«Jeg er ikke inhabil»

Professor Kåre Berg føler seg ikke inhabil i forhold til lovendringsforslaget. «I så fall ville jeg selvsagt gjort oppmerksom på det,» skriver professoren. Han stilte som betingelse at all kommunikasjon mellom ham og Dagbladets journalister skulle skje skriftlig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mektig professor i dobbeltrolle

Her følger Bergs skriftlige svar på Dagbladets skriftlige spørsmål:

Dagbladet: «Du har eierinteresser i private selskaper. Vil en eventuell endring av lov om bioteknologi, vedrørende oppsøkende genetisk virksomhet, skape et marked for firmaer som de du er medeier i selv?»
Kåre Berg: «Lovendringen tar bare sikte på oppsøkende medisinske tilbud ved risiko for svært alvorlig sykdom. I overskuelig fremtid vil tilbudene rimeligvis bare gjelde den alvorligste form for familiær hyperkolesterolemi (diagnostiseres ved kolesterolmåling og eventuelt DNA-undersøkelse), visse kreftformer (kreftdisponerende gener påvises ved DNA-undersøkelse) og enkelte andre svært sjeldne tilstander (også her vil det være DNA-diagnostikk). Jeg har ikke eierinteresser i noe privat firma som driver med de aktuelle undersøkelser. En lovendring vil derfor ikke bidra til å skape et marked for firmaer jeg selv er medeier av. Det er viktig å være klar over at antallet personer som vil kunne bli oppsøkt med medisinske tilbud etter en eventuell lovendring vil være uten betydning for enhver markedsbetrakning. De er blitt feilinformert dersom noen har gitt dem inntrykk av at en eventuell lovendring vil medføre at et stort antall personer blir oppsøkt.»

Dagbladet: «Harboe-gruppen har fått satt oppsøkende genetisk virksomhet på dagsorden. Har du, når du som medlem av denne gruppen har argumentert for lovendringen, gjort politikerne oppmerksom på dine private interesser?»

Kåre Berg: «Det følger av svaret på spørsmål nummer 1 at det ikke har vært noen grunn til å komme inn på min private økonomi i samtaler med politikere. Dersom det hadde vært habilitetsproblemer, ville jeg selvsagt gjort oppmerksom på det.»

Dagbladet: «Opplever du habilitetskonflikter i forbindelse med din stilling som professor/sykehusansatt og eierskapet i disse selskapene?»
Kåre Berg: «Jeg opplever ikke habilitetskonflikter i forbindelse med min stilling som professor/sykehusansatt. Jeg er ikke medeier i noe firma som driver konkurrerende virksomhet. Det er tillatt for meg som for alle andre å være aksjeeier.»

Dagbladet: «Opplever du habilitetskonflikter i forbindelse med eierskap i private selskaper og dine mange offentlige verv, deriblant Bioteknologinemnda?»
Kåre Berg: «Det er heller ikke habilitetsproblematikk med hensyn på offentlige verv. Når det gjelder Bioteknologinemnda, skal opplyses at initiativ fra en person som åpenbart ønsket å skade meg førte til at min habilitet ble behandlet som egen sak av nemnda høsten 1997. Bioteknologinemnda fikk da en redegjørelse for habilitetsproblematikk av en fremstående professor i jus, og jeg ga en redegjørelse og svarte på spørsmål, deretter forlot jeg møtet. Bioteknologinemnda kom enstemmig til at det ikke var noe å utsette på min habilitet, og har meddelt Sosial- og helsedepartementet dette.»

Dagbladet: «Hvilke politiske kontakter har du pleid, og hva har du oppnådd?»
Kåre Berg: «Fire representanter for Harboe-gruppen hadde i sin tid et møte med daværende statsminister, justisminister og helseminister, samt et møte med den nye helseminister etter at det hadde vært ministerskifte. Blant de saker vi tok opp med statsministeren var uholdbare problemer med å nå fram med erstatning til personer som hadde fått yrkesrelatert kreft på grunn av at de hadde vært utsatt for asbest ved en stor sementfabrikk. Det var praktiseringen av personvernet som gjorde at man ikke nådde frem til dødssyke mennesker som hadde krav på erstatning. Statsministeren grep inn og det er heldigvis funnet en løsning på problemene. Harboe-gruppen er svært glad for utgangen i denne saken.

Videre har jeg rimeligvis alltid svart på spørsmål fra politikere som har henvendt seg til meg. Jeg anser det som normalt i et demokrati å ta saker opp med politikere.»

Dagbladet: «Du er engasjert som ubetalt fagmann av Norges største private klinikk, Volvat medisinske senter. Hva er grunnen til dette engasjementet, og opplever du dette som en konflikt i forhold til din tilknytning til Ullevål sykehus?»

Kåre Berg: «Det skjer ikke virksomhet på Volvat medisinske senter som er i konkurranse med min avdeling/klinikk ved Ullevål sykehus og det å være ubetalt rådgiver for Volvat medisinske senter er derfor ikke i konflikt med mitt arbeid ved Ullevål sykehus. Det inngår i universitetsoppgavene å stille kunnskap til rådighet for samfunnet i sin alminnelighet og den rådgivning jeg har stått for ved Volvat er derfor i full harmoni med mine plikter som universitetsansatt.

Volvat medisinske senter er en av de svært få institusjoner i Norge som på en ytterst seriøs måte arbeider med forebygging av sykdom (særlig hjertesykdom som jeg har jobbet med i en årrekke), ikke bare med «reparasjon» når sykdom har slått til. Jeg føler sterkt for å bruke den medisinske kunnskap som finnes til å forebygge sykdom, og hjelper derfor Volvat medisinske senter med glede, og uten betaling, med et utmerket tiltak. Det er fortsatt lov å brenne for en god sak. Jeg tror ikke på noen måte jeg er alene om å gjøre ting av idealisme og sterk interesse.

Det kan være hensiktsmessig å være klar over at det finnes en håndfull mennesker som gjør nesten hva som helst for å skade meg. Det har jeg lært meg å leve med, men det er irriterende (og tar tid) når usannheter blir fortalt og kanskje trodd.

Det er feilaktig dersom De er blitt fortalt at mitt økonomiske engasjement er omfattende. Jeg er ikke styreformann, eller engasjert i daglig drift, av noe firma. Jeg har aldri mottatt honorar eller annen utbetaling fra noe firma jeg har aksjer i.»