Hiv/aids angår oss alle

I Afrika sør for Sahara smittes åtte mennesker av hivviruset hvert minutt. Fire millioner mennesker hvert år. Ti ganger så mange dør av aids som av krig og konflikt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge har støttet kampen mot hiv/aids siden epidemien ble kjent på 1980-tallet. Likevel har vi kommet så altfor kort. Vi må jobbe mer. Og vi må jobbe smartere.

34 millioner mennesker er nå smittet av hiv/aids. 95 prosent av disse lever i utviklingsland. Mer enn 18 millioner har til nå mistet livet av aids. 13 millioner barn har mistet en eller begge foreldre. Dette er tall som vil øke.

Hva må gjøres?

En vellykket strategi mot aids forutsetter sterkt politisk lederskap, åpenhet om situasjonen og brede partnerskap av aktører. Det er nødvendig med helt nye allianser. Vi må tenke nytt og utradisjonelt.

Det er blant ungdom det er størst mulighet for å få til holdningsendringer og seksualatferd som kan hindre ytterligere spredning. Ungdom kan være med på å bryte stillheten og tabuer om aids. I MYSA-prosjektet i slummen utenfor Nairobi ser vi et godt eksempel på dette. I ungdomsklubben finner du fotballspilleren, lederen, søppelrydderen og aidsinformatøren i en og samme person.

Vi må i større grad involvere menn i arbeidet mot aids. Menn må ta mer ansvar. Informasjon om hvordan hiv/aids kan forebygges må spres på de arenaer hvor menn er, via fagforeninger og arbeidsplasser, gjennom idrett og kultur.

I dag dør lærerne flere steder raskere enn man klarer å utdanne nye. Skolen kan ikke fortsette på samme måte som hittil. Barn må lære det de trenger for å overleve, herunder hvordan de kan beskytte seg mot hivsmitte. Jenter og kvinner er spesielt utsatt. Man regner med at mer enn 10 prosent av jentene som smittes, blir smittet av sine lærere. Seksuell opplysning er ikke lenger et spørsmål om valg. Det er livsviktig.

Nettverk

Kirken har et stort internasjonalt nettverk som kan gi kraft i mobiliseringen mot hiv/aids. Kirken har en unik mulighet til å bidra til større åpenhet om sykdommen og arbeide mot fordommer og stigmatisering av aidssyke og hivsmittede. Kirken må nå ta lederskap når det gjelder menns ansvar og bruk av kondomer.

Vi må også gjøre mer for å sikre livskvaliteten til dem som allerede er rammet. Vi må arbeide for at legemidler blir lettere tilgjengelig til rimelige priser.

Kampen mot hiv/aids krever mest av alt politisk lederskap og mot til å sette epidemien på den politiske dagsordenen i utsatte land.

Ny giv

Norge har helt fra epidemien ble kjent satt aids høyt på dagsordenen i vårt utviklingssamarbeid. Vi har støttet utviklingen av nasjonale aidsprogram i en rekke land og vært en betydelig bidragsyter til FNs aidsprogram, UNAIDS. Men den katastrofen som nå utvikler seg, krever at vi gjør mer. Mye mer.

Vi har derfor etablert et «Forum for aids og utvikling» med representanter fra næringslivet, fagbevegelsen og de frivillige organisasjonene, kirken og idrettsorganisasjonene. Med dette håper vi å få mer lederskap, tyngde, kreativitet og synlighet i aidsarbeidet, både hjemme og ute. Fra norsk side vil vi sette et særlig fokus på forebygging, med vekt på barn, ungdom og menns ansvar.

En slik ny giv forutsetter økte ressurser. Regjeringen har i budsjettet for neste år foreslått å doble bevilgningene til internasjonale aidsformål. En stor del av midlene vil gå via UNAIDS og det nye Partnerskap mot aids i Afrika.

Håp

Aidsepidemien er allerede en katastrofe for mange afrikanske land. Det som gir grunn til håp, er at stadig flere afrikanske ledere nå ser dette som den viktigste utfordringen de står overfor. I regi av den økonomiske kommisjon for Afrika deltok jeg i forrige uke på møter med afrikanske finansministere, lederen av OAU, representanter for FN, Verdensbanken, IMF og en rekke giverland. Aids var et gjennomgående tema i drøftingen av muligheten for økonomisk utvikling og fattigdomsbekjempelse.

Dette gir håp, men situasjonen er dramatisk: Makter vi ikke å snu utviklingen av aids, vil svært mye av det andre vi gjør i utviklingssammenheng, være fånyttes.