Her er hovedtrekkene i budsjettet

Slik prioriterer regjeringen pengene våre.

 LEGGER FRAM BUDSJETTET NÅ: Her er finansminiser Sigbjørn Johnsen (Ap) på vei inn til Stortinget for å presentere neste års budsjett. Foto: Øistein Norum Monsen/DAGBLADET.
LEGGER FRAM BUDSJETTET NÅ: Her er finansminiser Sigbjørn Johnsen (Ap) på vei inn til Stortinget for å presentere neste års budsjett. Foto: Øistein Norum Monsen/DAGBLADET.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| Klokka 10.00 startet finansminister Sigbjørn Johnsen framleggingen av statsbudsjettet for 2011. Se den her. Her er de viktigste postene:

• Flere i arbeid Regjeringen bevilger penger til omtrent 2500 nye tiltaksplasser for arbeidsledig og 65 millioner kroner mer til kommunenes kvalifiseringsprogram for å få fattige ut i jobb. De foreslår 25 millioner kroner mer for å bekjempe ufrivillig deltid og vil styrke tiltak overfor sykemeldte med 153 millioner kroner.

• Mer til vei
Regjeringen øker bevilgningene til vei og jernbane med 2,5 milliarder kroner. De gir 100 millioner kroner til sjøtransport og 15,1 milliarder skal gå til Statens vegvesen. 526,3 millioner skal gis som tilskudd til rassikring på fylkesveiene, 524,8 millioner til rassikring på riksveiene. Regjeringen vil gi 9,3 milliarder mer til Jernbaneverket, 100 millioner kroner mer til kollektivsasting og tiltak for mindre bilbruk i byene. De rødgrønne vil også gi 73,2 millioner kroner mer til Transnova-prosjektet som skal redusere co2-utslipp i transportsektoren.

• Mer barnehageplasser
Det blir stadig flere barnehageplasser rundt om i landet. Til det bevilger regjeringen 1,9 milliarder mer til barnehagene sammenlignet med i fjor

• Regnskog Regjeringen foreslår 2,2 milliarder til bevaring av regnskog i utviklingslnand. Norge skal være en pådriver for vern av de tre viktige skogområdene i Amazonas, Kongobassenget og Sørøst-Asia. Bevilgningen til utvikling av produksjon av ren energi i utviklingsland dobles.

• Klima og klimateknologi Nærings- og handelsdepartementet skal dele ut 167 millioner kroner til miljøteknologi. Regjeringen vil bevilge 880 millioner for å dekke statens utgifter til teknologisenteret på Mongstad. De foreslår 530 millioner kroner til planlegging av fullskalaanlegget og 175 millioner til forskning, utvikling og demonstrasjon. Regjeringen vil bevilge 40 millioner til fornybar energiproduksjon til havs. Regjeringen vil gi 20 millioner kroner til forskning ved nordområdesenteret.

• Kvotekjøp 415 millioner til kjøp av klimakvotr og fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av kvoter på 3,4 milliarder.

• Rydder i havetFiskeri- og kystdepartementet får 55 millioner kroner å dele ut til beredskap mot akutt forurensing, og 140 millioner til håndtering av skipsvrak.

• Nye studieplasser Regjeringen foreslår 13 millioner til 2200 nye studieplasser. Regjeringen vil prioritere utdanningsområden med underdekning i arbeidsmarkedet, som lærerutdanning, realfag og teknologi. De vil også bevilge 235 millioner kroner til bygging av 1000 nye studentboliger. Regjeringen gir 425 millioner kroner til å øke gjennomføringsgraden i videregående skole i 2011.

• Mer til eldre og helse Det kommer 970 mill. kroner mer til drift av helseforetakene, utover generell pris- og lønnsjustering. Regjeringen vil bevilge 450 mill. kroner i investeringslån til henholdsvis nytt sykehus i Østfold, nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin ved Haukeland universitetssjukehus, og ny barne- og ungdomsavdeling i Helse Stavanger HF. Regjeringen vil øke bevilgningen til samhandlingstiltak
med 200 millioner kroner - 222 millioner kroner til 2 000 heldøgns omsorgsplasser i omsorgsboliger.

• Skattelette til pensjonister Regjeringen vil gjøre det mer lønnsomt for pensjonister å jobbe og foreslår å endre pensjonsskattereglene. Samlet sett betyr endringene en skattelette for pensjonistgruppen på 1,35 milliarder kroner. Pensjonistene som får lettelser har i hovedsak lav inntekt.

• Fattigdom Regjeringen forslår økt støtte til bostøttemottakere. Det foreslås å øke bevilgningen til tiltak for å fullføre videregående opplæring med 175 millioner kroner i 2011. Regjeringen gir en økning på 100 millioner. kroner til opptrappingsplanen for rusfeltet og 14,1 mill. kroner mer til endringer i studie-finansieringsordningen for studenter med nedsatt funksjonsevne.

• Mer til barnevern
Regjeringen foreslår et øremerket tilskudd på 240 mill. kroner til det kommunale barnevernet. Det statlige barnevernet blir økt med 20 millioner kroner

• Mer jernbane, kollektiv og rassikring
Det er lagt inn en økning på 2,5 milliarder til nasjonal transportplan. Totalt er det lagt opp til en ramme på 100 milliarder kroner fra 2010 til 2019. Dermed har regjeringen startet på en opptrapping av de milliardene som skal legges inn i statsbudsjettet hvert år fram til 2010. Totalt skal 11,5 milliarder kroner brukes på jernbane. Det er en økning på 13, 4 prosent. Statens vegvesen får en økning på 1,5 milliarder kroner. Regjeringen vil også bruke drøyt 1 milliard kroner på rassikring.

Det også lagt opp til en kraftig økning av særskilte tilskudd til kollektivtransport. Innenfor bevilgningsforslaget på 513 millioner kroner skal 431 millioner gå til en belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområdene.

• Mer til kommunene Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt reelt med 2,75 milliarder kroner. Sektorenes samlede inntekter øker reelt med 5,7 milliarder kroner. I tillegg vil regjeringen styrke det lokale selvstyret og legge til rette for mer effektiv bruk av resssursene i kommunene. Regjeringen foreslår å overføre 29 milliarder kroner fra ørmerkede tilskutt til kommunenes rammeoverføringer.

Lekkasjer
Som vanlig har det i lengre tid lekket fra statsbudsjettet. Dette kom før klokka ti:

• CO2-håndtering
Regjeringen foreslår å bruke 2,7 milliarder kroner på CO2-håndtering. Av disse pengene skal 1,53 milliarder kroner gå til fortsatt planlegging og forberedelser av det såkalte «månelandingsprosjektet» for fullskala fangst av CO2 på Mongstad. Regjeringen regner med å kunne legge fram et samlet beslutningsforslag for prosjektet i 2014. I tillegg foreslås det å bevilge 880 millioner kroner til teknologisenteret for CO2-håndtering på Mongstad. Senteret er planlagt ferdigstilt ved årsskiftet 2011/2012 og skal teste ut to forskjellige teknologier for CO2-håndtering. Som del av regjeringens satsing på fornybar energi, bevilges det 40 millioner kroner til utvikling av fornybar energiproduksjon til havs.

• Politi og justis

• Ifølge NTB vil regjeringen bruke 550 millioner mer på politi og rettsvesen neste år enn de gjør i år. Totalt blir mer enn 12 milliarder satt av til justissektoren. I politiet skal også det rekordhøye opptaket på 720 politistudenter videreføres, og de skal kunne tilbys jobb. I budsjettforslaget går det fram at 70 millioner kroner mer enn i år skal brukes til tvangsretur og at 42,7 millioner mer enn i dag skal brukes til å stimulere til frivillige returer. I alt håper regjeringen at 6.300 utlendinger reiser ut fra Norge som følge av disse tiltakene.

• Bistand

• Regjeringen reduserer bevilgningene til internasjonal bistand i 2011 til 27 milliarder kroner, fra 27,4 milliarder i år.

Eiendomsskatt

• Eiendomsskatten for bedrifter endres. Kommunene kan neste år skattlegge all næringseiendom uten å måtte skrive ut generell eiendomsskatt for alle.

• Barnehage
• Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til barnehager med 1,9 milliarder kroner. Pengene skal blant annet brukes til å kompensere for prisstigning, som tilskudd til etablering av nye barnehageplasser og økte tilskudd til private barnehager. Regjeringen ønsker å videreføre maksprisen for foreldrebetalingen nominelt inntil prisen er redusert til 1.750 kroner. I 2011 foreslås maksprisen satt til 2.330 kroner per måned.

• Utdanning • Når det gjelder høyere utdanning ønsker de rødgrønne å bruke 107 millioner kroner til rundt 2.200 nye studieplasser i 2011. De nye plassene vil først og fremst være konsentrert rundt lærerutdanning, realfag og teknologi.
Her er noen av lekkasjene Dagbladet har omtalt tidligere:

• Røyken blir dyrere. • Kulturbudsjettet øker med 640 millioner.
• 80 millioner til dyra
• Støre stenger fem ambassader.
• Utgiftene kan passere 1000 milliarder.
• Ikke mer penger til lærere, men mer til tro
• .. Og ende flere lekkasjer her.

Tidlig oppe
Sigbjørn Johnsen stod tidlig opp i dag. Se video fra da han dro hjemmefra med budsjettet.

- Det blir et veldig rødgrønt budsjett. Vi skal fortsette å bruke mye penger, men det blir også et stramt budsjett. Vi klarer å gjøre to ting samtidig, sa en frisk og opplagt Sigbjørn Johnsen til pressekorpset.

Har du spørsmål om statsbudsjettet, kan du stille dem i nettmøte med finanskomitéens leder Torgeir Micaelsen (Ap) klokka 13 eller nettmøtet med DnBs forbrukerøkonom kl 15.30.