etter olje og gass, og la oljeindustrien få tilgang til interessante letearealer innen miljømessig forsvarlige rammer, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Veldig fornøyd
- Regjeringen har nå lagt rammene for petroleumsvirksomheten i dette området og kommet til at det i skal ikke gjennomføres konsekvensutredning etter petroleumsloven i Nordland VII, Troms II og i uåpnede deler av Nordland IV, V og VI i denne stortingsperioden, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV).

- Jeg er veldig fornøyd med at vi har lagt fram en solid og oppdatert plan for forvaltning av havområdene i Barentshavet og utenfor Lofoten. Havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja regnes som noen av de mest verdifulle områdene langs kysten. Her blir det ikke konsekvensutredning, men ytterligere innhenting av kunnskap. Samlet har vi funnet en god avveining mellom miljøhensyn og petroleumsvirksomhet, sier miljø- og utviklingsministeren.

Her er kompromisset
Dagbladet avslørte tidligere i dag de viktigste stolpene i kompromisset. Dette har regjeringen nå blitt enig om i forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten.

Norskehavet • I bytte mot Lofoten og Vesterålen, får Ap mer oljeboring i Barentshavet. Det åpnes for konsekvensutredning i de tidligere omstridte områdene ved delelinja. I tillegg flyttes grensa for hvor nært Finnmarkskysten man kan lete etter petroleum.

• Det nordøsstlige norskehavet (Nordland 1, 3, 4, 5, 6 og Troms 2): I de åpnede delene av Nordland 6 vil det ikke være petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden. Det vil heller ikke bli utlyst nye blokker i området i denne stortingsperioden.

• I forbindelse med kunnskapsinnhentingen i de uåpnede områdene, vil en vurdere behovet for en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget også for åpnet areal.

• Det gjennomføres ikke konsekvensutredning etter petroleumsloven i Nordland 7 og Troms 2 og i de uåpnede delene av Nordland 4, 5 og 6 i denne stortingsperioden.

• MAREANO-programmet skal fullføre kartleggingen av havbunnen i Nordland 4 i 2011, og deretter i de øvrige områdene som ennå ikke er kartlagt.

• Fullføre kartlegging og styrke overvåkning av sjøfuglbestandene i området gjennom SEAPOP, og øke kunnskapen om hvordan disse påvirkes av menneskelig aktivitet.

• Olje og energidepartementet gjennomfører kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av Nordland 4, 5, 6, 7 og Troms 2. Kunnskapen som samles inn, skal kunne brukes i en eventuell konsekvensutredning om petroleumsvirksomhet. Kunnskapen som samles inn, skal kunne brukes som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen. Arbeidet vil starte opp raskt. I uåpnede deler av Nordland 4 og 5 vil det også være behov for å styrke kunnskapen om petroleumsressursene gjennom seismikkundersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger i regi av Oljedirektoratet og i dialog med fiskerinæring og fiskerimyndigheter.

• Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet gjennomfører kunnskapsinnhenting om virkninger og ringvirkninger av økt satsing på verdiskaping som reiseliv og fiskerirelaterte virksomheter. Kunnskapen som samles inn, skal kunne brukes som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen. Arbeidet vil starte opp raskt.

• Utvide det såkalte TFO-området til å innbefatte alle blokkene i åpent areal i Nordland 1, 3, 4 og 5. Utvidelsen gjøres gjeldende fra TFO 2011.

Barentshavet • Etter at Norge ble enig med Russland om delelinjeavtalen og den er blitt ratifisert i begge land, vil regjeringen igangsette en konsekvensutredning etter petroleumsloven med sikte på tildeling av utvinningstillatelser i det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet syd (sør for 74°30' N). Forutsatt at konsekvensutredningen gir grunnlag for det, vil regjeringen legge frem en stortingsmelding som anbefaler åpning av disse områdene for petroleumsvirksomhet.

• MAREANO-programmet skal kartlegge havbunnen i det tidligere omstridte området vest for avgrensingslinjen i henhold til avgrensingsavtalen mellom Norge og Russland.

•  I et belte på 35 km fra grunnlinjen langs kysten fra Troms II til grensen mot Russland, vil det ikke bli igangsatt petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden.

• I området mellom 35 km og 65 km fra grunnlinjen, vil det ikke være tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden 1. mars — 31. august.

• På Tromsøflaket gjelder begrensninger for kystsonen som følger av punkt 2b. - På Tromsøflaket utenfor 65 km vil det ikke være tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden 1. mars — 31. august.

Fornøyde I SV jubles det for kompromisset.

- Dette er en god dag for SV, sier nestleder Bård Vegar Solhjell til Dagbladet.
- Jeg er svært fornøyd, sier Snorre Valen.

Også i Ap-leiren var de fornøyd, ifølge statsminister Stoltenberg, selv om partigruppa har vært delt i spørsmålet om konsekvensutredning.

- Dette er en god og balansert løsning. Aps stortingsgruppe har sluttet seg til løsningen med applaus, sa Jens Stoltenberg til Dagbladet like etter møtet på Stortinget.

Høyre og Frp er ikke glad for dagens vedtak.