Kildevern og tillit

Stortinget vedtok i fjor sommer å styrke pressens lovfestede rett til å verne om sine kilder.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er av stor verdi for hele samfunnet at den som anonymt gir opplysninger til pressen, kan føle seg helt sikker på at uvedkommende, særlig myndighetsorganer som påtalemyndigheten og politiet, ikke gis adgang til å finne ut hvem som er kilden til reportasjer i mediene.

  • For å verne om pressefriheten og hindre at slike opplysninger kommer ut, gjelder det strenge regler for ransaking og beslag i redaksjonslokaler. Redaktøren eller hans stedfortreder skal tilkalles når dette kan skje uten forsinkelser, og beslaglagt materiale skal forsegles og gjennomgås av en dommer før det eventuelt kan brukes i den videre etterforskningen.
  • Derfor har det stor prinsipiell betydning at Oslo forhørsrett nå har slått fast at overvåkingspolitiet (POT) satte seg ut over lovens rammer under ransakingen av den spionsiktede journalisten Stein Viksveens leilighet i Brussel. Dommer Truls Lie går så langt som å kalle førstestatsadvokat Lasse Qvigstads anførsler om kildebeskyttelse og behandling av journalistisk materiale for «uholdbare».
  • Forhørsretten har funnet det utvilsomt at leiligheten er et «redaksjonslokale» i straffeprosesslovens forstand. Retten slår også fast at de spesielle reglene som beskytter pressen og dens kilder, ikke bare gjelder når en journalist blir stevnet som vitne, men også når vedkommende er siktet i en straffesak. For Stavanger Aftenblads del har retten anerkjent avisas utvilsomme interesse i å prøve POTs oppførsel rettslig.
  • Norsk presse praktiserer et absolutt kildevern, mens Stortinget åpner for at domstolene kan veie dette mot «vektige samfunnsinteresser» dersom opplysningene det gjelder er av «vesentlig betydning for sakens oppklaring». Det er slett ikke sikkert at dette spørsmålet kommer på spissen i Viksveen-saken. Men det er uansett av stor betydning for folks tillit til pressen og til rettssystemet at forhørsretten har brakt den videre etterforskningen inn i forsøksvis lovlige former.