TAR MEST: Frp styrer de kommunene i Norge som tar mest i skatter og avgifter fra sine innbyggere, viser Dagbladets kommunebørskåring. Her er Siv Jensen under valgkampåpningen i Sandnes.  Foto: Kent Skibstad / Scanpix
TAR MEST: Frp styrer de kommunene i Norge som tar mest i skatter og avgifter fra sine innbyggere, viser Dagbladets kommunebørskåring. Her er Siv Jensen under valgkampåpningen i Sandnes. Foto: Kent Skibstad / ScanpixVis mer

Frp - partiet for høye skatter og avgifter

Frp oppsto som et parti for sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Dagbladets kommunebørs avslører at det er Frp-kommuner som sender ut de feiteste regningene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FRED­RIK­STAD/OSLO (Dagbladet): Frp styrer de dy­res­te kom­mu­ne­ne i Norge. Dagbladets «Kommune­børs»-kå­ring vi­ser at kom­mu­nene med Frp-ordførere i snitt tar inn mest i skat­ter, av­gif­ter, og ge­by­rer fra sine innbyggere.

Kraftkommunen Modalen er billigst, mens Vestfoldkommunen Svelvik er dyrest. Dagbladet har vurdert hver kommune etter fire kriterier:

• Avgifter for vann, avløp, renovasjon og feieing.
• Gebyrer for avdeling av tomt og bygging av enebolig.
• Eiendomsskatt
• Egenbetaling for SFO

Gjermund Hagesæter, som sitter i kommunalkomiteen for Frp sy­nes det er over­ras­ken­de at partiet kom­mer så dår­lig ut, men me­ner dår­lig kom­mu­ne­øko­no­mi har skyl­da:

- Det skyl­des blant an­net at kom­mu­ne­ne in­ves­te­rer: et eks­em­pel er Stran­da kommune, som har blitt for­sømt i man­ge år, men nå har man tatt et skip­per­tak for å løf­te kom­mu­nen opp på et an­sten­dig nivå og det kos­ter.

- Frp over­tar gjer­ne kom­mu­ner hvor av­gif­te­ne fra før av er høye. Ut­vik­ling vi­ser at av­gif­ter sti­ger minst Frp-kom­mu­ner - det går rett vei med Frp ved mak­ta, men kan­skje ikke så fort som folk øns­ker seg, for­kla­rer han.

Dyre Fredrikstad Fredrikstad har hatt Frp-ordfører i fire år og er en av de kommunene som sender de feiteste regningene til sine innbyggere.

Av de 342 kommunene som er med i Dagbladets kommunebørsoversikt havner Østfoldbyen på 304. plass.

Artikkelen fortsetter under annonsen

FETE REGNINGER: Fredrikstad er en av Frp-kommunene som tar mest i skatter og avgifter. Ordfører Eva Kristin Andersen (Frp) forteller at de hele tiden forsøker å redusere eiendomsskatten. Foto: Tore Bergsaker
FETE REGNINGER: Fredrikstad er en av Frp-kommunene som tar mest i skatter og avgifter. Ordfører Eva Kristin Andersen (Frp) forteller at de hele tiden forsøker å redusere eiendomsskatten. Foto: Tore Bergsaker Vis mer

Ordfører Eva Kristin Andersen (Frp) innser at Fredrikstad er en dyr kommune - på noen områder.

- Eiendomsskatten er redusert med 40 prosent siden vi tok over i 2007. Dette er så langt vi har kommet i reduksjonene, men vi vil stå på videre, sier hun.

- Det kommer mer penger til kommunen, men det blir flere oppgaver og kravene er større. I mange kommuner er det smalhans, dermed er det ikke like lett å fjerne eiendomsskatten, sier Hagesæter som får støtte fra Terje Knutsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

- Lokalt har politikerne begrenset handlingsrom. Ideologisk sett vil sikkert mange avskaffe eiendomsskatten, men da klarer man ikke å holde anstendige standarder på visse tilbud, og derfor biter man heller i det sure eple, forklarer Knutsen.

Høye smørbrød Hvis du skal dele av en tomt og sette opp en enebolig må du ut med hele 34 000 kroner i Fredrikstad, noe som plasserer kommunen helt nede på 317. plass.

Her viser ordføreren til at kommunen har et selvkostprinsipp, der de ønsker at gebyrene skal dekke kommunens utgifter til byggesaker.

- Nå skal vi se på disse gebyrene for å finne ut av hvorfor de er så høye. Vi er opptatte av å få de ned, for vi kan ikke leve med at det er mye dyrere her enn i andre kommuner, sier ordfører Andersen.

- Men er det ikke et paradoks at det er Frp-kommunene som skattlegger innbyggerne sine hardest?

FRA Frp TIL HØYRE: Alice Skalle (50) bor i Frp-kommunen Fredrikstad. Hun innrømmer å ha stemt på Frp-ordfører Eva Kristin Andersen, men det blir annerledes i år: —Nå vil jeg stemme på Erna. Det er så mye tull i det rådhuset, sier hun. 
Foto: Tore Bergsaker

 Foto: Tore Bergsaker
FRA Frp TIL HØYRE: Alice Skalle (50) bor i Frp-kommunen Fredrikstad. Hun innrømmer å ha stemt på Frp-ordfører Eva Kristin Andersen, men det blir annerledes i år: —Nå vil jeg stemme på Erna. Det er så mye tull i det rådhuset, sier hun. Foto: Tore Bergsaker Foto: Tore Bergsaker Vis mer

- Det kan du si, men vi har redusert eiendomsskatten og vi har noen av de laveste gebyrene for vann-, avløp- og renovasjon.

I denne gruppen kommer Fredrikstad på 30. plass blant landets kommuner.

Like rundt hjørnet for det nye rådhuset i byen sitter Alice Skalle (50) og koser seg med en kaffekopp i seinsommersola.

-Det er klart de må ta høye gebyrer når de skal sitte så fint og spise de høye smørbrødene sine, sier hun.

Blant vennene hun sitter sammen med er det godt kjent at byen er dyr, særlig SFO utgiftene er høye.

Billig i sentrum Åtte av 17 Frp-kommuner har eiendomsskatt. Jan Erik As­kild­sen, forsk­nings­di­rek­tør ved Rok­kan­sen­te­ret, me­ner det­te vi­ser at ideo­lo­gi står sva­ke­re lo­kalt:

- På mind­re ste­der slår pragmatismen inn. En ser på hva som er best for kom­mu­nen, og tar prin­sip­pe­ne mind­re al­vor­lig. Frp har et prin­sipp om ei­en­doms­skat­ten, men det har ikke så stor opp­slut­ning i folket. De ser at ei­en­doms­skatt kan være et gode, og er vil­li­ge til å be­ta­le for ting de får igjen i of­fent­lig sek­tor, sier As­kild­sen.

Iføl­ge kå­rin­gen tar kom­mu­ner styrt av Venst­re og Sen­ter­par­ti­et minst betalt av sine inn­byg­ge­re.

REFLEKTERER VENSTRE: Venstre-leder Trine Skei Grande mener lave avgifter reflekter partiets politikk: det handler om å bekjempe fattigdom og forbedre miljøet. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.
REFLEKTERER VENSTRE: Venstre-leder Trine Skei Grande mener lave avgifter reflekter partiets politikk: det handler om å bekjempe fattigdom og forbedre miljøet. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet. Vis mer

- Hvor mye frie inn­tek­ter kom­mu­ne­ne har, spil­ler inn på av­gifts­ni­vå­et. Sp, og til dels Venst­re, sty­rer rike kraft­kom­mu­ner. Det er til­fel­dig hvem som sit­ter som ord­fø­rer, for det er and­re kom­mu­ne­struk­tu­rer som av­gjør, As­kild­sen ved Rok­kan­sen­te­ret.

Venst­re-le­der Tri­ne Skei Gran­de me­ner lave kom­mu­na­le av­gif­ter er en del av Venst­res mil­jø- og fat­tig­doms­po­li­tikk.

- Venst­re har frem­met na­sjo­na­le for­slag om å hol­de av­gif­te­ne nede for å be­kjem­pe fat­tig­dom. Vi ser at kom­mu­na­le av­gif­ter og lave for­eld­re­be­ta­lin­ger i SFO har en utjevnende ef­fekt. I småkommuner vil fle­re inn på et felles vann- og av­løps­net­tet hvis det er bil­lig, istedenfor det pri­va­te, og det har en mil­jø­mes­sig ge­vinst, sier Venst­re-le­der Skei Gran­de.