LYDOPPTAK: I opptak fra to allmøter for ansatte i Oslo kommunes Omsorgsbygg snakker direktør Per Morten Johansen og styreleder Øivind Christoffersen om regelbrudd. Foto: Øistein Norum Monsen Vis mer Vis mer

Kommunetopp til egne ansatte: «Varsler lager masse konspirasjonsteorier»

Slik forsvarte Omsorgsbygg-direktøren seg før kontrollutvalget konkluderte med at det var skjedd flere lovbrudd.

Onsdag forrige uke la kommunerevisjonen i Oslo fram en rapport som konkluderte med at kommunalt eide Omsorgsbygg og direktør Per Morten Johansen brøt reglene da Johansens datter, svigersønn og forlover ble ansatt i selskapet.

Granskingen ble utløst av et varsel mot Johansen, hans lederstil og inhabilitet ved flere ansettelser.

Nå kan Dagbladet avdekke at det ble gjort flere grep internt i Omsorgsbygg i dagene før den kritiske rapporten om Johansen og ledelsen ble offentliggjort.

Allmøte

Allerede mandag morgen, to dager før den kritiske rapporten ble offentlig kjent, fikk ansatte i Omsorgsbygg muntlige og skriftlige oppfordringer om å signere en tillitserklæring til Johansen. Flere har fortalt Dagbladet at de følte seg presset til å signere.

Seinere samme dag ble det kalt inn til et allmøte, som direktør Johansen selv åpnet. Det framgår av et lydopptak Dagbladet har fått av en deltaker.

I talen brukte Johansen rundt et kvarter på å forsvare seg mot beskyldningene om at han hadde favorisert familien og en nær venn:

- Selv om varsler lager masse konspirasjonsteorier ut over det, at stillinger - at vi driver med intern karrierebygging, at vi har midlertidige stillinger som går litt mer over til permanente, at vi forlenger midlertidige stillinger også videre.

Omsorgsbygg omsetter for rundt en milliard kroner i året og har 160 ansatte.

Styreleder Øivind Christoffersen og Per Morten Johansen har fått framlagt de opptakene Dagbladet i dag presenterer. Johansen har ikke hatt anledning til å besvare Dagbladets spørsmål om sin tale.

Omsorgsbyggs styreleder Øivind Christoffersen skriver følgende til Dagbladet om direktørens bruk av begrepet «konspirasjonsteorier» om varsler rundt sin lederstil:

«Jeg oppfattet det helt klart at Per Morten Johansen IKKE karakteriserer innholdet i varselet som konspirasjonsteorier. Det han adresserer, er det faktum at det i en slik varslingsprosess vil oppstå rykter og konspirasjonsteorier. Jeg har forstått det slik at rykter og konspirasjonsteorier diskuteres i gangene i Omsorgsbygg. Innholdet i disse samtalene verken kan eller vil jeg gjengi overfor Dagbladet».

- Kan sende negative signaler

Dagbladet har framlagt uttalelsene fra allmøtet, og styrelederens forklaring på hva direktøren mente å si, for varslingsekspert og advokat Birthe Eriksen. Hun sier følgende til Dagbladet:

- Faren med disse uttalelsene fra både direktør og styreleder, er at de kan oppleves som en form for bagatellisering av varselets innhold. Man har et ansvar som arbeidsgiver til å opptre forsvarlig, sånn at ikke man setter varslingsinstituttet ut av spill, sier Eriksen, og påpeker:

- De må tenke over hvilke negative signaler dette kan sende til personer som allerede befinner seg i sårbare varslingssituasjoner. Det kan hende det sitter flere i Omsorgsbygg som vurderer å varsle, sier Eriksen.

Slik ble reglene brutt

Kontrollutvalget i Oslo kommune skal behandle en rapport fra Kommunerevisjonen, som har undersøkt påstandene som varselet inneholdt.

Dagbladet har avdekket at habilitetsreglene ble brutt da direktørens datter ble ansatt. Seks av sju ansettelser av datteren var midlertidige. I en av disse midlertidige stillingene fikk hun ansvar for foretakets EU-søknader - mens hun fortsatt var student. Datteren ble seinere fast ansatt i Omsorgsbygg fordi hun etter flere år som midlertidig ansatt hadde krav på fast ansettelse.

Seinere kom det fram at også direktørens svigersønn kom inn i fast jobb i foretaket etter flere midlertidige ansettelser.

I et intervju med Dagbladet fikk direktøren spørsmål om hvordan datteren og svigersønn fikk vite at det var jobb å få i foretaket. Han svarte da, at «det veit ikke jeg».

Men i kommunerevisjonens rapport kom det fram at det var direktøren selv som tipset sin kommunikasjonssjef om å kontakte datteren. Dagbladet har også tidligere omtalt at det var datteren som tipset Omsorgsbygg om sin samboer, og at han ble ansatt for å jobbe med en EU-søknad for foretaket som hun hadde ført i pennen for Omsorgsbygg.

I kommunerevisjonens rapport konkluderes det med alvorlige feil på habilitetsreglene, kommunens personalreglement og på kommunens etiske retningslinjer.

- Skal stå gjennom det

På opptaket hører man også Johansen tenke høyt om hvilke karrierevalg han skal ta videre. Han lufter først muligheten for å gå av for å gi organisasjonen nye muligheter, men konkluderer motsatt:

- Nei, faen, jeg skal stå gjennom det. Jeg skal stå gjennom det. Og så får jeg tåle det som kommer, og ta det som en mann, sier direktøren på opptaket.

Utdrag fra allmøtet kan høres i videoen øverst i saken.

Johansen sier også:

- Styret har sagt at de har full tillit til meg, og vil at jeg skal stå det gjennom. Så jeg prøver å stå'n av. Og jeg skal stå gjennom den stormen som kommer nå.

- Suksessformel

Noe av det Kommunerevisjonen stiller spørsmål ved, er hvorfor seks av sju stillinger som direktørens datter ble tilsatt i, aldri var utlyst.

I opptaket kan man høre Johansen uttale at bruken av at midlertidige stillinger har «vært en suksessformel»:

- Det har vært en del av policyen vår. Det har vi gjort sammen med de tillitsvalgte, og vi har satset på interne karriereveier, vi har gjort om på stillinger. Hele veien. Og det mener jeg har vært en suksessformel her, sier Johansen.

- Ubegrunnet

Styreleder Øivind Christoffersen talte til de ansatte på et annet allmøte, torsdag i forrige uke.

Opptak fra dette møtet ligger også øverst i artikkelen. Der kan man høre at styrelederen uttalte seg slik om påstander om at det finnes en «ukultur» i Omsorgsbygg:

- Vår opplevelse og vår oppfatning er at denne påstanden om fryktkultur og ukultur er ubegrunnet, sa Christoffersen.

Advarer mot «chilling effect»

Advokat og varslingsekspert Birthe Eriksen har i flere saker sett eksempler på at toppledere uttaler seg bastant mens varsler behandles. På generelt grunnlag sier hun:

- Jeg skjønner at det er kjempetøft for toppledere å stå i alvorlige saker. Men man har et ansvar for å være varsom med hvordan man uttaler seg, særlig i pågående varslingssaker og om forhold som verken er undersøkt eller vurdert, sier Eriksen.

Hun påpeker at Den europeiske menneskerettsdomstol i flere saker har lagt vekt på momenter som kan gi såkalt «chilling effect» på ytringsklimaet.

Eriksen reagerte nylig på opplysningene om at ansatte i Omsorgsbygg skal ha følt seg presset til å undertegne på en erklæring om tillit til direktøren. Med disse siste opplysningene på bordet sier Eriksen:

- Dette bør fram til kontrollutvalget. Kanskje er det i sum mange nok opplysninger her nå, til at det bør gjennomføres en skikkelig forvaltningsrevisjon.

Slik svarer foretaket

Dagbladet har framlagt opptakene for Omsorgsbygg ved styreleder Øivind Christoffersen og direktør Per Morten Johansen. De er også gjort kjent med kritikken fra advokat Birthe Eriksen.

Styreleder Christoffersen uttaler følgende:

«I det siste allmøtet redegjorde Johansen for kritikken som framkommer i Kommunerevisjonens rapport. Han ønsket å forberede de ansatte på den kritikken som ville komme i rapporten, og han benyttet anledningen til å innrømme at det er begått feil. Han ga de ansatte sin vurdering av bakgrunnen for den praksisen foretaket har etablert, med tilrettelegging for interne karriereveier, og bruk av midlertidige stillinger.

STYRELEDER: Øivind Christoffersen er styreleder i Omsorgsbygg. Da dette bildet ble tatt, var han direktør I Statsbygg. Foto: Holm Morten / SCANPIX
STYRELEDER: Øivind Christoffersen er styreleder i Omsorgsbygg. Da dette bildet ble tatt, var han direktør I Statsbygg. Foto: Holm Morten / SCANPIX Vis mer

Han pekte også på det faktum at i slike varslingsprosesser har det lett for å oppstå rykter og konspirasjonsteorier. Det er min klare oppfatning at det ikke er innholdet i varselet Johansen karakteriserer som konspirasjonsteori. Slik det framgår av opptaket snakket han om at det oppstår konspirasjonsteorier ut over det som er innholdet i varselet. Johansen trakk fram at det å legge til rette for interne karriereveier er en del av foretakets suksessformel. Her kan jeg legge til at dette også er i tråd med kommunens og foretakets policy. Det er altså ikke dette Omsorgsbygg blir kritisert for av Kommunerevisjonen. Det vi har fått kritikk for, er en høy andel midlertidige stillinger og tilsetting i stillinger uten utlysning. Dette ba styret foretaket gå gjennom. Foretaket har startet denne gjennomgangen, og det er etter samtaler med personalseksjonen i kommunen avdekket mulig feil anvendelse av regelverket. På denne bakgrunn har styret nå bestemt at det skal foretas en ekstern gjennomgang av foretakets praksis. Dette oppdraget vil bli utlyst snarest.

Som en kommentar til kritikken fra Birthe Eriksen vil jeg si følgende: Det er min klare oppfatning at Johansen ikke på noen måte forsøkte å bagatellisere varselet i dette allmøtet. For øvrig vil jeg vise til hva Johansen sa i et allmøte 20. august « … jeg bare understreker med en gang med å si at det med varsling er faktisk utrolig viktig at man har. Det å varsle om ting som er ureglementert og så videre, det er utrolig viktig og det stiller jeg meg bak som system».

Jeg har selv ved flere anledninger, også overfor Dagbladet, gjentatt oppfordringen om at de som måtte ha noe å varsle om, henvender seg til meg eller benytter seg av kommunens varslingsrutiner».