Hagens 16 krav

Carl I. Hagen stiller 16 krav for å inngå budsjettforlik med statsminister Kjell Magne Bondevik og regjeringen. Dette er kravene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Mottakelsen våre forslag får i trontalen vil være en test på regjeringens vilje til samarbeid med Frp, sier Carl I. Hagen.

- Hva slags reaksjoner forventer dere på dette?

- Vi forventer at regjeringen vil kunne stemme for mange av forslagene. Om de stemmer mot, signaliserer det en fiendtlig holdning til Fremskrittspartiet. Det vil selvfølgelig bli et element i budsjettforhandlingene, sier Hagen.

- Om den er vennligsinnet mot oss, vil vi være vennligsinnet. Hvorfor skal vi streve for å støtte noen som er fiendtlig innstilt til oss? spør han.

- Det må bli slutt på at regjeringspartiene tror de kan behandle Frp, Ap og SV likt. Frp innsatte regjeringen, berget den ved to budsjetter og har vært basis for regjeringens politikk, sier han.

- Regjeringen vil bruke helga til å vurdere forslagene, sier politisk rådgiver i Finansdepartementet Kaj-Martin Georgsen.

Høyres finanspolitiske talsmann, Jan Tore Sanner, sier:

- Hagen skal få svar i Stortinget mandag, sier han.

Hagens 16 krav:

Regjeringen må i løpet av vinteren utrede og vurdere en tidsplan for å redusere norske avgifter på grensehandelsutsatte varer, som alkohol og tobakk.

Dagbladet : Regjeringen vil ikke avvise totalt å redusere avgiftene på alkohol, men tobakken blir det verre med.

Regjeringen må utrede hvor mye samfunnet sparer ved å bygge ut stamveinettet til firefelts motorvei med midtskille på strekninger med stor trafikk, og tofelts motorveistandard på det øvrige stamveinettet. Utredningen må inneholde overslag over hvor mye dette vil koste.

Dagbladet : De fleste vil være enige i at dette er et nødvendig arbeid, men alle vet at slikt tar tiår å gjennomføre.

Regjeringen må i løpet av 2004 utrede fordeler og ulemper ved at eldreomsorgstjenester finansieres av folketrygden på linje med uførepensjon, sykepenger, arbeidsledighetstrygd og alderspensjon.

Dagbladet : Uaktuelt for regjeringen. Dette er en Frp-spesifikk måte å løse problemer på.

Regjeringen må legge fram en proposisjon om gjennomføringsmåte og tidspunkt for fjerning av «negativ effekt» ved samordning av offentlig tjenestepensjoner med folketrygdens ytelser.

Dagbladet : Lite sannsynlig at regjeringen vil bruke tid på dette.

Regjeringen må legge fram en oversikt over vedlikeholdssituasjonen for skolebygg i grunnskolen og den videregående skolen i løpet av første halvår 2004.

Dagbladet : Mange vil mene dette er et forslag regjeringen bør ta på alvor. Kanskje er det lite sannsynlig at noe blir gjort, men et av de minst problematiske kravene.

Regjeringen må utrede hvilke utslippskrav som bør gjelde for å sikre at norske bedrifter ikke taper i konkurransen med bedrifter i EØS-området, USA, Canada, Australia og Japan.

Dagbladet : Helt uaktuelt for regjeringen å tillate større utslipp av miljøgifter.

Regjeringen gis fullmakt til å åpne for oljeboring i Lofoten-Barentshavet.

Dagbladet : Hagen vet at dette er en eksplosiv sak innad i regjeringen. Regjeringen vil verken svare ja eller nei på mandag - dette avgjøres seinere i år.

Regjeringen gis fullmakt til å garantere for at staten dekker ekstrakostnader som påføres gasskraftverk i Norge som følge av særnorske utslippskrav.

Dagbladet : Helt urealistisk. Sannsynligvis bare Frp som står for et slikt syn i Norge.

Regjeringen må før jul legge fram en melding om konsekvensene ved overgangen til et fritt arbeidsmarked innenfor det nye EØS-området, ikke minst hvordan Norge skal forberede seg på arbeidskraftinnvandring fra nye medlemsland i EU.

Dagbladet : Burde ikke være noe problem for regjeringen.

Regjeringen må legge fram en melding om framtidas kommunestruktur innen utgangen av 2004.

Dagbladet : Burde være i Erna Solbergs interesse.

Regjeringen må fremme en melding om prinsipper og framgangsmåte for framtidig lokalisering av asylmottak og bosetting av flyktninger, i vårsesjonen 2004.

Dagbladet : Regjeringen vil uansett ikke legge Frp's prinsipper til grunn for sin asylpolitikk.

Regjeringen bør tilby skatte- og avgiftslettelser i stedet for lønnsøkninger før neste års lønnsoppgjør.

Dagbladet : Helt utenkelig.

Regjeringen må opprettholde prinsippet om at ressurser i havet ansees og forvaltes som nasjonale ressurser av nasjonale forvaltningsorganer.

Dagbladet : Uklart hva Frp egentlig mener. Regjeringen bryter neppe nternasjonale avtaler.

Regjeringen må sørge for at alle faglig godkjente sykehus/klinikker får avtaler med helseforetak uavhengig av driftsavtale med kommunen slik at den samlede behandlingskapasiteten i helsevesenet kan utnyttes fullt ut.

Dagbladet : Her kan regjeringen være på glid.

Regjeringen må utrede ulike måter å gjøre Norges kapitalstyrke til et konkurransefortrinn for norsk konkurranseutsatt næringsliv, blant annet ved å etablere fond som kan forvalte og investere deler av petroleumsfondet i norske bedrifter.

Dagbladet : Hagens kongstanke, som han foreløpig er alene om.

Stortinget ber regjeringen utrede og vurdere opprettelsen av flere brukerstyrte forskningsfond for næringer som blant annet offshore, prosessindustri, IKT og energi, samt fremme en melding til Stortinget om dette i vårsesjonen 2004.

Dagbladet : Her kan regjeringen være på glid.

Totalvurdering : Regjeringen er kanskje positiv til en del av kravene, men det vil bli vanskelig å si ja eller nei ettersom Hagen krever votering allerede på mandag.

ANGREPSLYSTEN: Carl I. Hagen gjør det helt klart at han har en del krav å konfrontere statsminister Kjell Magne Bondevik og hans regjering med, som han helst bør få positive svar på.