Høyesterett skjerpet straffen i sedelighetssak

Høyesterett har skjerpet straffen for en 47 år gammel mann som i Frostating lagmannsrett ble dømt til ett års fengsel for seksuelle overgrep mot to unge gutter. I Høyesteretts dom er straffen satt til fengsel i ett år og fire måneder.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Straffesaken mot mannen ble først behandlet i Trondheim byrett i juni i fjor. Der fikk han en fengselsstraff på ett år og fire måneder. I tillegg ble han dømt til å betale 335.000 kroner i erstatning og oppreisning til den ene av de to guttene, og 25.000 kroner i saksomkostninger.

De straffbare forholdene mot den ene av guttene skjedde delvis mens mannen var lærer og gutten elev ved en ungdomsskole i Trondheim. Ifølge byrettsdommen skjedde overgrepene blant annet i mannens bolig, etter at han hadde servert øl og vin slik at gutten ble sterkt beruset.

Sosialt «ras»

Frostating lagmannsrett reduserte fengselsstraffen til ett år, derav seks måneder betinget. Lagmannsretten la blant annet vekt på belastningene domfelte hadde fått på grunn av medieomtale, psykiske problemer, sosialt «ras» og nærmest økonomisk ruin.

Denne dommen ble anket av Statsadvokatene i Trondheim, og Høyesterett har tatt anken til følge.

Enstemmig dom

I domspremissene uttaler førstevoterende, høyesterettsdommer Magnus Aarbakke, at overgrepene kvalifiserer for en straff av den lengde byretten fastsatte.

- Jeg finner i motsetning til lagmannsretten at de psykiske og sosiale problemer som domfelte har pådratt seg ved lovovertredelsene, ikke kan tillegges større betydning enn de er blitt tillagt i byrettens dom, hvor de er nevnt som momenter i en helhetsvurdering. Dette gjelder også omtalen i massemedier. Straffeutmålingen må i en sak som denne i hovedsak baseres på det straffbare forhold og domfeltes skyld, uttaler Aarbakke.

Denne vurderingen får tilslutning fra de fire andre dommerne som var med på behandlingen av saken.