Hagen og Sveaas om Skatte-Norge

Vi stilte tre skattespørsmål til milliardærene Christen Sveaas og Stein Erik Hagen. Her er deres e-post-svar.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Disse spørsmålene ble stilt i forbindelse med Dagbladets skatteserie tidligere i høst:

1) Er den norske inntektsskatten for høy? I så fall: Hvilke konsekvenser har det? Hvilke konkrete endringer bør gjøres?

2) Er formuesskatten for høy? Hvilke konsekvenser har i så fall det?

3) Kapitalskatten har vært under politisk press lenge. Hva vil konsekvensen bli dersom den heves?

Christen Sveaas:

1. Jeg synes at skatten på arbeidsinntekt er for høy i Norge.

2. I utgangspunktet er det min mening at rike mennesker bør yte mer til fellesskapet enn mindre rike mennesker. Hvorvidt formuesskatten er et egnet virkemiddel for dette, stiller jeg meg tvilende til, da dagens system «straffer» arbeidende kapital.

3. Det blir feil å gjøre tilpasninger på enkeltelementer i skattesystemet, uten at man skuer til helhetsvirkningene. Man bør tilstrebe et forenklet skattesystem som tar tak i den største samfunnsmessige utfordringen i Norge: hvordan effektivisere offentlig sektor.

Stein Erik Hagen:

1. Regjeringen la i vår fram en stortingsmelding om eierskap der det legges fram dokumentasjon som viser at det norske skatte- og avgiftsnivået i prosent av BNP ligger noe over gjennomsnittet i EU. Det største problemet er etter min mening likevel ikke skattenivået, men innretningen av det norske skattesystemet.

2. Det skyldes at Norge i dag har et skattesystem som stimulerer til investeringer i forbruk og straffer investeringer i næringsvirksomhet. Internasjonale sammenlikninger viser at Norge har Europas høyeste skattenivå på næringsinvesteringer (undersøkelse gjennomført av advokat Ernst Ravnaas i Advokatfirmaet BA-HR), mens vi har svært lempelige skatteregler for investeringer i eiendom, boliger og andre konsumgoder. Det innebærer at det blir mer fristende å investere i eiendom framfor i bedrifter. Denne vurderingen støttes i NOU 2001: 29 «Best i test». Dagens skattesystem undergraver således nyskapingen i næringslivet.

3. Formuesskatten er et hovedproblem for næringslivet fordi det i realiteten innebærer en beskatning av bedriftenes egenkapital og er en diskriminering mellom norske og utenlandske eiere. Utenlandske eiere betaler i stort sett ingen formuesskatt.
4.
Mitt råd til Skauge-utvalget, som skal vurdere skattesystemet, er følgende:

  • Reduser beskatningen av inntekter som brukes til investeringer i finans- og næringsaktiva. Fjerning av formuesskatten på investeringskapital må være del av en slik løsning.
  • Beskatningen av inntekter og formue som brukes til privat forbruk, bør økes.
  • Forskjellen mellom arbeids- og kapitalinntekt bør reduseres.
  • For å stimulere til langsiktighet bør det innføres skattefrihet på aksjegevinster på aksjer som er beholdt over 5 år.