Her er bekymringsmeldingen

Dette er bekymringsmeldingen kommisjonsmedlem Synne Sørheim sendte om det hun oppfatter som Justisdepartementets vingeklipping av Rettsmedisinsk kommisjon.

- VARSLET: Spesialist i psykiatri Synne Sørheim. Foto: Thomas Rasmus Skaug
- VARSLET: Spesialist i psykiatri Synne Sørheim. Foto: Thomas Rasmus SkaugVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||
Til leder, DRK

Undertegnede ble 16.03.09 på telefon fra Brita Melin, Justisdepartementet,
tilbudt vervet som ny leder i DRK i perioden 01.04.09 og tre år fremover.
Jeg ønsket ikke å takke ja uten et forutgående møte, og bad derfor om
dette. Møtet ble på min forespørsel avholdt 19.03.09. Tilstede var Brita
Melin og Sophie Poppe fra Justisdepartementet, samt direktør Anne Pauline
Jensen og avdelingsdirektør Thomas Bornø fra Statens Sivilrettsforvaltning.

Ingen av de møtte hadde spørsmål til undertegnede, hverken vedrørende
tidligere arbeidsforhold eller mine tanker om videre utfordringer innen det
rettspsykiatriske fagfelt.

Justisdepartementet og Statens Sivirettsforvaltning orienterte derfor
om forhold man anså betydningsfulle for påtroppende leder.

Representantene for departementet fremhodt innledningsvis at man var fullt
ut inneforstått med at lederskiftet ville innebære at ny leder ikke
behersket det rettsmedisinske fagfelt med den omfattende kompetanse
nåværende leder blir ansett å ha. Det ble også nevnt at man ikke forventet
at påtroppende leder ville tilegne seg en like omfattende kompetanse, eller
oppvise at like omfattende engasjemnet som nåværende leder i samme verv.
Det ble videre understreket at man anmodet påtroppende leder om å følge
forskrift om DRKs virksomhet som før, hva gjaldt løpende saksbehandling og
arrangement av kurs for sakkyndige.

Imidlertid så man for seg at det ville være naturlig med betydelig mindre
aktivitet hva gjaldt engasjement i øvrige spørsmål knyttet til fagfeltet
rettspsykiatri. For å kompensere for dette ble nevnt at det ville bli
engasjert ny(e) jurist(er) tilknyttet sekretariatet. Det ble videre
understreket at DRKs sekretariat, som til nå har bestått av to øremerkede
sekretærer i hel stilling, ville måtte påregne at de nevnte sekretærer også
ville kunne benyttes av Statens Sivilrettsforvaltning til andre formål
dersom dette ble ansett hensiktsmessig for sivilrettsforvaltningens øvrige
drift.

Melin fra Justisdepartementets manet til forståelse for at man ønsket
at ny leder i DRK benyttet seg av departementets medierådgiver. Dette ble
begrunnet med at man ønsket at ny leder i DRK ikke satte statsråden i
forlegenhet. Representanten understreket videre at man så det som
vesentlig at påtroppende leder i større grad utviste forsiktighet med
presseutspill der det kunne råde forvirring omkring hvorvidt leder uttalte
seg som DRKs leder eller som privatperson.

Fra Statens Sivirettsforvaltning ble det fremholdt at man ønsket at
påtroppende leder av DRK i orienterte departementet om løpende
saker via tjenestevei i Statens Sivilrettsforvaltning og
Justisdepartementet. Det ble herfra i tillegg understreket viktigheten av
at kommende leder utviste tålmodighet og forståelse for at byråkratiske
prosesser er tidkrevende og sammensatte.

På spørsmål fra undertegnede sa både justisdepartementet og
sivilrettsforvaltningen seg inneforstått med at DRKs oppgaver i kommende
periode forventes å innebærer et økende antall enkeltsaker, da særlig i
genetisk gruppe som en konsekvens av DNA - reformen. De sa seg også
inneforstått med de utfordringer som forventes i forbindelse med den
planlagte overgangen til digital saksbehandling i DRKs fire faggrupper,
samt oppgaver knyttet til synkronisering av gruppenes pr. i dag noe ulike
saksgang.

Undertegnede ønsket å få klarlagt hva slags tilknytning og
avlønningsordning de møtte så for seg for vervet som ny leder i DRK.
Justisdepartementet forlot møtet, og henviste til at dette skulle
klarlegges i samråd med Statens Sivilrettsforvaltnings respresentanter. Det
ble så gjort klart at det var besluttet at ny leder ikke skulle ansettes,
men avlønnes etter timesats eller eventuelt med fast godtgøring, utregnet
som en brøk av nåværende DRKleders avlønning. Man så for seg at
tilknytningen ikke skulle overstige 50 % av full stilling.

Undertegnede gav uttrykk for betydelig skepsis til at DRKs fremtidige
leder vil kunne klare å gjøre en kvalitativt god jobb på bare halvparten
av den tiden som til nå har vært til rådighet for stillingen. Direktør
Jensen fra Sivirettsforvaltningen forklarte at dette var gjort fordi
Justisdepartementet uttrykkelig hadde besluttet at vervet skulle begrenses.

Undertegnede gav også uttrykk for betydelig bekymring for at den som påtar
seg ledervervet vil måtte godta en økonomisk situasjon uten rettigheter som
sykepenger, lønn ved syke barn, opptjening av pensjon og
forsikringsordninger. Undertegnede bad på bakgrunn av dette om å få komme
tilbake med et skriftlig konkretisert lønnskrav, og en betenkning
vedrørende de tilbudte vilkår for vervet.

Etter grundig å ha overveid det som fremkom i møtet vil jeg uttrykke sterk
bekymring. Det er vanskelig å se at de nevnte momenter ikke vil
vingeklippe Den Rettsmedisinske Kommisjon, og true DRKs uavhengighet.
DRKs oppgaver som nevnt i lov og forskrift er økende, og det er vanskelig å
finne noe rasjonale for at leder av kommisjonen i fremtiden er forventet
et redusert engasjement. I tillegg legger nevnte avlønningsmodell ikke
grunnlag for at den påtroppende leder skal kunne konsentrere sin
arbeidsinnsats om kommisjonens arbeid.

Undertegnede frykter at de beskrevne endringer vil føre til en vesentlig
kvalitetsforringning av Den Rettsmedisinske Kommisjons funksjon.

Vennlig hilsen
Synne Sørheim
Nestleder, psykiatrisk gruppe
Spesialist i psykiatri