Forsvarets oppgaver

I morgen fatter Stortinget endelig beslutning om Forsvarets framtid.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det blir et kompromiss om Forsvarets utvikling. Valg av hovedkvarter har imidlertid stått i «vippeposisjon». Spørsmålet burde løses ut fra Forsvarets oppgaver - ikke distriktspolitikk.

Regjeringens proposisjon viderefører oppgaver som Forsvarspolitisk utvalg foreslo - men kun i overskrifts form. Innholdet er fullstendig endret. Stortingets behandling vil vise om «trikset» får betydning for utforming av Forsvaret:

- Syv av åtte oppgaver dreier seg om bruk av Forsvaret nasjonalt - likevel foreslår Regjeringen likeverdig vekt på internasjonale operasjoner.

- Seks av åtte oppgaver er relatert til bruk av Forsvaret i fred - likevel foreslås reaksjon fremfor forebygging, og meget begrenset samfunnsnyttig bruk av Forsvaret.

- Fem av åtte oppgaver er innrettet mot Norges maritime utfordringer - likevel foreslås Marinen redusert til under det halve.

Kapittelet om sikkerhetspolitikk gir det samme inntrykket: Kapittelet er på ca. ti sider hvorav ni beskriver indirekte utfordringer. Knapt en side beskriver nasjonale utfordringer, og nordområdet er knapt nevnt. Proposisjonen er i en alvorlig ubalanse - mellom oppgavene på den ene siden og det Forsvaret Regjeringen og forsvarssjefen vil ha på den andre siden.

Speilbilde

Forsvarets oppgaver og innretningen av Forsvaret burde være et speilbilde av sikkerhetspolitiske utfordringer. Den alminnelige oppfatning er at vi ikke lenger har noen trusler mot territoriet. Tøværet har imidlertid brakt flere, mer aktuelle, vitale og nærere problemstillinger opp i dagen. Interessemotsetninger mellom Norge og Russland er blitt tydeligere. Vi ser stadig mer høylytt russisk kritikk av Norge og profilering av nordområdets egne vitale interesser. Episoder i nord, og utilslørte trusler om militære tiltak mot norsk myndighetsutøvelse, representerer bare symptomer på det som vil være Norges viktigste sikkerhetspolitiske utfordring i fremtiden.

Vårt kommandoapparat må slankes, både strategisk og utøvende nivå (felles operativ hovedkvarter - FOHK). Sjø- og Luftforsvaret vil ha en kommando under FOHK. Hæren vil ha to distrikts-, en divisjons- og åtte regimentskommandoer!

Forsvaret er, og skal være, ett (av flere) sentrale virkemidler i sikkerhetspolitikken. I et utvidet sikkerhetsbegrep ses flere interesser som vitale, for eksempel ressurser. Forsvaret skal også utnyttes samfunnsnyttig sammen med andre etater. Dette krever tett samordning av alle nasjonale virkemidler. Det vil vi oppnå med en mer integrert militær og politisk ledelse.

Teknikk

I Aftenposten 5. mai ser ikke forsvarssjefen noe teknisk problem ved å lede operasjoner fra avstand. Han vil legge FOHK i NATO-hovedkvarteret i Stavanger. Det er imidlertid ikke snakk om teknikk! Hvorfor sender vi da sjefer for å lede operasjoner der de pågår?

Norge fremhever betydningen av egne interesser i nordområdet og at allierte øver her. Hvilket signal gir det da om vi selv legger FOHK til Rogaland? Forholdet mellom hovedkvarteret i Nord-Norge og den russiske nordflåten virker stabiliserende, også ved episoder og hendelser. Vil det virke slik med en kombinert NATO-kommando i Sør-Norge?

NATOs kommandostruktur endres hvert sjette år. Reduksjoner gir nasjonale hovedkvarter en stadig viktigere rolle. Skulle NATO-hovedkvarteret bli nedlagt, kan vi få et FOHK på et sted vi ellers ikke ville finne på å legge det! Forsvarssjefens hovedpoeng at det vil være et organisatorisk blindspor å etablere et FOHK som ikke har myndighet til å lede (krigs)operasjonene. Han unnlater å nevne at også nasjonale hovedkvarter overføres til NATO i krise og krig, og at vårt hovedkvarter selvsagt vil ha en helt sentral rolle ved krig på eget territorium!

Oppgaver

Forsvarsdepartementets arbeidsgruppe foreslo enstemmig at FOHK legges til Bodø, men oppgaver tolkes ulikt avhengig av ståsted: I nevnte artikkel har forsvarssjefen ensidig fokus på territoriell krise/krig og ledelse internasjonalt sammen med NATO. Ikke ett ord om forebyggende oppgaver i fred. Lojal tolking av oppgaver gir imidlertid klare svar: Forsvaret må ha en klar nasjonal, forebyggende og maritim innretning, med tydelig vekt på nordområdet!