KRIMINALPOLITIKK: Maria Aasen-Svensrud representerer Arbeiderpartiet i justiskomiteen på Stortinget. Her sammen med forbundsleder Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund under LO Stats kriminalpolitiske konferanse i Stavanger mandag. Foto: Privat
KRIMINALPOLITIKK: Maria Aasen-Svensrud representerer Arbeiderpartiet i justiskomiteen på Stortinget. Her sammen med forbundsleder Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund under LO Stats kriminalpolitiske konferanse i Stavanger mandag. Foto: PrivatVis mer

STATSBUDSJETTET 2019

- Folk er lei av det som skjer

Forbundsleder Asle Aase mener regjeringen bygger ned verdens beste kriminalomsorg stein for stein.

Den nyvalgte lederen i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund forteller om stor frustrasjon blant medlemmene. I forrige uke demonstrerte 5000 ansatte mot statsbudsjettet i en totimers proteststreik.

- Folk er lei av det som skjer, sjelden eller aldri har viljen vært større for å delta i en politisk streik, sier Asle Aase til Dagbladet.

- Regjeringens forslag til statsbudsjett fører til langt færre gode soningsplasser. Hvis det blir vedtatt står jobbene til 180-190 ansatte står i fare. Vi håper at Arbeiderpartiet får flertall for sitt alternative budsjett i Stortinget, noe det er en reell mulighet for, slik det politiske bildet er nå, sier forbundsleder Asle Aase.

Styrkes med 80 mill

Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative statsbudsjett å styrke kriminalomsorgen med om lag 80 millioner kroner. Ap går inn for å stanse nedleggelsen av åpne fengselsplasser inntil man har foretatt en helthetlig gjennomgang av både kapasitet og kvalitet i norske fengsler.

- Vi har lyttet, sett og forstått budskapet fra kriminalomsorgen og de ansatte. Vi vil gå imot regjeringens forslag om å legge ned de åpne fengslene og videreføringen av kuttene til sektoren, sier Maria Aasen-Svensrud (Ap), medlem i justiskomiteen på Stortinget.

- Isteden vil Arbeiderpartiet styrke kriminalomsorgen og sikre at vi også i framtiden har straff som virker i Norge, sier Ap-representanten.

Gode naboer

Hun mener samfunnssikkerheten er i fare fordi regjeringens fengsels- og friomsorgspolitikk er umoderne.

- Arbeiderpartiet ønsker straff som virker, slik at dagens lovbrytere, etter endt soning kan vende tilbake til samfunnet som gode naboer for deg og meg.

- Andre land ser til Norge og hva vi får til med vår straffegjennomføring, samtidig velger regjeringen å bygge ned norsk kriminalomsorg. Det er ubegripelig, sier Maria Aasen-Svensrud.

Som hevder at regjeringen med Frp i justisministerstolen står for et linjeskift i norsk kriminalomsorg.

- Dette blir ytterligere slått fast i forslaget til statsbudsjett for 2019, sier hun.

Flere gjengangere

Maria Aasen-Svensrud reagerer sterkt på at åpne fengselsplasser foreslås nedlagt.

- Ingen skal sone under et regime som er strengere enn det som er nødvendig. Ved å gjennomføre nedleggelser av alle disse åpne fengselsplassene slik regjeringen nå foreslår, så vil det bety at de innsatte som i dag soner i åpent fengsel og som ikke kan overføres til soning med fotlenke vil måtte sone i lukket fengsel.

- Dette vil ikke bygge opp under deres soningsprogresjon og vil sette arbeidet med tilbakeføring til samfunnet flere skritt tilbake og dermed står vi i fare for å slippe flere kriminelle gjengangere ut i samfunnet, sier Ap-representanten.

Ikke tatt hensyn

Hun mener beslutningsgrunnlaget er for svakt og vil føre til nye soningskøer, uheldig dublering og fengselsplasser.

- Å legge ned alle disse åpne fengselsplassene og nærmest bruke soning med fotlenke som en unnskyldning for å gjøre det, viser at regjeringen ikke har tatt hensyn til tilbakemeldingene fra fagfolk og fengsler over hele landet de siste åra, sier Maria Aasen-Svensrud.

Redusert soningskø

UBRUKT: Frida Melvær (H) mener staten ikke kan betale for fengselsplasser som ikke blir brukt. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
UBRUKT: Frida Melvær (H) mener staten ikke kan betale for fengselsplasser som ikke blir brukt. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet Vis mer

Frida Melvær (H), medlem i justiskomiteen på Stortinget, sier i en kommentar til Dagbladet at beslutningen om å legge ned lavsikkerhetsfengsler er fattet på bakgrunn av faglige vurderinger departementet har innhentet fra for eksempel Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

- Vi kan ikke betale for fengselsplasser som ikke blir brukt. Siden 2013 har regjeringspartiene prioritert både å redusere soningskøene og å øke kvaliteten i kriminalomsorgen. Soningskøene har gått fra 1200 til under 100, sier Melvær.

Samfunnsnyttige

Høyre-representanten påpeker at flere straffedømte med mindre alvorlige dommer soner med elektronisk fotlenke.

- Det er en ønsket utvikling som vi vil fortsette med. I tillegg soner flere med rusproblemer på institusjon. I budsjettet for i år utvider vi også bøtetjenesten slik at flere kan utføre samfunnsnyttige formål framfor å sitte i fengsel.

- Det er bevisst politikk å finne alternative soningsformer for de som har begått mindre alvorlige forbrytelser. Frihetsberøvelse i form av fengsel er først og fremst en viktig reaksjon mot alvorlige kriminelle, sier Frida Melvær.

250 ledige plasser

Hun understreker at det ikke er behov for like mange lavsikkerhetsplasser som før i Norge.

- Vi har per nå over 250 ledige plasser som ikke fylles av innsatte. Det koster mye penger å holde liv i plasser som ikke har fanger. Vi vil bruke disse pengene annerledes. I årets budsjett bevilger vi heller penger til å hjelpe psykisk syke på Ila, opprette et landsdekkende behandlingstilbud for seksuallovbrytere og etablering av et rusmestringsprogram ved Bjørgvin fengsel.

- Vi bygger også et helt nytt fengsel i Agder som skal ha 300 høysikkerhetsplasser. I perioden 2013 til 2017 har vi dessuten brukt 950 millioner kroner til nødvendig vedlikehold i fengslene, sier Frida Melvær.

Dyre å opprettholde

Hun er uenig med Fengsels- og Friomsorgsforbundet i at dagens regjering er i ferd med å bygge ned verdens beste kriminalomsorg.

- Tvert imot er det lenge siden kriminalomsorgen har hatt så stort fokus som under vår regjering. Dette gjelder både kvaliteten på bygninger, men ikke minst innholdet i soningen. Fengselsplassene som er foreslått lagt ned i budsjettet for 2019 er plasser som er vurdert nøye av KDI og som vi ser vil bli svært dyre å opprettholde i framtiden.

- Dette fordi en opprettholdelse vil medføre store investeringsbehov og fordi de innsatte er i målgruppen for alternative soningsformer som elektronisk kontroll og bøtetjeneste, sier Frida Melvær.