Hyttenaboer fikk sjokk da de oppdaget at denne veien var gravd ut gjennom fjellidyllen

De ansvarlige får skarp kritikk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

NORE OG UVDAL (Dagbladet): - Jeg satte meg ned ved Svartpytt, et fantastisk vann. Så begynte jeg å grine. Jeg tenkte «hva i Herrens navn er det som er skjedd her», sier hytteeier Vidar Thorbjørnsen (se video øverst i denne saken).

Hyttenaboene ble mildt sagt overrasket da de plutselig oppdaget at det var anlagt en kilometer lang vei inn til hytteområdet Breiset i Nore og Uvdal kommune i Buskerud.

Thorbjørnsen representerer styret for et grendelag i et område med 21 hytter som han mener er i ferd med å bli ofre for «et lavmål av offentlig forvaltning».

- Grunneieren påstår at det er en kabeltrase for gjennomføring av strøm inn til vårt område. Veien ble anlagt over andre grunneieres arealer, uten skriftlige tillatelser, sier Thorbjørnsen.

Utbyggeren, daglig leder Lars Inge Enerstvedt i Trollseth ANS, er ikke med på at de har anlagt en vei der kabeltraseen går. Han viser til at det på et tidspunkt var spørsmål om anleggelse av ei skiløype der, men at dette er skrinlagt på grunn av motstand. Videre viser Enerstvedt til at arbeidet med å tilbakeføre naturen i området allerede er startet, og vil fortsette etter at snøen er borte.

Enerstvedt framholder at Nore Energi godkjente kabeltraseen dagen før den ble påbegynt. Berørte grunneiere hadde gitt muntlig tillatelse, det var Nore Energi som konsesjonshaver som skulle stå for de skriftlige avtalene, hevder han.

- Miljøkriminalitet Thorbjørnsen legger ikke skjul på at han tror kabeltraseen ble laget bred som en vei, med tanke på at den i framtida skal kunne brukes nettopp som en gjenomfartsvei inn til andre hytteområder.

- Dette er et voldsomt inngrep i naturen. I mine øyne er dette grov miljøkriminalitet. Kabeltraseen kunne ha blitt lagt nennsomt gjennom terrenget i en halv meter bred grøft. Isteden er det gravd ut en vei, sier hytteeieren.

Han viser til at Enerstvedt er en stor grunneier med hytteområder som derfor har sterk egeninteresse av en slik vei.

Som daglig leder i Trollseth ANS var Enerstvedt sentral i prosessen som førte til kommunen ga et lån på 1,7 millioner kroner for gjennomføringen av strømprosjektet. Det var også Enerstvedt selv som beordret gravingen igangsatt. Vidar Thorbjørnsen synes dette rimer dårlig med at Enerstvedt til daglig er ansatt i Statens naturoppsyn (SNO).

- Han er en ekspansiv grunneier med store økonomiske interesser og et nettverk av venner innenfor og utenfor forvaltningen. På grunn av hans posisjon i kommunen som utbygger og stedlig representant for Statens naturoppsyn (SNO), er dette en svært delikat sak, men slettes ikke enestående. Forvaltningens håndtering av saken, avdekker et stort demokratisk problem og reiser spørsmål om kommunene selv er i stand til å ivareta forvaltningen av våre felles naturressurser, sier Thorbjørnsen.

Avviser på det sterkeste Lars Inge Enerstvedt avviser på det sterkeste at hans engasjemet i saken bygger på økonomisk egeninteresse.

- Jeg har ingen utbyggingsinteresser i det området som strømmen føres fram til, og møter i denne saken utelukkende som daglig leder i Trollseth ANS. Jeg er heller ingen «stor» grunneier, men medeier i Bakke sameie og har en gjennomsnittseiendom i Nore og Uvdal, framholder Enerstvedt.

Han viser til at han eller selskapet han representerer ikke har tjent en eneste krone på prosjektet, da loven faktisk ikke tillater at man tjener penger på strømframføring.

- Totalt er et område på tre til fire dekar berørt av kabeltraseen. Traseen fører til vesentlig bedre standard på over 100 eksisterende hytter. Slikt betyr mye i ei lita fjellbygd som Nore, sier Enerstvedt og fortsetter:

DISPUTT: Hytteeier Vidar Thorbjørnsen (t.h) og utbygger Lars Inge Enerstvedt i Trollseth ANS blir ikke enige etter at et vei-bredt område i fjellheimen i Nore- og Uvdal ble ryddet for skog for å legge ned strøm. Foto: Øistein Norum Monsen
DISPUTT: Hytteeier Vidar Thorbjørnsen (t.h) og utbygger Lars Inge Enerstvedt i Trollseth ANS blir ikke enige etter at et vei-bredt område i fjellheimen i Nore- og Uvdal ble ryddet for skog for å legge ned strøm. Foto: Øistein Norum Monsen Vis mer

- Det er umulig med en halv meter grøft for å lage kabeltraseen, slik Thorbjørnsen påstår. Graveren som ble benyttet var 3,2 meter bred og måtte selvsagt fram. I grøfta skulle det legges trekkrør for høyspent strøm, lavspent strøm, fiber og jordledning. Det er krav om fylling av steinfrie, drenerende masser for at ikke rørene skal bli skadet, og disse massene må bli tilkjørt. Derfor kan en kabeltrase på enkelte strekninger i en anleggsfase bære preg av vei, sier Enerstvedt.

Dobbeltrolle Han sier strømframføringen er et resultat av en lang og grundig prosess der grunneierne, representanter for hytteeierne, Nore og Uvdal Næringsselskap og Nore Energi AS var involvert, og viser til at Nore og Uvdal kommunestyre hadde saken til behandling 2. september 2013.

- Den traseen som ble påbegynt en måned seinere, var kartfestet og lå til grunn for søknaden som var til behandling. Vårt mandat for å sette i gang var derfor helt klart. Kommunestyret hadde gitt Trollseth ANS midler og oppdrag om å føre strøm, fiber og bedre mobildekning til Breiset-området.

Enerstvedt understreker at hans roller i denne saken er som grunneier og daglig leder for Trollseth ANS. Hans rolle som ansatt i Statens naturoppsyn er saken uvedkommende.

- Det er slik i små bygdesamfunn at folk med engasjement gjerne har flere roller. Jeg forstår at enkelte vil bruke min stilling i SNO som argument i denne saken, til tross for at mitt engasjement i dette utelukkende har vært som grunneier og leder i Trollseth ANS.

Kommunen toet sine hender I korrespondanse med hyttefolket har Nore og Uvdal kommune gjort det klart at de ikke har noe ansvar i saken, da den berører forhold som reguleres av energiloven, ikke plan- og bygningsloven.

- I over et år forsøkte vi hytteiere å få klarlagt ansvarsforholdene, uten å lykkes. Energiverkets overhode, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), påsto at det er kommunens ansvar, og kommunen mente at det er energiverkets ansvar, sier Vidar Thorbjørsen.

Hytteeiere engasjerte advokat og rettet en klage til Nore og Uvdal kommune. Kommunen svarte at traseen eller «veien» først vil bli deres ansvar om det blir spørsmål om etterbruk.

Mot slutten av 2014 tok miljøtilsynet i NVE saken til behandling og ba områdekonsesjonær Nore Energi om en redegjørelse.

10. februar 2015 skriver Nore Energi til NVE:

- Traseene var 1. oktober 2013 befart sammen med Lars Inge Enerstvedt. Han er både grunneier på Bakke sameie som kabelen starter fra og går over, daglig leder i Trollseth ANS og gjennom sitt yrke av Nore Energi ansett som fagekspert på naturfaglige områder, skriver Nore Energi til NVE, og vektlegger med dette at Enerstvedt er ansatt i Statens naturoppsyn.

- Visste ikke om gravingen Videre går det klart fram av energiselskapets redegjørelse til NVE at de ikke var klar over gravingen i hytteområdet.

- Det fremgår av dokument i saken at traseen er gjennomgravd uten å varsle Nore Energi. NE har forøvrig heller ikke bestilt eller betalt gjennomgravingen, ei heller blitt fakturert, heter det.

- At Nore Energi ikke var klar over at gravingen startet, synes jeg er merkelig. De var på befaring sammen med utførende entreprenør og Trollseth ANS dagen før arbeidet ble igangsatt. 5. november ble det skrevet et felles brev fra Nore Energi og Trollseth ANS til kommunen der de to partene opplyste om at arbeidet var igangsatt, sier Lars Inge Enerstvedt.

Får krass kritikk I sitt brev til Nore Energi 26. februar 2015 kommer NVE med krass kritikk av hvordan selskapet har håndtert prosessen. NVE deler hytteeiernes oppfatning om at utgravingen er større enn nødvendig for å trekke kabel.

- Ut fra bildene er NVEs kommentar at terrenginngrepene ser uforholdsmessig store ut i forhold til det man kan forvente av en kabeltrase for en 22 kV kabel, heter det.

Videre påpeker NVE at både kommunen og Nore Energi tar feil når de mener at plan- og bygnigsloven ikke spiller inn.

INSPISERER: Vidar Thorbjørnsen og Lars Inge Enerstvedt går sammen på ski og tar den omstridte kabeltraseen i fjellheimen i Nore- og Uvdal nærmere i øyensyn. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
INSPISERER: Vidar Thorbjørnsen og Lars Inge Enerstvedt går sammen på ski og tar den omstridte kabeltraseen i fjellheimen i Nore- og Uvdal nærmere i øyensyn. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet Vis mer

- For øvrig medfører det ikke riktighet at tiltak i medhold av en områdekonsesjon, slik Nore Energi AS har, er unntatt fra behandling etter plan- og bygningsloven, skriver NVE.

Lars Inge Enerstvedt framholder at både energiselskapet og kommunen har poengtert overfor Trollseth ANS at tiltak etter energiloven ikke er søknadspliktig.

- NVEs behandling har i ettertid vist at tiltaket skulle vært meldt etter plan- og bygningsloven. Dette er det all grunn til å beklage, men det kan ikke Trollseth ANS lastes for, sier Enerstvedt.

Svarer på kritikken NVE mener Nore Energi har ført en uryddig prosess, og at selskapet må lage bedre rutiner for foreleggelse av saker for kommune, fylkesmann, grunneiere og andre berørte før bygging.

- Slik saken er fremstilt har trolig de berørte partene vært klar over tiltaket, men prosessen har vært uryddig med uklare muligheter for innvendinger. Dette har etter NVEs vurdering ført til at konfliktnivået i saken har blitt som beskrevet i henvendelsen til NVE fra advokat Myhre og i Nore Energi AS sin redegjørelse, heter det i brevet fra NVE.

Daglig leder Ola Bergheim i Nore Energi svarer følgende på kritikken fra NVE i en epost til Dagbladet.

- Vi har nok ikke fått godt nok fram i vårt brev til NVE at andre startet planeringen som her er innklaget. For Nore Energis del var det ikke aktuelt med anleggsstart i 2013. Vi merker oss at NVE ikke har innvendinger til traseen. Vår dokumenterte praksis fra egen graving og opprydding tar vi som en anerkjennelse fra NVE til at Nore Energi rydder opp i denne kjedelige saken uten befaring.

- For øvrig har vi fått takk fra andre hyttekunder der oppe for at det kommer strøm, slik at støyen og sølet fra hytters dieselgenerator der oppe kan ta slutt, skriver Bergheim.

STORT INNGREP: Hytteeiere mener dette minner mer om en vei enn en kabeltrase. Foto: Privat
STORT INNGREP: Hytteeiere mener dette minner mer om en vei enn en kabeltrase. Foto: Privat Vis mer