Skred-drama i Gjerdrum:

Få straffes for å utløse skred

Gjerdrum-ordfører Anders Østensen ble vekket tidlig på morgenen en vårdag i 2012. Det hadde gått et kvikkleireskred på gården hans. Raset var menneskeskapt. Men ingen ble straffet eller bøtelagt etterpå.

- Jeg ble vekket av en telefon tidlig på morgenen. Eieren i næringsbygget nedenfor fortalte at det hadde gått et ras. Jeg dro ned hit. Raset har gått inn i veggen næringsbygget og hadde gjort stor skade. Vårt hus vippet på raskanten. Reporter: Siri Gedde-Dahl / Video: Lars Eivind Bones
Publisert
Sist oppdatert

- I praksis er det ingen som får ansvar når det skjer et kvikkleireras i Norge, sier advokat Rune Østgård. Han har vært advokat for en rekke ofre etter kvikkleireraset i Kattmarka i Namsos i 2009.

Selv om ofrene fikk erstatning, gikk de som gjorde feil i planlegging og prosjektering, fri. Både Statens vegvesen og Namsos kommune fikk flengende kritikk i granskningsrapporten etter Kattmarka-skredet. Men det førte det ikke til noen sanksjoner mot dem.

Som ordfører har Anders Østensen har stått i fremste rekke for å støtte de som ble rammet av kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum i romjula 2020, der 10 mennesker omkom. Onsdag kommer granskningsrapporten fra Gjerdrum-raset, og utvalgsleder Inge Ryan har uttalt til Aftenposten at de har funnet årsaken til raset.

20. mai 2012 raste 15.000 kubikk ut i et kvikkleireskred på sauebondens egen gård, ved Svensrud Bru. Østensens barndomshjem hang først i løse lufta, før huset ble feid vekk av et etterskred noen dager etterpå.

Barndomshjemmet var utleid da skredet gikk. Østensen bodde i et annet hus på gården. Men situasjonen var dramatisk.

- Jeg ble vekket av en telefon tidlig på morgenen. Eieren i næringsbygget nedenfor fortalte at det hadde gått et ras. Jeg dro ned hit. Raset har gått inn i veggen næringsbygget og hadde gjort stor skade. Vårt hus vippet på raskanten.

Østensen fortsetter:

- Leietakerne var i huset da det raste. De lå i soverommet og carporten hang i løse lufta.

Anleggsarbeid årsak

Norges Geotekniske Institutt (NGI) konkluderte med at årsaken til raset var anleggsarbeid som hadde destabilisert skråningen. Eieren av et næringsområde ved Svensrud Bru hadde fire år tidligere utvidet arealet for virksomheten som lå der. Det skulle gis plass til en ny lagerhall og en vei.

HER RASTE DET: Slik ser området ut i dag, ni år etter skredet. Svensrud Bru nede til venstre. Ordførerens gård oppe til høyre.
HER RASTE DET: Slik ser området ut i dag, ni år etter skredet. Svensrud Bru nede til venstre. Ordførerens gård oppe til høyre. Vis mer

For å få dette til, måtte man skjære av skråningen og gjøre den brattere. Dermed ble skråningen mer rasfarlig – om man ikke satte inn sikringstiltak.

Man kan «krype seg til et skred», fastslo NGI, som forklaring på at skredet gikk lenge etter anleggsarbeidet. Både i NGI-rapporten og i en tilsynsrapport fra Byggetilsynet for Øvre Romerike framgår det at reglene for prosjektering og sikring var brutt. Faren for skred var beskrevet, men prosjekteringen var mangelfull og det som var prosjektert av sikringstiltak, ble ikke utført som det skulle.

Den statlige anleggsentreprenøren Mesta var ansvarlig for å utføre arbeidet.

Avslørende befaring

Firmaet Løvlien Georåd hadde utarbeidet to geotekniske rapporter forut for gravearbeidene. Byggetilsynet intervjuet en ansatt fra firmaet Løvlien Georåd om en inspeksjon underveis i gravearbeidet.

«Grunnarbeidene var kommet så langt fram at muligheten for å

gjennomføre noen av de foreslåtte sikringstiltak allerede var ødelagt», sa fagmannen i tilsynsrapporten.

«Tiltaket er ikke utført i hht. geotekniske vurderinger i Multiconsults rapport forut for tiltaket», het det i en oppsummering fra NGI. Selskapet konkluderte i sin gransking med at gravearbeidene i skråningen i 2008 destabiliserte området kraftig.

«Verken bestilt eller utført»

Multiconsults rapport for anleggsarbeidet i 2008 beskriver også behovet for nærmere vurderinger og grunnundersøkelser/detaljprosjektering av sikringstiltak. Løvlien Georåd laget ytterligere to rapporter med beskrivelser av hvordan skråningen må sikres.

Sikringsarbeidene ble verken bestilt eller utført, fastslo seinere Byggetilsynet for Øvre Romerike.

TØFFE SAKER: - Det er mange proffe folk som presser på lokalpolitikere og andre for å få regulert arealer. Og når de da skal bygge, er det et kjempepress på å få sakene gjennom, forteller Gjerdrum-ordfører Anders Østensen.
TØFFE SAKER: - Det er mange proffe folk som presser på lokalpolitikere og andre for å få regulert arealer. Og når de da skal bygge, er det et kjempepress på å få sakene gjennom, forteller Gjerdrum-ordfører Anders Østensen. Vis mer

Ingen mennesker kom til skade i skredet ved Svensrud Bru. Men skader på vei, bygninger og terreng skal ha beløpt seg til rundt 100 millioner kroner. Gjensidige Forsikring, som måtte punge ut, reiste regressak mot Løvlien Georåd og mot den statlige anleggsgiganten Mesta, som hadde hovedansvar for utførelsen. Gjensidige ville ha igjen pengene.

Men retten frikjente både Mesta og Løvlien, og mente ansvarsforholdene var uklare.

Politiet fulgte ikke opp saken.

- Skjønte først ikke alvoret

- Du skjønner ikke helt alvoret med en gang, det hadde jo gått bra med dem. Men de lå jo i soverommet og carporten sto i løse lufta, så de var ikke langt unna skredkanten De måtte vekk med en gang, og vi fikk aldri komme inn i huset og redde med oss ting. Du ser jo rasgropa, det er vel slik det etter hvert kommer til å bli på Ask også, sier ordfører Østensen.

Rasgropa er blitt til en slak, gressbevokst skråning nå.

Undersøkelsene etter raset avdekket at det var kvikkleire på ene siden av dalen ved Svensrud Bru, ikke på den andre. Nå er hele området vurdert i sammenheng.

Østensen sier:

- Det er kanskje det som har vært en stor svakhet ved måten man utfører utbyggingsprosjekter, at man sjekker grunnforholdene for snevert.

Vil ha endring

- Det er en urovekkende økning i skred, men få saker får rettslig etterspill. Erstatning og straff får liten preventiv virkning og ansvaret pulveriseres. Dette bør endres, skrev advokat Rune Østgård og en kollega i en kronikk i Adresseavisen etter kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum i romjula.

Østgård har jobbet mye med juss omkring kvikkleireskred, og nylig skrevet bok om temaet. Han legger til:

- En forutsetning for at noen skal straffes for å ha utløst skred, er at det blir gjort gode nok undersøkelser rundt hva som skjedde i forkant av skredet, og om hvorfor skredet skjedde. Mitt inntrykk er at det generelt gjøres for dårlige undersøkelser. Så min vurdering i dag er at undersøkelsene bør bli bedre.

Lovverket er fullt av forholdsregler om skal sikre at graving, masseforflytting og utbygging på kvikkleiregrunn skal kunne skje, uten at skred utløses. Likevel raser det stadig. Og det viser seg ofte, som Dagbladet har omtalt tidligere, at kravene til geotekniske undersøkelser og prosjektering av sikringstiltak, ikke følges opp.

Kommunen bøtela ikke

«Gjerdrum kommune ser meget alvorlig på denne saken», het det fra Byggetilsynet etter skredet ved ordførerens gård i 2012. Tilsynet fastslo at det forelå grove lov- og regelbrudd.

VEL UNDERSØKT: - Her gikk skredet i 2012, forteller Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap). Han forteller at sikkerheten nå er ivaretatt, området er godt undersøkt i etterhånd. I bakgrunnen Østensens gård.
VEL UNDERSØKT: - Her gikk skredet i 2012, forteller Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap). Han forteller at sikkerheten nå er ivaretatt, området er godt undersøkt i etterhånd. I bakgrunnen Østensens gård. Vis mer

Byggetilsynet, som er felles for flere kommuner, ba Gjerdrum kommune om å vurdere å ilegge ansvarlig søker en bot i saken etter skredet ved Svensrud Bru. Men Gjerdrum kommune ila ingen bot. Den nøyde seg med å be utbygger sikre området. Dessuten ble det nedlagt såkalt bygge- og deleforbud. Det skulle ikke bygges mer der.

- I denne saken ble midlertidig brukstillatelse og ferdigattest på bygningsmassen trukket. Dette innebærer i praksis at byggene ikke lenger kunne benyttes. Tilsynsrapporten medførte ingen direkte sanksjoner mot foretaket Mesta AS, men det var en dialog mellom Mesta AS og Byggetilsynet i etterkant av rapporten da foretaket var uenig i enkelte av punktene i rapporten, sier virksomhetsleder Berit Adriansen i Gjerdrum kommune.

FULGTE IKKE RÅD: Gjerdrum kommune fulgte ikke Byggetilsynets råd om å sanksjonere ansvarlige for å ha utløst skred ved Svensrud Bru, bekrefter virksomhetsleder Berit Adriansen. Foto: Øistein Norum Monsen/Dagbladet
FULGTE IKKE RÅD: Gjerdrum kommune fulgte ikke Byggetilsynets råd om å sanksjonere ansvarlige for å ha utløst skred ved Svensrud Bru, bekrefter virksomhetsleder Berit Adriansen. Foto: Øistein Norum Monsen/Dagbladet Vis mer

Ifølge tiltakshaver forelå ikke midlertidig brukstillatelse, bare ferdigattest.

Østensen, som var ordfører også den gang, holdt seg – av habilitetsgrunner – unna den kommunale oppfølgingen. Han svarer følgende på spørsmål om hvilke vurderinger som ble gjort den gangen:

- Nei, det tør velg ikke være klar på. Vi ser at hvis det har vært ureglementerte forhold, så vil jo forsikringsselskapet følge opp det. De vil jo ikke utbetale en erstatning hvis de mener at grunneier selv har forårsaket raset.

Press i byggesaker

Konfrontert med søksmålet fra Gjensidige som falt til jorda, og Byggetilsynets oppfordring til bøtelegging, sier han:

- Problemet er vel kanskje å få det dokumentert hva som har skjedd, uten at det blir en lang og krevende rettssak ut av det. Vi ser at det er vanskelig for en kommuneadministrasjon å følge opp. Plan- og bygningsloven er tillitsbasert og kommunen har begrenset kapasitet.

Østensen legger til:

- Vi hadde fått en veldig oppblåst forvaltning som skulle gå rundt og kontrollere kommersielle aktører.

Østensen mener plan- og byggesaker er det vanskeligste kommunen driver med:

- Det er ingen politiske saker som er mer krevende enn arealplansaker. Når vi vedtar arealplaner dreier det seg om vanvittige summer for grunneiere. Det er mange proffe folk som presser på lokalpolitikere og andre for å få regulert arealer. Og når de da skal bygge, er det et kjempepress på å få sakene gjennom.

Få mister godkjenning

Den kritiske tilsynsrapporten fra Svensrud Bru ble også oversendt Direktoratet for byggkvalitet, med anmodning om at også de, på selvstendig grunnlag, skulle vurdere sanksjoner. Direktoratet kan trekke tilbake såkalt sentral godkjenning (se faktaramme), et faglig kvalitetsstempel, for et foretak. Det kan også ilegge bøter. Ingen av delende skjedde etter raset ved Svensrud Bru.i

Avdelingsdirektør Steinar Andersen i Direktoratet for byggkvalitet svarer følgende på spørsmål om sanksjoner ble vurdert etter skredet i 2012.

- Foretaket ble slettet fra Brønnøysundregistrene 20.12.2012. Direktoratet kan ikke følge opp foretak som har opphørt.

Mesta Drift har fortsatt sin virksomhet, som milliardkonsern med statlig eier, men nå som innfusjonert i Mesta AS. Omorganiseringen førte imidlertid til at sanksjoner etter skredet ved Svensrud Bru ikke engang ble vurdert

Fra 2010 til og med 2020 har Direktoratet for byggkvalitet fattet om lag 600 vedtak om tilbaketrekking av sentral godkjenning. Årsaken er nesten utelukkende svikt i kvalitetssikringsrutiner eller kompetanse, opplyser Andersen.

Bare fire foretak har i løpet av et drøyt tiår mistet sentral godkjenning for prosjektering av geoteknikk. To av dem på grunn av mangelfull utredning av grunnforhold.

Vil ikke kommentere

Verken Mesta eller Løvlien Georåd ønsker å kommentere denne saken.

Tiltakshaver var Dag Brennmoen, via sitt daværende selskap Svendsrud Bru AS. Brennmoen mener han selv har opptrådt korrekt i saken. Men han mener spørsmålet om skyld og ansvar ved kvikkleireras er viktig.

- Den kommende granskningsrapporten etter skredet i Ask i Gjerdrum er etter min mening det viktigste dokumentet i nyere tid når det gjelder sammenheng og konsekvens av bygging på og rundt kvikkleire i framtida, sier Brennmoen.

Han mener det er svært viktig å få klarlagt hvordan det var mulig å gjenoppta bygging av boligblokker så kort tid etter raset, og hvilke vurderinger som ble lagt til grunn.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer