Ett forskningsråd - best for forskningen

Regjeringen vurderer nå organiseringen av norsk forskning: Er dagens ordning med ett forskningsråd den beste for å styrke forskningen her i landet?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den internasjonale evalueringen av Norges forskningsråd bestilt av Utdannings- og forskningsdepartementet, ble lagt fram før jul. Den har som forventet ført til debatt. Evalueringen anbefaler å fortsette med ett forskningsråd, men påpeker en rekke utfordringer ved dette. Diskusjonen har imidlertid handlet lite om utfordringene, men desto mer om Norge skal opprettholde ett samlet forskningsråd med ansvar for hele bredden i forskning og utvikling, eller om det skal gjennomføres en oppsplitting i to eller flere råd, hver med et mer spisset ansvar.

Dette spørsmålet preget også debatten under Forskningsrådsreformen i 1993, da fem tidligere forskningsråd ble samlet til ett. Norge har siden vært det eneste landet med ett forskningsråd med ansvar for alle fag og disipliner, grunnforskning og anvendt forskning. I tillegg til oppgaven med å finansiere forskning, fikk Forskningsrådet som mandat å gi råd om forskningspolitikken til politiske myndigheter.

Ny diskusjon

Evalueringen har nå initiert ny diskusjon om reformen. Næringslivet vil gjennomgående ha en oppsplitting, mens tunge aktører innenfor universitets- og høyskolesektoren fortsatt vil ha ett samlet råd. I tillegg har selvsagt enkeltforskere sterke synspunkter både for og imot deling. Hovedstyret i Norges forskningsråd som er bredt sammensatt fra forskning, nærings- og samfunnsliv, har nylig gått inn for å anbefale et fortsatt samlet Forskningsråd.

Norges forskningsråd mener at et organisatorisk skille mellom grunnforskning og anvendt forskning er lite fruktbart. Vi oppnår da ikke en riktig kobling mellom grunnforskning og anvendt forskning. Det blir heller ikke lett å få til nyskapende forskning på tvers av fag og sektorer. Forskningspolitikken bør være helhetlig og langsiktig, og det er mange hensyn som må veies mot hverandre. Ett samlet forskningsråd skaper en unik arena nettopp for disse avveiningene. Ett operativt og velfungerende forskningsråd i de nærmeste årene vil også være av stor betydning for gjennomføringen av opptrappingsplanen for norsk forskning fram mot 2005.

Tydeligere

Evalueringen anbefaler et fortsatt samlet Forskningsråd. Ifølge evaluator har imidlertid Forskningsrådet ikke lykkes godt nok når det gjelder å integrere grunnforskning og anvendt forskning og å skape en helhetlig forskningspolitikk. Det er vi enige i, men vi vil samtidig understreke at dette er en stor utfordring i alle land. Norges forskningsråd ønsker imidlertid å bli langt tydeligere når det gjelder grunnforskning/disiplinutvikling, innovasjon og koblingen mellom grunnforskning og innovasjon.

Evalueringen fremhever videre at rammebetingelsene, som lave bevilgninger, høy grad av øremerking og svak koordinering departementene imellom, har vært det største hinderet for å lykkes godt nok som ett samlet forskningsråd. Evaluator påpeker at disse utfordringene ikke vil løses eller bedres ved en oppsplitting. Uavhengig av ett eller flere råd, må rammebetingelsene endres. Norges forskningsråd slutter seg i hovedsak til disse konklusjonene.

Reformer

Uavhengig av ytre rammebetingelser, er det flere forhold Forskningsrådet må ta tak i. Det gjelder effektivitet i drift, intern omorganisering og endring av styringsstruktur. Med evalueringen som utgangspunkt, er et omfattende endringsprogram igangsatt. Innsatsen på tvers av disipliner og sektorer skal styrkes. I tillegg skal saksbehandlingstiden kortes ned, kriterier som vektlegges ved tildeling av forskningsmidler skal være klare og kjente og dialogen med søkerne skal forbedres. Dessuten skal det lages skarpere formulerte målsettinger for forskningsprogrammene, og det skal tilstrebes en bredere dialog ved utvikling av strategier og programmer. For å fylle rollen bedre i fremtiden, mener hovedstyret at det også er nødvendig med en endring og forenkling i Forskningsrådets interne organisering og styrestruktur. Vi mener at de endringer vi nå er i gang med vil skape et nytt forskningsråd, som er i stand til å møte de utfordringer som de som i dag ønsker oppsplitting peker på.