VIL AVSKJÆRE BEVIS: Den tiltalte kvinnen og hennes forsvarere Katja Hakvaag og Olav Sylte prøver å forhindre at opptak fra fire samtaler mellom 43-åringen og undercover-agenten blir lagt fram i Kristiansand tingrett. Foto: Ralf Lofstad / Dagbladet
VIL AVSKJÆRE BEVIS: Den tiltalte kvinnen og hennes forsvarere Katja Hakvaag og Olav Sylte prøver å forhindre at opptak fra fire samtaler mellom 43-åringen og undercover-agenten blir lagt fram i Kristiansand tingrett. Foto: Ralf Lofstad / DagbladetVis mer

Dobbeltdrapssaken i Kristiansand

Høyesterett vil ikke behandle anke om undercoveragent-bevis

«Anna» innyndet seg som falsk venninne av den dobbeltdrapstiltalte sjubarnsmoren (43).

Høyesterett har avvist å behandle en anke fra den 43-årige Kristiansand-kvinnen som er tiltalt for å ha drept sin ekssamboer og sin far i henholdsvis 2014 og 2002. Anken gjelder bruken av bevis samlet inn av politiets undercover-agent «Anna», som innyndet seg som falsk venninne av sjubarnsmoren.

- Dette er uheldig. Det blir mer tidsbruk i retten, og vi trenger tida vi har fått avsatt. Vi risikerer også forsinkelser, kommenterer kvinnens forsvarer Olav Sylte overfor Dagbladet.

49 møter

«Anna» møtte den tiltalte kvinnen første gang i desember 2013, og opprettholdt «venninneforholdet» helt fram til august 2017. I løpet av dette hadde de hele 49 møter, og dro blant annet på en Oslo-tur sammen.

Politikvinnen tok i hemmelighet opp samtalene, samtidig som sjubarnsmoren også ble utsatt for omfattende annen overvåking - av mobilen, romavlytting, spaning og hemmelig ransaking, opplyste aktor Leif Aleksandersen under sitt innledningsforedrag i retten mandag.

Til VG har Sylte tidligere uttalt at noen av samtalene kan tolkes dit hen at «Anna» ber «venninna» om hjelp til å bli kvitt en plagsom kjæreste.

Advokaten ønsker å få avskåret påtalemaktens framleggelse av logger fra fire møter mellom «venninna» og klienten, med henvisning til at slik hemmelig innsamling av bevis strider mot vernet enkeltpersoner har mot å inkriminere seg selv, dvs. retten til å tie overfor politiet.

Innfløkt juss

Spørsmålet har nå vært igjennom en rekke rettsinstanser uten at det er kommet noen avgjørelse. Saksgangen er også juridisk innfløkt:

Først ble begjæringen om avskjæring behandlet av Kristiansand tingrett noen dager før straffesaken startet. Dommeren i saken var sorenskriver Steinar Langholm, mens det er Ben Fegran som er rettens formann i straffesaken.

Langholm kom til at det er tingrettsdommeren i straffesaken som må ta stilling til spørsmålet om avskjæring av undercover-bevisene, med begrunnelsen at dette best kan avgjøres når retten har hørt de øvrige bevisene i saken. Fegran og de to meddommerne skal altså avgjøre dette mot slutten av hovedforhandlingen.

Dette bestrider den tiltalte kvinnen og Sylte, som mener dette strider mot Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMKs) bestemmelser om rettferdig rettergang; de peker på at Fegran og lekdommerne blir nødt til å gjøre seg kjent med nettopp de bevisene som begjæres avskåret, for å komme til en beslutning - og vil at en annen dommer, f.eks. sorenskriver Langholm, avgjør saken.

- Feil lovanvendelse

Sylte anket Langholms kjennelse til lagmannsretten, som avviste den. Forsvareren anket så saken til Høyesterett, med begrunnelsen at lagmannsretten har brukt feil lovanvendelse; de har satt straffeprosesslovens paragraf 272 og dens tilgang til å utsette spørsmål om bevisavskjæring til hovedforhandlingen, foran EMKs artikkel 6 - som har forrang i lovverket.

MÅ BESTEMME SEG: Tingrettsdommer Ben Fegran. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Scanpix
MÅ BESTEMME SEG: Tingrettsdommer Ben Fegran. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Scanpix Vis mer

Høyesterett avviser å behandle anken, med henvisning til at hovedforhandlingen nå er i gang, og at premissene for anken dermed er falt bort (Sylte begjærte spørsmålet behandlet før forhandlingen startet). Men legger samtidig føringer for hva som nå må skje:

«I hvilken grad beviset tillates ført, og hvordan dette spørsmålet skal behandles av den dømmende rett for å unngå å overtre kravene til rettferdig rettergang, er spørsmål denne dømmende rett må ta stilling til.»

- Kan ikke ankes

Høyesterett fastslår altså at Fegran og de to lekdommerne nå må avgjøre hvorvidt det er de eller en annen dommer som skal ta stilling til spørsmålet om bevisavskjæring. Først når han har gjort det, kan undercover-problemstillingen avgjøres en gang for alle.

Ankeutvalget er dessuten av oppfatningen at når spørsmålet om utsettelse av bevisførselen til hovedforhandlingen er avgjort av tingretten, kan ikke kjennelsen ankes, med støtte i nevnte paragraf i straffeprosessloven.

Den 43-årige kvinnen nekter skyld, og har avvist å forklare seg i retten. Hovedforhandlingen er berammet til og med 24. januar, og til nå er 134 personer oppført på vitnelista.

Sylte mener påtalemakten har en tynn sak, og at politiet har sett seg blinde på at de står overfor to drap, når ekssamboeren og faren kan ha dødd av andre årsaker.