Her er Bondevik-regjeringens 20 løftebrudd

Det tok mindre enn ett år fra Kjell Magne Bondevik og hans regjeringspartnere ble enige om en politisk plattform, til de ga deler av regjeringserklæringen på båten. Forslaget til neste års statsbudsjett bryter på vesentlige områder med regjeringens egne løfter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les svarene fra nettmøtet med økonom Hilde Bjørland

Les svarene fra nettmøtet med Ole Anders Grindalen i Skattebetalerforeningen.

Skatter og avgifter

Løfte: Skatteletter på 31 milliarder - inklusive investeringsavgiften - innen 2005.

Ikke oppfylt: Hittil er det gjennomført reduksjoner for 17 milliarder kroner. 14 milliarder gjenstår. Det kan holde hardt.

Løfte: Fjerne fordelsbeskatningen av egen bolig.

Ikke oppfylt: Bunnfradraget ble hevet i fjor, og i neste års budsjett er det foreslått å redusere likningstakstene med 5 prosent. Dette er langt unna løftet om å fjerne skatten helt.

Løfte: Skape et mer rettferdig skattesystem.

Ikke innfridd: De med en årsinntekt som er lavere enn 200000 kr., får ikke en krone i skattelette. De med inntekter over 320000, får derimot skattelettelser.

Løfte: Redusere særavgiftene på grensehandelsutsatte varer.

Ikke oppfylt: Avgiftene på blant annet alkohol og tobakk økes med 2,2 prosent.

Løfte: Øke fradraget for bidrag til frivillige organisasjoner til 12000 kr.

Bare halvveis innfridd. For 2003 blir det foreslått et eget fradrag for slike gaver på 6000 kroner.

U-hjelp

Løfte: Norsk utviklingsbistand skal gradvis økes opp til 1 prosent av brutto nasjonalinntekt, BNI, innen 2005.

Regjeringen foreslår å øke bistanden fra 0,92 til 0,93 prosent. Det utgjør 850 millioner. Det er et langt igjen til målet.

Kommunene

Løfte: Regjeringen vil styrke kommuneøkonomien og forutsetter en fortsatt realøkning av kommunesektorens rammer i perioden.

Ikke innfridd: Kommunenes frie inntekter blir redusert med 500 millioner i forhold til det de disponerer i 2002.

Løfte: Økt satsing på grunnskolen - særlig ungdomstrinnet.

Ikke innfridd: Kommunenes økonomi er så presset at det rammer så godt som alle kommunale oppgaver, først og fremst skole og helse.

Løfte: Regjeringen vil opprettholde skolefritidsordningen (SFO) som et velferdstilbud på småskoletrinnet.

Ikke innfridd: Tilskuddet til SFO kuttes med 217 millioner kr, det vil si mer enn en halvering.

Løfte: Gjennomføre en offensiv for opprusting av skolebygg.

Ikke innfridd: Lånetilskuddet til kommunene halveres, fra 2 til 1 milliard kr.

Løfte: Fortsette satsingen på IKT i grunnskolen og i vdg. opplæring.

Ikke innfridd: IKT-tiltak kuttes med 20 millioner kroner.

Høyskole/universitet

Løfte: Gjennomføring av kvalitetsreformen ved universiteter og høyskoler høy prioritet.

Ikke innfridd: Universitetene og høyskolene trenger minst 400 millioner for å følge opp arbeidet. Neste års budsjettøkning er på 220 millioner kroner.

Løfte: Forbedre studiefinansieringen.

Ikke innfridd: Reisestipendet til studenter fjernes.

Løfte: Ordningen med gebyrstipend for norske studenter i utlandet sikres og videreføres.

Ikke innfridd: Studier i psykologi og teknologiske fag på lavere grads nivå blir tatt ut av gebyr- og tilleggsstipendordningen.

Løfte: Bevilgningene til norsk forskning skal innen år 2005 opp på gjennomsnittet av OECD-nivå, om lag 2,2 prosent av brutto nasjonalprodukt, BNP.

Ikke innfridd: Årets budsjettøkning på 1 milliard kroner er altfor snau. Det betyr at regjeringen må øke bevilgningene med 7 milliarder kroner de to siste budsjettåra i regjeringsperioden.

B>Kollektivtrafikk/samferdsel

Løfte: Regjeringen vil øke satsingen på kollektivtrafikken med mellom 1,5 og 2 milliarder kroner.

Ikke innfridd: Regjeringen øker bevilgningene med 240 millioner kroner.

Løfte: Øke veibevilgningene, satse mer på jernbanesektoren.

Ikke innfridd: Bevilgningene til investeringer i jernbanen ligger an til å bli 2,1 milliarder kroner lavere enn hva Stortinget har forutsatt fram til 2005.

Veimyndighetene mangler vel 1,2 milliarder kroner på å følge opp Norsk vegplan - bare to år inn i veiplanperioden.

Helse

Løfte: Alle skal gis et likeverdig tilbud av helsetjenester uavhengig av bosted og økonomi.

Ikke innfridd: Egenandelene økes kraftig. Frikortgrensen økes fra 1350 til 1850 kroner. Dessuten gjeninnføres egenandeler på blå resept for eldre og uføre.

Psykiatri

Løfte: Opptrappingsplanen av psykisk helsevern skal gjennomføres. Det innebærer at de neste års bevilgninger må være på minst 1 milliard kroner.

Ikke innfridd: Årets budsjett tilgodeser psykiatrireformen med «bare» 670 millioner kroner.

Sjøfolk

Løfte: Regjeringen vil gi gode betingelser for norske sjøfolk.

Ikke innfridd: I budsjettforslaget fjerner regjeringen refusjonsordningen for sysselsetting av sjøfolk og skatteordningen for ferjerederiene.

HOLDER IKKE ORD: Kjell Magne Bondevik og Regjeringen har brutt en rekke sentrale løfter i sitt forslag til statsbudsjett.