FULLE FORBEREDELSER: Overlege Anne Bøen, som er leder for anestesi- og intensivlegene ved OUS, forteller at sykehuset har gjort en rekke tiltak i påvente av flere coronapasienter. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet

Forbereder seg på å prioritere hvem som får leve

Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale retningslinjer for en situasjon hvor livreddende behandling ikke kan gis til alle.

Publisert
Sist oppdatert
Del artikkel


Norske sykehus ruster seg for å ta imot coronapasienter, og flere tiltak er allerede gjort for å håndtere flest mulig pasienter.

Nå har Helsedirektoratet utarbeidet et notat, for å hjelpe helse- og omsorgstjenesten med å prioritere ved ressursknapphet.

I notatet framgår det at disse tre prioriteringskriteriene skal legges til grunn for helsetjenestens vurderinger: nyttekriteriet, ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet.

Dette er de samme kriteriene som gjelder ellers i norsk helsetjeneste, og vil også trå i kraft i en krisesituasjon.

«Alder er ikke et selvstendig prioriteringskriterium, men kan sees i sammenheng med kriteriene.» skriver Helsedirektoratet.

Dette er prioriteringskriteriene

 • Nyttekriteriet: Et tiltaks prioritet øker i tråd med den forventede nytten av tiltaket. Den forventede nytten av et tiltak vurderes ut fra om kunnskapsbasert praksis tilsier at tiltaket øker sannsynligheten for:
  – overlevelse eller redusert funksjonstap
  – fysisk eller psykisk funksjonsforbedring
  – reduksjon av smerter, fysisk eller psykisk ubehag
  – økt fysisk, psykisk og sosial mestring (NOU Blankholmutvalget)
 • Ressurskriteriet: Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag på. Ressurskriteriet skal ikke brukes alene, men sammen med de to andre hovedkriteriene for prioritering.
 • Alvorlighetskriteriet: Et tiltaks prioritet øker i tråd med alvorligheten av tilstanden. En tilstands alvorlighet vurderes ut fra:
  – risiko for død eller funksjonstap
  – graden av fysisk eller psykisk funksjonstap
  – smerter, fysisk eller psykisk ubehag
  – graden av fysisk, psykisk og sosial mestring.
  Både nå-situasjonen, varighet og tap av fremtidige gode leveår har betydning for graden av alvorlighet. Graden av alvorlighet øker jo mer det haster å komme i gang med tiltaket/helsehjelpen.

Kilde: Helsedirektoratet

Vil prioritere nøkkelpersoner

Helsedirektoratet skriver at dagens vedtatte prioriteringskriterier som hovedregel bør gjelde.

Samtidig framgår det i notatet at samfunnsperspektiv kan bli tillagt større vekt i en krisesituasjon. I så tilfelle åpner Helsedirektoratet for at enkelte kan prioriteres høyere enn andre:

«Tilbud om behandling ved ressursknapphet bør følge de samme prinsipper som ellers, men det åpnes for at samfunnet i spesielle situasjoner prioriterer utøvende helsepersonell og definerte nøkkelpersoner.

Dette er i tråd med regjeringens pandemiplan.»

Beslutningsstøtte

- Rådene om prioritering som vi nå kommer med gjelder i en situasjon der helsetjenesten opplever større pågang enn den har kapasitet til å håndtere, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

- Målet er å gi beslutningsstøtte til ledere og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten når de skal prioritere mellom pasienter.

Notatet spesifiserer råd til prioriteringer både ved sykehus og i kommunal helse- og omsorgstjeneste, som legevakt, sykehjem, tannhelse og tilbud til gravide.

Blant annet bør planlagte operasjoner ved sykehusene opphøre inntil videre, med enkelte unntak, ifølge Helsedirektoratet.

Beboere i institusjoner, som sykehjem og omsorgsbolig, skal sikres medisinsk oppfølging og ved sykdom behandles der, så langt det er mulig.

Blant gravide skal disse prioriteres: kvinner som har påvist sykdom eller er i risiko for å utvikle sykdom eller skade for seg selv og fosteret, eller barnet på sikt.

Helsedirektoratet anbefaler videre at alle nyfødte følges opp med seksukerskontroll.

Kreftpasienter flyttet

Oslo universitetssykehus (OUS) tok onsdag pressen med på Ullevål for å fortelle hvordan de har forberedt seg for å takle tida som kommer.

Blant annet er covid-19-pasientene flyttet til det som omtales som «kreftbygget», for at de skal være samlet og atskilt fra andre pasienter. Dette for å redusere smitten til andre pasienter.

Kreftpasientene flyttes til Radiumhospitalet.

Som følge av at folk den siste tida har holdt seg mer innendørs, har det også vært færre ulykker, og derav færre skadede pasienter, noe som gjør at færre av sykehusets 86 respiratorplasser er opptatt.

Trygg på god behandling

Det er i tillegg rigget opp 20 intensiv-sengeplasser fordelt på Ullevål og Rikshospitalet. Overlege og seksjonsleder ved OUS, Anne Bøen, fortalte til pressen at det er grunn til å føle seg trygg i visshet om tiltakene som gjøres.

- Det er mye kompetanse til å ta hånd om disse pasientene. Det er mange som har tegnet et bilde av at dette er en spesiell tilstand. Det er egentlig ikke det, de får en lungesvikttilstand som krever respiratorbehandling. Det er det andre pasienter som også får, og som vi er vant til å håndtere, sier hun til Dagbladet.

Hun understreker at det ekstraordinære er mengden pasienter og smitteaspektet. En stor fordel for norsk helsevesen er at de har hatt tid til å forberede seg, blant annet ved å konsultere med leger i Kina og Italia, forteller hun.

- Når det er sagt har vi høykompetente fagpersoner som kan dette fra før, og jeg er veldig trygg på at pasientene som kommer på intensiv skal få veldig god behandling.

På nåværende tidspunkt er det innlagt ni coronapasienter på Ullevål - ingen på Rikshospitalet. Til tross for at sykehusene har forberedt seg kraftig på en bølge av smittede pasienter, jobber de også med en kriseløsning dersom kapasiteten skulle bli sprengt.

I Italia, som i Europa er hardest rammet av coronaviruset, er de sprengfulle sykehusene nord i landet i en krisesituasjon. Fra tirsdag til onsdag døde 475 mennesker av viruset, det høyeste antallet omkomne i løpet av et døgn, uavhengig av nasjon.

Kan måtte prioritere livreddende behandling

Italienske leger forteller at de må velge hvem som skal få behandling ut fra hvem som har størst forutsetning for å overleve.

Denne situasjonen forbereder også det norske helsevesenet seg på.

- Det er selvfølgelig vanskelig for legene våre å skulle gjøre prioriteringer. Vi vet at helsemyndighetene jobber med å lage nasjonale retningslinjer, slik at vi ikke skal stå alene med de beslutningene, sier hun.

Likevel er det ikke fremmed for norske leger å måtte gjøre slike prioriteringer i andre situasjoner.

- Det er heller ikke noe ekstraordinært. Intensivkapasiteten er en begrensende faktor alltid, og vi er vant til å måtte gjøre prioriteringer og at man må være nøye med hvem som skal ha intensivbehandling.

- Hvis vi kommer dit, hvilke prioriteringer er det som vil bli gjort?

- Det er en samlet vurdering med tanke på hva slags andre sykdommer pasientene har. Alder i seg selv er ikke et kriterium alene, det ser jeg flere har problematisert, forteller hun.

Forventer økning i karantenetilfeller

Samtidig som OUS forbereder seg på å ta imot et stort antall pasienter, er over 2000 av deres ansatte i karantene. Av alle ansatte er over 1000 testet for viruset - 16 av dem har testet positivt, forteller OUS-direktør Bjørn Atle Bjørnbeth til Dagbladet.

Flere av dem som ble satt i karantene er på vei tilbake i jobb, men Bjørnbeth forteller at de forventer at nye ansatte vil bli satt i karantene, og at totalt antall som er i karantene trolig vil øke.

- Hva er årsaken til at ikke alle ansatte er testet for corona?

- Testkriteriene vi har er at vi skal teste dem som har symptomer. Det er all grunn til å tro at om man tester ansatte som ikke har symptomer, vil man få en negativ test. Da kan vi stå i situasjonen at man får en falsk trygghet. Man kan nemlig være positiv likevel, men at det kommer til uttrykk seinere, forklarer Bjørnbeth.