For mange på trygd

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Etter en nedgang på slutten av 1980-tallet og starten på 1990-tallet har det vært en kraftig vekst i tallet på nye uførepensjonister. I 1993 ble 20000 nye uføretrygdet. I fjor ble 33000 føyd til lista som fra før er altfor lang. Til sammen er 400000 personer langtidssykemeldt, under attføring eller uføretrygdet. Det utgjør om lag 15 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder, eller fem ganger så mange som antall arbeidsledige. Og myndighetene regner med at tallene vil fortsette å øke. Økningen har vært sterkest for kvinner over 50 år. Omkring 60 prosent av dem som søkte uførepensjon i fjor hadde muskel- og skjelettsykdommer eller psykiske lidelser.
  • Før pleide antall uføretrygdede å øke i tider med stor arbeidsledighet. Nå har tallet økt dramatisk i en tid med sterk sysselsettingsvekst. Fra 1993 til 1998 har arbeidsstyrken økt med 260000 personer. Sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa spør med rette om et stort antall uføretrygdede er prisen vi må betale for et samfunn med mange i arbeid. Hun mener det er grunn til å tro at det er flere med helseplager i arbeid når det er gode forhold på arbeidsmarkedet.
  • Spørsmålet er likevel om vi som samfunn har råd til å skyve så mange arbeidsføre personer ut av arbeidslivet når det har så store menneskelige og samfunnsøkonomiske kostnader. På statsbudsjettet for neste år utgjør utgiftene til syketrygd, attføring og uføretrygd langt over 50 milliarder kroner. En fortsatt negativ utvikling vil redusere samfunnets økonomiske handlefrihet og true velferdsordningene, særlig i en tid hvor knapphet på arbeidskraft vil bli et økende problem.
  • Situasjonen krever at alle parter tar ansvar. Politikerne må bidra til at vi får et arbeidsliv med plass for flere. Byråkratiet må forenkles slik at arme mennesker slipper å bli kasteballer i systemet. Bedriftslegene må i større grad benytte såkalt aktiv sykemelding, hvor arbeidssituasjonen tilpasses sykdomsbilde og uførhetsgrad. Og de trygdede må oppmuntres til å vurdere om det er mulig å vende tilbake til arbeidslivet.