Hvor mye skal til for å få bli i Norge?

Remzije (27) lider av uhelbredelig hjernekreft, er blind, suicidal og psykisk syk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Myndighetene nekter å ta menneskelige hensyn i saken om den dødssyke kosovokvinnen - og hun får ikke ha familien som nå pleier henne 24 timer i døgnet hos seg i Norge den siste levetida.

Dagbladet ønsket et intervju med vedkommende i utlendingsnemnda (UNE) som har gitt avslaget. Men nemndleder Trine Grythe henviser oss videre til direktør Terje Sjeggestad. Han svarer på spørsmålene per e-post, på generelt grunnlag:

Hva legger Utlendingsnemnda i begrepet menneskelige hensyn?

«Sterke menneskelige hensyn» er lovens begrep. Det er ikke nærmere presisert i forskrift. Begrepet er rent språklig et upresist begrep som ulike mennesker kan forstå svært forskjellig. I regelverket inngår dessuten at det skal veies mot et annet språklig like upresist begrep, nemlig «innvandringspolitiske hensyn». Hvilken betydning disse begrepene rent juridisk etter hvert har fått, er påvirket først av lovens forarbeider og seinere av praksisutvikling.

Hvor terskelen pr. i dag skal ligge i UNE, påvirkes av de avgjørelsene vi allerede har i likeartede saker, men nemndmøter som mener det er riktig med en justering, kan gjennom eventuelle avvikende vedtak gi bidrag til videre praksisutvikling. Vi i UNE ser imidlertid klart at begreper som «sterke menneskelige» og «innvandringspolitiske hensyn» kan anses noe upresise som politiske styringssignaler.

Vi har derfor allerede for flere år siden bedt de politiske myndigheter vurdere å presisere begrepene i forskrift, f.eks. dersom de er ukomfortable med UNEs praksis. Det har de foreløpig ikke gjort, men om de gjør det, vil vi hilse det velkommen og følge opp de nye politiske signalene på best mulig måte.

Hva må til for at menneskelige hensyn vektlegges?

Oppholdstillatelse på grunn av «sterke menneskelige hensyn» gis når alle aktuelle momenter som taler i klagerens favør samlet, er så sterke at de klart overskygger eventuelle motstående innvandringspolitiske hensyn og oppfyller Stortingets intensjon om at regelen skal være en unntaksbestemmelse.

Vi er pålagt å gjøre en avveining, og dette gjøres i konkrete individuelle vurderinger knyttet til hver enkelt sak. Opphold på humanitært grunnlag gis oftest i forbindelse med søknad om asyl (beskyttelse mot forfølgelse). Det skal mye til å gi slikt opphold dersom saken ikke inneholder elementer av beskyttelsesbehov.

Hvordan viser nemnda empati og forståelse for menneskelige lidelser?

I svært mange av våre vedtak understrekes de menneskelige sidene tydelig i teksten. Men det er selvfølgelig liten trøst for den enkelte klager at nemnda viser forståelse for en vanskelig livssituasjon når konklusjonen likevel blir at regelverket tilsier avslag. Våre beslutningstakere må ofte takle en vanskelig spenning mellom personlige motiver for å være imøtekommende og et profesjonelt ansvar for å avslå når det synes riktig.

Det er alminnelig rettsopp-fatning at et sykt og døende menneske skal kunne ha sine nærmeste rundt seg i sin siste levetid. Hva kan UNE gjøre for å bidra til det?

Så lenge vi har innvandringsregulering i Norge, vil det alltid være innholdet i regelverket som er retningsgivende for en rettshåndhever. Det er etter hvert svært mange i Norge med utenlandsk bakgrunn med f.eks. søsken i andre land.

Når disse blir syke, vil det ofte komme søknader om visum eller oppholdstillatelser, og andre ganger kommer familiemedlemmer bare til å dukke opp uten å ha søkt først. I hver enkelt av alle disse sakene må utlendingsmyndighetene gjøre konkrete vurderinger av hvordan sakene står seg etter regelverket, og konklusjonen vil da eventuelt også kunne bli at det er den som har oppholdstillatelse i Norge som må dra til hjemlandet dersom vedkommende vil være sammen med familien.

AVSLAGSDIREKTØREN: Utlendingsnemnda har i Remzije-saken konkluderer med at hun selv må reise på besøk til Kosovo dersom hun ønsker å være sammen med familien sin etter at de er utvist. Remzije er blind, uhelbredelig kreftsyk, suicidal, sitter i rullestol og har ingen inntekt. Nemnda sier ikke et ord om hvordan hun skal klare slike reiser alene. I dette intervjuet utdyper direktør Terje Sjeggestad hva de legger i menneskelige hensyn.