Et demokratisk og forent Europa?

EU-landene gikk til politisk boikott av medlemslandet Østerrike. Dette fordi lederen for Frihetspartiet, som ble tatt inn i regjeringen, hadde kommet med fremmedfiendtlige og nazisympatiske ytringer. Boikotten vakte bestyrtelse i mange kretser. Hvordan er det mulig å straffe en suveren og demokratisk stat på denne måten? For å forstå dette tror jeg det er viktig å ha klart for seg hvor dypt samarbeidet i Europa går.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den politiske integrasjonsprosessen er kommet langt i EU. Med Amsterdam-traktaten ble EU-statsborgerskapet utvidet og menneskerettighetene styrket. Det går på slike ting som avskaffelse av dødsstraff og respekt for medlemsstatenes kirkesamfunn og religioner. Ikke-diskrimineringsregler har også blitt styrket, særlig med referanse til likestilling mellom kjønnene. Det understrekes at unionen er fundert på prinsippene om frihet, demokrati, menneskerettigheter, rettsstat, og at medlemsstatenes brudd på dem blir sanksjonert.

Selv om det ennå ikke er vedtatt en egen europeisk rettighetskatalog, så har EU-domstolen uttalt at den vil la seg bli styrt av rettigheter nedfelt i medlemsstatenes konstitusjoner og internasjonale konvensjoner - i særdeleshet Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Denne er vedtatt av Europarådet og håndhevet av menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Kriterier

Konsekvensen av denne politikken ser en i kriteriene for opptak av nye medlemsland. Det er press på Estland og Latvia for å endre sin behandling av russerne. Tyrkia blir ikke medlem uten opphevelse av dødsstraff. Søkerlandet Tsjekkia fjernet muren som skulle beskytte «etniske tsjekkere» i et sigøynerkvartal i byen Utsi nad Ladem etter kritikk fra EU-kommisjonens president Romano Prodi. I lys av dette skulle ikke EUs knallharde reaksjon overfor Østerrike komme som noen overraskelse. Noe annet ville jo være å tale med to tunger. En gjør i så fall gjeldende overfor andre det en ikke krever av sine egne.

Tydelig

EU-landenes kontante reaksjon på den nye østerrikske regjering kan derfor sees som et uttrykk for hvor langt den politiske integrasjonsprosessen i Europa er kommet. I stigende grad blir de politiske implikasjonene av samarbeidet tydelig, og EU har på en rekke områder nå en klar overnasjonal status i forhold til medlemslandene. Dette gjelder ikke bare det forholdet at EU-domstolens beslutninger har direkte effekt overfor medlemslandene, men også at EU-parlamentet har økt sin makt betydelig etter Amsterdam-traktaten og etter Kommisjonens avgang forrige år. Ikke i noen annen internasjonal organisasjon er det en så demokratisk beslutningsfatning og en så effektiv iverksetting av lover. Men denne «suverenitet» er av et annet slag enn det en finner i nasjonalstatene. Disse var fra først av legitimert ovenfra, dvs. med referanse til religion og monarkiske herredømmepraksiser og var suveren i indre anliggender. EU, derimot, drives framover av medlemsstatenes interesser og deres forsøk på å finne løsninger på presserende problemer. Unionen legitimeres nedenfra - fra ivaretakelsen av medlemsstatenes og borgernes interesser. Derfor fattes de fleste viktige beslutninger fortsatt etter prinsippet om enstemmighet, og derfor har grunnleggende individuelle rettigheter en så sterk plass i Unionen.

Endres

Det er viktig å ha klart for seg at EU ikke er en fasttømret struktur med et klart mål. Det er ikke klart hva EU er og heller ikke hva det skal bli. Det er en over- og transnasjonal enhet som drives fram på et annet grunnlag enn nasjonalstatene. Det er en struktur hvor søkingen etter omforente løsninger driver integrasjonsprosessen framover, og dette på bakgrunn av en stadig klarere felles oppfatning av demokrati og menneskerettigheter og deres rettslige forankring. Det er verdt å merke seg at hadde dette regimet som nå er på plass, eksistert i 1933, skulle det ikke vært mulig for Hitler å komme til makten i Tyskland. Det er i dette lyset en må forstå EUs behandling av Østerrike. Om det var taktisk lurt, er en annen sak.

(Første artikkel fra ARENA-programmet om EUs regjeringskonferanse sto på denne plass fredag.)