ØNSKET POLITIKK: Helse- og omsorgsminister, Bent Høie (H) legger ikke skjul på at flytting av Pasientskadenemnda til Bergen bunner i regjeringens regionpolitiske mål. Foto: Øistein Norum Monsen
ØNSKET POLITIKK: Helse- og omsorgsminister, Bent Høie (H) legger ikke skjul på at flytting av Pasientskadenemnda til Bergen bunner i regjeringens regionpolitiske mål. Foto: Øistein Norum MonsenVis mer

Krever at Høie legger flytting av klage- nemnd på is: - Hensynet til egen politikk viktigere enn skadde pasienter

Pasientorganisasjoner kritiserer regjeringen for å la politiske hensyn veie tyngre enn menneskelige hensyn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Både Personskadeforbundet LTN og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), som til sammen representerer rundt 300.000 medlemmer, er sterkt kritiske til følgene av å flytte Pasientskadenemnda (PSN) til Bergen, slik Helse- og omsorgsdepartementet går inn for.

Regjeringen vil etablere et nasjonalt klageorgan som samler klagebehandlingen i helsetjenesten i et større fagmiljø for å «gi mer effektiv behandling og økt brukerorientering».

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten etableres som en ny etat bestående av sekretariatene for Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda og Statens helsepersonellnemnd.

Skarp kritikk I ferske høringsuttalelser angriper organisasjonene manglende konsekvensutredning, de synes det er kritikkverdig at berørte parter ikke har fått ta del i forarbeidet og peker på sterkt negative konsekvenser for pasientene.

De ber nå helse- og omsorgsminister Bent høie (H) om at flytteplanene blir lagt på is:

«Personskadeforbundet LTN har ikke noen prinsipielle innsigelser mot å flytte Pasientskadenemda ut av Oslo, men mener det er uforsvarlig at dette skjer uten en omfattende evaluering og konsekvensvurdering. Etter vår oppfatning foreligger det ikke noen faglige hensyn bak en relokalisering av PSN og vi er meget bekymret for hvilke konsekvenser dette vil ha for kvaliteten i saksbehandlingsprosessen og ikke minst saksbehandlingstiden i perioden frem til relokalisering er gjennomført og full og adekvat bemanning er oppnådd», heter det.

- Vi føler at hensynet til pasientene må vike for ønsket politikk fra regjeringens side i denne saken. Det er uheldig at det ikke foreligger en konsekvensutredning forut for en så omfattende omorganisering og flytting av nemnda, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN til Dagbladet og legger til:

- Etter vår oppfatning er det også kritikkverdig at flyttebeslutningen synes å være tatt uten at representanter for brukere eller andre berørte parter av ordningen har fått anledning til å delta i forarbeidet. Dette styrker vår oppfatning om at beslutningen er basert på andre hensyn enn hensynet til pasienter og brukere, og vi frykter at konsekvensene av dette vil ramme dem som pasientskadeordningen faktisk er til for og skal beskytte, sier Oretorp.

- Til pasientenes beste Personskadeforbundet oppfordrer derfor departementet til å utsette relokaliseringen av Pasientskadenemnda. Samtidig tar de til orde for en full gjennomgang og evaluering av pasientskadeordningen som nå har eksistert i 25 år, og får støtte av FFO på dette punktet.

Også Norsk pasientskadeerstatning (NPE) uttrykker i sin høringuttalelse bekymring for at flytting av PSN vil medføre dårligere kvalitet på saksbehandlingen og lange behandlingstider.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie svarer følgende på kritikken:

- Det vil være til pasientenes beste å samle klagebehandlingen og kompetansen på ett sted. Det vil gi enklere, og på sikt raskere klagebehandling, bedre utnyttelse av ressursene og bedre rettsikkerhet, sier Høie til Dagbladet gjennom sin informasjonsavdeling.

KRITISK: Assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN. Foto: Jacques Hvistendahl
KRITISK: Assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN. Foto: Jacques Hvistendahl Vis mer

Han vedgår at politiske mål har vært utslaggivende.
 
- Flytting av klageorganet til Bergen er en politisk beslutning. Det er et mål for regjeringen å etablere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, for å sikre vekst i alle deler av landet. Det er flest jurister som jobber i sekretariatene, og i Bergen er det gode rekrutteringsmuligheter, sier Høie.

Vedgår problemer Statsråden er ikke fremmed for at flyttingen kan medføre vanskeligheter.

- Tidligere flytting av arbeidsplasser viser at det er fare for at vi mister kompetanse. Derfor har vi hatt, og vil fortsatt ha dialog med de ansatte. Vi vil også ha gode overgangsordninger, slik at flest mulig blir lengst mulig i stillingen, og så mange som mulig blir med til Bergen. Vi legger opp til en overgangsperiode på tre år der vi beholder deler av driften i Oslo, mens vi bygger opp virksomheten i Bergen.

Høie imøtekommer ikke interesseorganisasjonenes krav om en gjennomgang av hele pasientskadeordningen.

- For å bruke ressursene mer effektivt og unngå dobbeltarbeid, ønsker vi færre etater. Denne høringen handler om lovendringer som kreves for å omorganisere helseforvaltningen. En fullstendig gjennomgang av pasientskadeordningen er ikke vurdert i denne sammenhengen, men det er et nyttige innspill som vi tar med oss i det videre arbeidet med pasientskadeordningen, sier Høie.

Direktør Rose-Marie Christiansen i Pasientskadenemnda er allerede utpekt som regjeringens flyttegeneral. Hun er også den som skal lede det nye organet som kommer til å få navnet «Helseklage».

Christiansen legger ikke skjul på at flyttingen vil medføre store utfordinger hva gjelder saksbehandlingstider og tap av kompetanse.

- Jeg vil gjøre alt i min makt for å begrense skadevirkningene for de berørte, men det vil bli utfordrende. Jeg regner med at jeg får med meg maks ti prosent av de som er ansatt i Pasientskadenemnda i dag over til Bergen, sier Christiansen.