TRUET: Fuglebestandene i Lofoten og Vesterålen er i sterk nedgang. Foto: SCANPIX.
TRUET: Fuglebestandene i Lofoten og Vesterålen er i sterk nedgang. Foto: SCANPIX.Vis mer

Her er rapporten alle venter på

Dette sier fagetatene om verdiene og risikoen i Barentshavet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): Fagrapporten om Lofoten og Barentshavet konkluderer med at miljøtilstanden i Barentshavet i dag er god, at det er liten sannsynlighet for at et oljeuhell skal skje dersom det åpnes for oljeboring. Men konsekvensene kan bli dramatiske hvis et uhell skjer.

Et uhell i områdene Nordland 5 og Nordland 6 vil få mest dramatiske konsekvenser. Det er i disse områdene man tror det finnes mest olje. Effektene av et stort utslipp vil bli spesielt alvorlige for sjøfuglene, som fra før er i nedgang. For fisk vil det trolig bli mindre dramatisk.

Dagbladet fikk tilgang til rapportens sammendrag tidligere i dag. Her er resultatene punkt for punkt.

Miljø:
- Miljøtilstanden i Barentshavet er god, havet er blant de reneste i verden. Men havet er blitt dramatisk varmere i løpet av de siste 30 årene og forsuring er en annen utfordring som følger av klimaendringene.

Risiko:-Potensielle miljø- og samfunnsmessige konsekvenser av en ulykke i planområdet kan være betydelige, enten en ulykke skyldes petroleumsvirksomhet, skipstrafikk, eller en atomhendelse.

-Sannsynligheten for uhellshendelser vurderes som lav.

-  For de analyserte ulykkesscenarioene vurderes utslipp i Nordland V og Nordland VI å gi alvorligere miljøkonsekvens, samt høyere miljørisiko for fisk, sjøfugl, marine pattedyr og strand, enn tilsvarende utslipp i Nordland VII og Troms II.

-I 2009 vurderes sjøtransport til å bidra vesentlig mer enn petroleumsvirksomheten til samlet miljørisiko tilknyttet akutt oljeforurensning siden petroleumsvirksomheten i området i 2009 er begrenset til drift av Snøhvit-feltet samt leteboring i avgrensede perioder. Fagfolkene mener ikke at sannsynligheten for akutt forurensning vil endre seg vesentlig frem mot 2025 selv om aktivitetsnivået skulle øke.

-Det er ikke gjort en vurdering av miljørisiko i hele forvaltningsplanområdet, fordi det gjenstår metodiske utfordringer. Fagfolkene klarer derfor ikke å trekke slutninger vedrørende helhetlig miljørisiko i område for forvaltningsplanområdet.

Fisk og sel:-Barentshavet er et rent og rikt havområde i forhold til andre havområder. Dette har ikke endret seg, men man har fått økt kunnskap om tilstand og påvirkning.

-Det er svikt i reproduksjon hos de islevende artene ringsel, grønlandssel og klappmyss.

-For tiden er det mye lodde i Barentshavet, mens det er gode forhold for torsken. Mengden ungsild i Barentshavet er på et relativt lavt nivå. Samlet sett er fiskebestandene i Barentshavet inne i en periode preget av god produktivitet og høye bestandsnivå.

-Fisk blir stresset av seismikkskyting.

Fugl:-Det siste tiåret har de fleste bestandene av sjøfugl i området Lofoten — Barentshavet endret seg med urovekkende hastighet. Dette gjelder spesielt lomvi og krykkje, og da særlig i den sørvestre delen av området. Lomvi kan forsvinne som hekkefugl i mange fuglefjell langs fastlandskysten.

Forurensing:-Miljøgifter, avfall og forsuring er et problem.

Forskning:-Mer detaljert kunnskap fra forskningsprogrammene Mareano og Seapop gjør det mulig å differensiere verdiene innad i områdene. Høy naturverdi er ytterligere bekreftet.

- Det trengs mer forskning på havområder, fisk, fugl, miljøgifter, forurensing og forsuring. Når det gjelder forurensing forventes ikke pågående prosjekter å dekke kunnskapshullet.

-Innsamling av data for fisk og sjøpattedyr må styrkes.

Olje:
- Resultatet av kartleggingsarbeidet viser at Nordland VI er det mest prospektive området med hensyn på olje- og gassressurser. Nordland VII og Troms II har et samlet forventet ressursestimat på høyde med det som forventes i Nordland VI. Troms II har en mer konsentrert prospektivitet enn Nordland VII. Det er størst sannsynlighet for å finne olje i Nordland VI og VII. Troms II har størst sannsynlighet for gass.

- Mer detaljerte tall legges fram i morgen, fredag.

Les også: - Mindre olje i nord enn antatt.

- Kan bli et lappeteppe av olje og natur