I Norge er fars rett til foreldrepenger knyttet til mors arbeidssituasjon, mens det samme ikke gjelder motsatt vei.

De norske reglene slår fast at far kun har rett på foreldrepenger dersom mor arbeider eller studerer. Det fins ingen lignende krav for mor.

ESA mener de norske reglene for foreldrepenger er i strid med likestillingsdirektivet.

- EØS-avtalen har likebehandling som grunnprinsipp. Når norske myndigheter systematisk og ulovlig forskjellsbehandler kvinner og menn, er det ESAs jobb å stille dem til ansvar, sier ESA-president Bente Angell-Hansen i en pressemelding.

ESAs beslutning om å henvise saken til EFTA-domstolen er tredje og siste trinn i EØS-tilsynets formelle sak mot Norge.

På eget initiativ

ESA startet granskingen på eget initiativ i oktober 2015. I kjølvannet av dette har tilsynsorganet også mottatt flere klager fra norske fedre.

Både i 2016 og 2017 ble det holdt møter i Oslo for å forsøke å nå enighet. Det lyktes ikke.

I november i fjor kom ESA til slutt med en såkalt grunngitt uttalelse til Norge. Men regjeringen har også etter dette stått fast på sitt syn om at reglene for foreldrepenger ikke er i strid med likestillingsdirektivet.

Det er mot dette bakteppet ESA nå har bestemt seg for å bringe saken inn for domstolen i Luxembourg.

For at en pappa i Norge skal få foreldreprenger, må barnas mor være i jobb eller studier. Det mener ESA bryter med likestillingsdirektivet. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

- Positivt tiltak

ESAs standpunkt er at de norske reglene for foreldrepenger innskrenker fars rett til betalt foreldrepermisjon.

- EØS-reglene krever ikke at Norge skal tilby betalt foreldrepermisjon. Men når Norge velger å gjøre det, må ordningen være tuftet på likebehandling, sier Angell-Hansen.

Norges holdning har vært at reglene for foreldrepenger faller utenfor rammene av det likestillingsdirektivet handler om.

Barne- og likestillingsdepartementet har i tillegg argumentert med at det uansett er snakk om et positivt tiltak som er ment å få flere mødre ut i arbeid igjen, mens far tar ut foreldrepermisjon i stedet. Dette skal bidra til økt likestilling i arbeidslivet.

Likestillingsdirektivet har en åpning for slik positiv diskriminering, men ESA mener reglene for foreldrepenger ikke tilfredsstiller de kravene som gjelder.

Politisk diskusjonstema

Spørsmålet om foreldrepenger har lenge vært et politisk diskusjonstema i Norge.

Høyre tok senest i fjor til orde for å endre reglene slik at fars rettigheter ikke lenger knyttes til mors situasjon. Flere andre partier har hatt samme standpunkt, men reglene er likevel ikke blitt endret.

Det har etter alt å dømme sammenheng med den høye kostnaden det vil ha å gi far samme rettigheter som mor. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har anslått at prisen til rundt 800 millioner kroner i året.

Arbeiderpartiet har på sin side tatt til orde for å finansiere regelendringen ved å fjerne kontantstøtten. Den har en årlig kostnad på nesten det dobbelte.