- Ingen tid å tape

ØYENKILEN ved Fredrikstad (Dagbladet): Justisminister Hanne Harlem vil be Politidirektoratet kartlegge omfanget av organisert kriminalitet. Så vil hun vil rydde opp i politiets særorgan som Kripos og Økokrim. - Vi mangler oversikt. Derfor må dette skje raskt, sier hun.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Justisministeren har fulgt med i Dagbladets artikkelserie om grenseløs kriminalitet med stor interesse og sier at regjeringen vil gjøre alt den kan for å sette politiet i stand til å bekjempe profesjonell og organisert kriminalitet.

Total gjennomgang

- Vi er alle naive i forhold til alvoret i den organiserte kriminaliteten. Det offentlige Norge vet ikke nok om all den skjulte kriminaliteten. Derfor er det viktig for flere enn politifolk og politikere at Dagbladet har dokumentert trusselbildet vi står overfor, sier Harlem.

Hun understreker at Justisdepartementet skal starte med en total gjennomgang av alle former for organisert kriminalitet for å få en oversikt over omfanget. Den mangler i dag.

- Vi vet ikke hvor mye penger som tjenes gjennom kriminell virksomhet i Norge. Politidirektoratet har flinke folk som kan gjennomføre analyser, hente inn informasjon fra kontakter i andre land og vurdere forslag til strategi. Det skal bli gjort, lover Hanne Harlem.

Når oversikten foreligger vil justisministeren se på organiseringen av politiets særorgan som Kripos, Økokrim, Politiets datatjeneste og Politiets materialtjeneste.

- Jeg ser at vi må omstrukturere, men vet foreløpig ikke om også Politiets overvåkingstjeneste skal trekkes inn i denne omgang.

- Jeg vil be om en utredning fra Politidirektoratet som en naturlig videreføring av den omfattende politireformen som er i gang. Særorganene vil bli trukket inn før et forslag sendes ut på høring til alle involverte parter - også politidistriktene, sier Hanne Harlem.

Hun er opptatt av at spisskompetansen ikke bare må utvikles i særorganene i Oslo, men at det også opparbeides kompetanse på komplisert kriminalitet i politidistriktene.

- Jeg ønsker å ha en ny organisasjon på plass for særorganene slik at dette kan tre i kraft fra og med 1. januar 2003, ett år etter at de nye politidistriktene har begynt å virke.

- Ingen trussel

Justisministeren mener ikke at organisert kriminalitet representerer en trussel mot demokratiet i Norge i dag.

- Jeg ser likevel at det er en fare for at kriminelle organisasjoner kan vokse seg til å bli en farlig trussel mot demokratiet dersom vi ikke foretar oss noe i justissektoren. Derfor har vi ingen tid å tape, sier hun.

Sammen med kommunalminister Sylvia Brustad reiser Hanne Harlem umiddelbart etter ferien til Danmark, for ved selvsyn å studere de grep danske myndigheter har iverksatt.

- Jeg er opptatt av å få opplysninger fra Danmark, hvor de blant annet har iverksatt utvisning av alle asylsøkere som begår kriminalitet. De har også opprettet en integreringsleir, Sandholmen, hvor kriminelle asylsøkere blir plassert, sier Hanne Harlem.

Hun mener likevel at utvisningsreglene i Norge er strenge nok.

- Vi har reglene, det er bare å bruke dem. Utvisningsreglene i Norge er veldig strenge og jeg mener det er riktig ikke å lage dem strengere, sier justisministeren.

Hun legger heller ikke skjul på at hun reagerer krast på asylsøkere som kommer til Norge og begynner å sultestreike.

- Det får være måte på frekkhet, er Hanne Harlems kommentar til at rundt 80 asylanter fra Bulgaria sultestreiket for å få bli i Norge.

Politimetoder

19. august reiser hun til Åland for å delta i en nordisk justisministerkonferanse.

- Det vil også bli en anledning til å lufte erfaringer i arbeidet mot den organiserte kriminaliteten.

Når oversiktene og kunnskapene er kommet på plass, vil hun gjennomgå organiseringen av de særorganene som arbeider med dette feltet i dag. Hun vil også vurdere metodene politiet har adgang til å bruke for å drive etterretning mot miljøer som er kjent for å være involvert i forskjellige former for organisert kriminalitet.

- Jeg tenker på forebyggende tiltak mot MC-miljøet, restaurantmiljøet, spesielle miljøer med etnisk bakgrunn, men også andre miljøer der politiet allerede vet at mennesker tjener penger på profesjonell og organisert kriminalitet.

Samtidig vil hun forsøke å bedre det internasjonale politisamarbeidet på dette området.

- Jeg er opptatt av et samarbeid om etterforskningen. Det er behov for å gjøre den mer effektiv. Vi har fått Europol, der Norge vil være med under de betingelsene som gjelder for oss uten å være medlem, sier Harlem.

- I tillegg deltar Økokrim og Kredittilsynet i den internasjonale politiorganisasjonen FATF (The Financial Action Task Force), der tiltak mot hvitvasking av penger fra kriminell aktivitet blir drøftet og foreslått.

Mer offentlighet

Justisminister Harlem har ingen forslag til løsning av problemene med stråselskapene som etablerer seg i skatteparadis.

- Det er et svært vanskelig forhold så lenge disse øysamfunnene ser seg best tjent med å beholde det hemmelighold de har i dag.

Hun er for åpenhet og sier at hun ønsker seg mest mulig offentlighet om de trusselvurderinger som skrives av de forskjellige politietatene, Politiets overvåkingstjeneste inkludert.

Som de andre fagministrene ønsker hun seg mer penger til egen sektor, men hun har likevel tro på at mye kan gjøres med dagens ressurser:

- Jeg er helt sikker på at vi har menneskene og mulighetene til å ta opp kampen mot organisert kriminalitet. Det er behov for å ha høyere oppmerksomhet rundt dette. Det skal ikke lønne seg å være kriminell i Norge. Jeg mener det er viktigere å være effektive på inndragning av fortjeneste enn å øke strafferammene for grove bedragerier, korrupsjon og hvitvasking, sier justisminister Hanne Harlem.

Lov og orden

Hanne Harlem understreker at hun er opptatt av helheten i kriminalpolitikken.

- Vi skal forebygge og rehabilitere. Men mellom de to ytterpunktene skal det være orden. Du kan gjerne si det slik: Hard i midten og myk i ytterkantene, fastslår justisministeren.

Hun avviser på det mest bestemte at hun står for «snillisme».

- Det skal være lov og orden i et samfunn. Jeg aksepterer ikke «slinger i valsen». Samtidig er det viktig at folk skal få en ny sjanse.

For at samfunnet skal bekjempe organisert kriminalitet mener Hanne Harlem at følgende må gjøres:

  • Politiet må omorganiseres slik at etaten bedre er i stand til å bekjempe organisert kriminalitet.
  • Politimetodene må utvikles videre.
  • Norge må få et bedre og tettere internasjonalt politisamarbeid.
  • Det må opprettes øko-team (grupper med økonomisk spisskompetanse) i hvert politidistrikt.

- Skal vi bekjempe organisert kriminalitet er det eneste som nytter et nitid og langsiktig arbeid, sier justisminister Hanne Harlem.

<B>AKSJONERER:</B> Justisminister Hanne Harlem vil iverksette tiltak mot organisert kriminalitet. - Dette arbeidet får topp prioritet, sier Harlem.