DØMT: Den alternative terapeuten (62) ble dømt for å ha behandlet Oddmund Rønningsbakken (67), men slipper å sone. Foto: Privat
DØMT: Den alternative terapeuten (62) ble dømt for å ha behandlet Oddmund Rønningsbakken (67), men slipper å sone. Foto: PrivatVis mer

Alternativ terapeut dømt

Fortalte Oddmund (67) at han ikke hadde kreft, men «forkalkning». Dømt til 75 dagers betinget fengsel

Oddmund Rønningsbakken (67) døde etter svært smertefullt sykeleie, etter å ha valgt «resonansterapi» i stedet for legebehandling.

En 62-årig alternativ terapeut er i Hedmarken tingrett funnet skyldig i å ha behandlet kreft uten å være helsepersonell. Han er derfor dømt til 75 dagers betinget fengsel og til å betale 50 000 kroner i bot.

Ifølge dommen var terapeuten sterkt medvirkende til at Oddmund Rønningsbakken (67) avsluttet kreftbehandlingen på Rikshospitalet og i stedet lot seg behandle av hans «resonansterapi». Et år etter diagnosen døde Oddmund, etter et svært smertefullt sykeleie.

DØDE: Kristen (42) og Helen Rønningsbakken (44) ved farens grav på Vallset kirkegård. De håper straffesaken kan få satt en stopper for at useriøse behandlere utnytter alvorlig syke og sårbare mennesker. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
DØDE: Kristen (42) og Helen Rønningsbakken (44) ved farens grav på Vallset kirkegård. De håper straffesaken kan få satt en stopper for at useriøse behandlere utnytter alvorlig syke og sårbare mennesker. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Dagbok viktig bevis

«Det er alvorlig at [terapeuten] nærmest overtar behandlingen etter at han er kjent med kreftdiagnosen, og at han samtidig gir uttrykk for at Rønningsbakken ikke har kreft», skriver fagdommer Ola P. Svor i den 15 sider lange dommen.

Retten fester stor lit til Oddmunds egen beskrivelse av behandlingen i dagboka han møysommelig førte gjennom hele sykeleiet.

«Det betyr mye for oss at historien vår ble trodd.» Helen Rønningsbakken, Oddmunds datter

«Og han presiserte sterkt at det ikke var kreft, men en forkalkning, og det er ikke farlig, sa han. 'Inte ens kreft är farligt!'», skriver Oddmund om en samtale med terapeuten 30. juni 2013.

Terapeuten er dømt i hht. lov om alternativ behandling. Å behandle alvorlig sykdom uten å være helsepersonell har en strafferamme på tre måneders fengsel - i særdeles skjerpende omstendigheter er rammen to år.

Grov uaktsomhet

Retten helte sterkt mot å vurdere terapeutens feilbehandling som en forsettlig handling, men landet til slutt på grov uaktsomhet.

«Etter bevisføringen er det imidlertid bare dagbokas forfatter som med den nødvendige grad av sikkerhet kunne ha avklart om [terapeuten] handlet med forsett», skriver dommer Svor.

Oddmunds datter Helen Rønningsbakken (44) mener størrelsen på dommen er mindre viktig enn det å bli trodd.

- Jeg er først og fremst fornøyd med at det ble en dom i saken, at tiltalte ikke ble frifunnet. Det betyr mye for oss at historien vår ble trodd, for veien har vært lang, og jeg har ikke våget å tro på noen dom før jeg så den svart på hvitt, sier hun til Dagbladet.

Aldri hatt kontakt

Den opprinnelig tyske Sverige-bosatte 62-åringen har vært svært vanskelig å kontakte av så vel politi som påtalemakt og forsvarer, og dukket ikke opp i retten da hovedforhandlingen ble avviklet i forrige måned.

Mannens forsvarer Hans-Jørgen Andersen førte saken for ham, uten noensinne å ha møtt eller engang snakket med klienten.

- Han er domfelt i henhold til tiltalen, men jeg tar til etterretning at retten dømte ham for å ha opptrådt grovt uaktsomt i stedet for forsettlig, og la seg under aktors påstand, der 30 dager av straffen skulle gjøres ubetinget. På den annen side ble han ilagt bot for skjerpende omstendigheter, sier Andersen til Dagbladet.

SENTRALT BEVIS: Oddmunds dagbok, som han også førte gjennom hele sykeleiet, er et sentralt bevis i saken. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
SENTRALT BEVIS: Oddmunds dagbok, som han også førte gjennom hele sykeleiet, er et sentralt bevis i saken. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

At klienten er så vanskelig å nå, får innvirkning på ankespørsmålet; fristen for å anke er 14 dager fra tidspunktet da dommen forkynnes for den domfelte.

- Jeg må forsøke å komme i kontakt med ham. Jeg skal sende et skriv der jeg ber om at han uttrykker hva han tenker - dommen er jo det motsatte av hva han har ment, sier forsvareren.

Terapeuten ble politiavhørt høsten 2015, og nektet da straffskyld. Han mener han bare ga lindrende behandling og ikke på noe tidspunkt behandlet kreft.

Sjelden hos lege

Møbelsnekker Oddmund fra Vallset utenfor Hamar fikk sommeren 2013 diagnostisert beinkreft. Legene på Rikshospitalet ga ham gode odds for å bli frisk, forutsatt at han kom raskt under behandling.

Men den eldre mannen, som ytterst sjelden gikk til lege og i verste fall måtte amputere den syke leggen, valgte å slutte med sykehusbehandlingen etter å ha latt seg undersøke og rådført seg med terapeuten.

Det neste året lot han seg i stedet behandle av 62-åringen, hovedsakelig gjennom lange telefonsamtaler der han mottok «resonansterapi» - der terapeuten «formidlet energi» inn i kunden.

«Og hevelsen, den vil, når jeg har tilført nok energi, gå tilbake. For da behøves ikke den forsterkningen (forkalkningen), den vil da forsvinne etter hvert», skriver Oddmund i dagboka.

Synlig spredning overalt

Møbelsnekkeren ble imidlertid ikke bedre, og ble et år etter diagnosen hasteinnlagt på sykehus på Elverum, etter at barna tok affære.

- Svulsten var så stor at den syntes gjennom dyna, og han hadde synlig spredning overalt, fortalte Helen Rønningsbakken til Dagbladet i fjor.

Men da var det for seint, og Oddmund døde få dager etter innleggelsen.

Terapeuten har hevdet at han ikke ga Oddmund inntrykk av å behandle sykdommen. Etter å ha lest dagboka er retten imidlertid ikke i tvil om at det var nettopp det 62-åringen gjorde.

«Retten mener det allerede ved [terapeutens] fysiske undersøkelse 23.06. 2013 må ha framstått som synlig for [terapeuten] hva som utgjorde Oddmunds sykdom og smerte», skriver tingrettsdommer Svor.

De tre dommerne mener den legeutdannede mannen umulig kan ha unngått å skjønne at hevelsen på 12 x 8 cm på leggen var kreft, spesielt etter å ha snakket med Oddmund rett etter at han ble forelagt kreftdiagnosen.

62-åringen har gjentatte ganger bekjent seg til Den Germanske Nye medisin, en filosofi og metode tenkt ut av den nå avdøde tyske, antisemittiske og straffedømte «legen» Ryke Geerd Hamer, som i fjor døde i sitt hjem i Sandefjord.

Lang tid

Tingretten skriver videre at sakens alvor skulle tilsi en ubetinget dom, men terapeuten slipper å sone fordi det har tatt lang tid å få saken for retten.

«Retten mener likevel at saken er så alvorlig at det bør reageres med en følbar straff i form av en ubetinget bot. Individualpreventive og allmennpreventive hensyn tilsier også dette», skriver de.

Helen Rønningsbakken og de to søsknene er uenige i at den lange tida fra anmeldelse til rettssak skal virke formildende.

- Vi ventet ikke lenger enn den tida det tok å samle all dokumentasjon før vi gikk til Fylkeslegen. Allerede i oktober 2014 tok vi kontakt med advokat, og anmeldelsen ble levert til politiet i desember samme år. Det tok lang tid å få gjennomført avhørene, deretter ble saken henlagt. Vi anket, og vant fram i januar 2017. Etterpå har det vært uhyre vanskelig å få tak i tiltalte for å forkynne tiltalen, påpeker hun.

Helen understreker at det viktigste for henne og brødrene er at historien er blitt trodd av rettsapparatet, og at de har fått satt fokus på behandling av alvorlig sykdom.

- Det går an å vinne fram selv om det knapt nok finnes rettspraksis å sammenlikne med, sier hun.

Statsadvokaten avgjør

Aktor, politiadvokat Julie Dalsveen, sier det er Hedmark og Oppland statsadvokatembeter som etter hvert avgjør hvorvidt dommen skal ankes fra påtalemaktens side.

AKTOR: Politiadvokat Julie Dalsveen førte saken for påtalemakten. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix
AKTOR: Politiadvokat Julie Dalsveen førte saken for påtalemakten. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix Vis mer

- Rettens bevisvurdering og straffeutmåling er i det vesentlige i tråd med aktors syn på saken og aktors straffepåstand, skriver Dalsveen i en SMS til Dagbladet.

På spørsmål om påtalemakten regner med å lykkes med å forkynne dommen for 62-åringen, svarer Dalsveen:

- Vi har fått dommen til forkynning fra retten og forholder oss til det, ja.

Søksmål

Ved en feil ble erstatningsspørsmålet ikke omfattet av tiltalen. Håkon Laugerud, bistandsadvokat for Oddmunds pårørende, opplyser at en sivil sak vil bli reist i nærmeste framtid, nå som dommen i straffesaken er klar.

VIL SAKSØKE: Bistandsadvokat Håkon Laugerud vil kreve erstatning til Oddmunds tre barn nå som straffesaken er over. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
VIL SAKSØKE: Bistandsadvokat Håkon Laugerud vil kreve erstatning til Oddmunds tre barn nå som straffesaken er over. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Laugerud har tidligere estimert at han vil nedlegge påstand om rundt 150 000 kroner i erstatning for hvert av de tre barna, samt ca. 200 000 kroner for utgifter knyttet til saken.

- Jeg har egentlig ikke vært opptatt av erstatning, men i dag tenker jeg at det kunne vært greit iallfall å få dekket advokatkostnader og noe av all tida vi har brukt på denne saken, sier Helen.

Det var Oddmunds nå 50-årige tyske samboer som først satte ham i kontakt med terapeuten, og bidro ifølge dommen også sterkt til å påvirke ham til å fortsette resonansterapien.

Kvinnen var siktet på lik linje med terapeuten, men ble ilagt såkalt påtaleunnlatelse på nyåret i fjor - dvs. at saken ikke gikk til tiltale og rettssak, mot at påtalemakten konstaterte hennes skyld - en beslutning hun ikke har bestridt.