Raset i Gjerdrum

Krever byggestans nå

Sinte naboer til rasområdet i Gjerdrum krever byggestans nå. De mener at utbyggingen i et område bare 400 meter fra raset ble gjenopptatt uten at kommunen har kontroll.

BYGGER PÅ KVIIKKLEIRE: Sinte og bekymrede beboere i Gjerdrum ønsker byggestans. Reporter: Siri Gedde-Dahl. Video og klipp: Øistein Norum Monsen / Dagbladet Vis mer
Publisert
Sist oppdatert
Les alle artikler Den usynlige trusselen

- Gravearbeidene gjøres i hytt og vær. Vi føler oss ikke trygge, sier styreleder i Vestvang sameie, Kasper Nordmelan. Sameiet sendte 5. februar brev til Gjerdrum kommune med krav om øyeblikkelig byggestans. Noe svar har de ikke fått.

Styrelederen har selv lang erfaring fra utførelse, utredning og kvalitetssikring av kompliserte anleggsarbeider i kvikkleiresoner.

Han observerer at uhyggestemningen brer seg blant naboene, der de følger anleggsarbeidene ut av stuevinduene sine. Boringen pågår så det klirrer i glassene innendørs. Og etter at byggetrinn to kom i gang, mener en rekke naboer at de har registrert sprukne vegger i leilighetene.

ANLEGGSPLASS: Sameiet Vestvang i Ask sentrum er nærmeste nabo til tomta der Vestvang andre byggetrinn er under oppføring. Naboene vil ha dokumentasjon på at det er trygt, når denne ravinen ikke fylles opp før byggearbeidene starter på toppen. Foto: Øistein Norum Monsen/Dagbladet
ANLEGGSPLASS: Sameiet Vestvang i Ask sentrum er nærmeste nabo til tomta der Vestvang andre byggetrinn er under oppføring. Naboene vil ha dokumentasjon på at det er trygt, når denne ravinen ikke fylles opp før byggearbeidene starter på toppen. Foto: Øistein Norum Monsen/Dagbladet Vis mer

Vestvang sameie er bekymret for rekkefølgen i det anleggsarbeidet som nå pågår. Nordmelan viser til at det rasutsatte kvikkleireområdet på Vestvang må sikres og stabiliseres før byggingen av nye hus settes i gang. Nå er byggearbeidene i full gang, uten at sikringen – oppfylling av ravine - er fullført.

- Unødig bekymring

Virksomhetsleder Berit Adriansen i Gjerdrum kommune har forståelse for at raset har traumatisert innbyggerne og skaper bekymring i utbyggingsområdet på Vestvang. Men hun mener Vestvang sameie bekymrer seg unødig.

URO I GJERDRUM: - Kommunen har ingen rekkefølgeplan på anleggsfasen, det er entreprenørens oppgave å passe på det. Området var allerede stabilt nok til å tåle Vestvang 2-utbyggingen, sier Berit Adriansen, virksomhetsleder for plan, oppmåling og bygg. Foto: Øistein Norum Monsen/Dagbladet
URO I GJERDRUM: - Kommunen har ingen rekkefølgeplan på anleggsfasen, det er entreprenørens oppgave å passe på det. Området var allerede stabilt nok til å tåle Vestvang 2-utbyggingen, sier Berit Adriansen, virksomhetsleder for plan, oppmåling og bygg. Foto: Øistein Norum Monsen/Dagbladet Vis mer

Tilsynet med Vestvang 2-utbyggingen etter raset omfattet ikke noen vurdering av rekkefølgen på anleggsarbeidene. Basert på undersøkelsene som er gjort, mener kommunen likevel at området er trygt og at anleggsarbeidene ikke destabiliserer området underveis.

- Kommunen har ingen rekkefølgeplan på anleggsfasen, det er entreprenørens oppgave å passe på det. Området var allerede stabilt nok til å tåle Vestvang 2-utbyggingen. Kommunen har ikke stilt noen krav til rekkefølge på arbeidene i anleggsperioden, sier hun.

Kommunen har likevel stilt krav om oppfylling av hele ravinen. Den vestlige delen av ravinen er alt fylt opp, men også mot sør og øst, har kommunen krevd oppfylling. Kommunen mener dette vil bety en vesentlig forbedring av stabiliteten på hele området. Men Adriansen mener altså at rekkefølgen på anleggsarbeidene ikke spiller noen rolle på Vestvang 2 nå.

Hun viser til at tidlige geotekniske rapporter har fastslått at oppfyllinga av vestravinen er tilstrekkelig for å stabilisere Vestvang 2-utbyggingen.

DETTE GJØR NABOENE UTRYGGE:

Kasper Nordmelan mener på sin side at rapporten som viste at det var nok å fylle opp ravinedalen mot vest for å stabilisere Vestvang, var basert på et annet utbyggingsalternativ med mindre oppfylling av masse på toppen. Derfor mener han dette ikke gir noen trygghet.

- Hvordan vil kommunen svare Vestvang sameie?

- Vi vil selvfølgelig besvare spørsmålene deres. Og vi vil arrangere informasjonsmøte med dem hvis det er ønskelig, sier Berit Adriansen.

Sør/øst ikke sikret

Flere geotekniske rapporter om Vestvang 2-utbyggingen har beskrevet at ravinen langs Tistilbekken, også mot sør og øst, må fylles igjen, som motfylling, for å stabilisere området.

VI HA STOPP: Kasper Nordmelan forteller at han har 35 år i anleggsbransjen. Han mener rekkefølgen på anleggsarbeidene i Vestvang andre byggetrinn er feil og bidrar til et mer usikkert område. Foto: Øistein Norum Monsen/Dagbladet
VI HA STOPP: Kasper Nordmelan forteller at han har 35 år i anleggsbransjen. Han mener rekkefølgen på anleggsarbeidene i Vestvang andre byggetrinn er feil og bidrar til et mer usikkert område. Foto: Øistein Norum Monsen/Dagbladet Vis mer

- Det pågår omfattende graving, blant annet av dype grøfter oppe på byggetomta. Det anlegges midlertidige fyllinger der. Pelearbeider pågår. Området har veldig dårlig stabilitet. Det er påvist kvikkleire på byggeplass og i alle retninger omkring, forklarer Nordmelan.

Faglige retningslinjer, blant dem NVEs kvikkleireveileder, beskriver at slik stabilisering må skje før byggingen settes i gang, for ikke å destabilisere området i byggeperioden. Dette var blant annet et uttrykkelig krav i Nystulia, området som ble rammet av ras, at grunnleggende stabilisering skulle skje før husbygging og terrengarbeider på boligtomtene.

Vestvang sameies påstand er at det ikke foreligger noen geoteknisk detaljprosjektering og fase/rekkefølgeplan for anleggsperioden. Og de tolker reglene slik at disse dokumentene skulle vedligge byggesaken i kommunen, og dessuten benyttes av entreprenør.

Adriansen kan ikke se at kommunen har gjort noen feil i saken da det ble gitt byggetillatelse. Hun opplyser til Dagbladet at kommunen «sitter på overordnete planer for rekkefølgen i arbeidet, mens entreprenøren har detaljplaner for anleggsarbeidet, slik vanlig praksis er i slike saker».

Nå er utgravingen av kjeller til en ny boligblokk gjennomført og pæling av bygget rundt 30 meter ned i grunnen er i gang. Det er gravd ut masser vest i området som er tippet på toppen av ravinekanten mot øst. Det er dessuten kjørt inn en del stein som skal drenere ravinen i bånn, men som fortsatt ligger mellomlagret oppe på byggetomta, over ravinen. Samtidig er det gravet flere meter dype grøfter oppe på byggetomta.

Ravinen nedenfor mot sør og øst, som skal fylles opp, ligger fortsatt som en åpen dal, og den kan ikke fylles opp noe særlig før det er lagt vann- og avløpsledninger.

Kort byggestans

I 2016 sto leilighetene i første byggetrinn på Vestvang i Ask sentrum innflyttingsklare. Byggetrinn to var påbegynt i Vestvang i høst, flere måneder før skredet gikk 400 meter lenger ned, 30. desember.

Skredet førte til evakuering av Vestvang og umiddelbar byggestans. Ti dager seinere fikk beboerne flytte tilbake. Kommunen avblåste byggestansen 2. februar, fordi det var gjennomført et tilsyn som ifølge kommunen viste at alt var i orden. Dermed satte gravemaskinene på nytt i gang på Vestvang.

På kommunens hjemmeside heter det nå om Vestvang 2 : «Den første delen av byggeprosjektet omfatter blant annet arbeid i ravinen mellom Vestvang og Viervangen. For å stabilisere området skal terrenget i ravinene heves, det vil si at det skal fylles opp. Dette anleggsarbeidet pågår nå».

Kommunen har også postet et informasjonsbrev fra entreprenør Bunde Bygg: «1. Det utføres steinsetting av bekkedrag mot Ingelstun. Steinsettingen erosjonssikrer bekkedraget og opprettholder drenering. (…) 2. VA-arbeider i bunn av ravine ferdigstilles, slik at masser kan flyttes, og massebalanse etableres. Ved fullført oppfylling, vil dette være et stabiliserende tiltak for området 3. Det blir en pause i boring av foringsrør for peler. Dette gjenopptas så snart masser fra byggegropa er ferdig flyttet.(…)»

Budskapet både fra kommunen og fra utbygger gir inntrykk av at stabiliseringsarbeidene skal foregå først, mens beboerne observerer at byggearbeider og masselagring på toppen skjer parallelt.

Utbygger er trygg

- Vi er sikre på at prosjekteringen er riktig - nå som NVE, Boro-bygg, sivilingeniør Albert Ølnes, VSO Consulting og Multiconsult har klarert ut området for utbygging. Det er viktig nå å sikre at utførelsen er riktig, sier Eivind Endresen på vegne av utbygger Bunde Eiendom/ Vestvang 2 AS og entreprenøren i samme konsern, Bunde Bygg.

Han fortsetter:

- Derfor hadde vi møte på byggeplassen seinest 11. februar med prosjekterende og utførende foretak, for å sikre at utførelsen ble gjort i henhold til prosjektert underlag. Dette følges nøye opp!

På spørsmål om en fase/rekkefølgeplan for anleggsarbeidet blir han usikker på om det finnes, men understreker at det er de på byggeplassen som har ansvaret for at alt går riktig for seg. Dagbladet har kontaktet utførende foretak i ravinen, Anlegg Øst Entreprenør, som sier de har taushetsplikt og viser til hovedentreprenør Bunde Bygg. Endresen sier han uttaler seg også på vegne av Bunde Bygg.

Konfrontert med at byggearbeidet nå er i full gang før ravinen mot øst og sør er fylt opp, sier han:

- Siden ravinedalen mot vest er fylt opp, har vi egentlig fylt opp nok til å kunne bygge ut. Men kommunen ønsket vi skulle sikre det enda bedre ved å fylle nedre del av ravinen, mot sør og øst. Så vi har tatt det med det i vår vurdering og vår utføring.

- Mener du at oppfyllinga av ravinedalen i vest er tilstrekkelig til at området er stabilt også i anleggsperioden?

- Ja. Området er stabilt nå og var stabilt, og samtidig er det en kraftig forbedring av stabiliteten vi gjør når vi skal fylle ut i sør og øst.

Krav til rekkefølge

I NVEs kvikkleireveileder fra 2014 heter det at det tilhører prosjekteringsansvaret å utarbeide plan for gjennomføringen av tiltak for rekkefølge i anleggsperioden.

Videre heter det: «Under gjennomføring av stabiliserende tiltak må det vises stor aktsomhet, og sikkerheten mot skred skal ivaretas i alle faser av anleggsarbeidet». Det heter også at «For alle tiltak som er plassert i en skråning i en faresone må tiltakets påvirkning av stabiliteten vurderes av en geoteknisk fagkyndig, siden tiltak kan forverre stabiliteten bakover og nedover.»

I ett av de geotekniske notatene som ligger til grunn for Vestvang 2-utbyggingen, datert 19. juni 2020, heter det:

«Skråningen mot ravinen syd/øst for prosjektet ligger med svært lav sikkerhet. Basert på prosjektets gjeldende planer for utbygging og oppfylling vurderes områdestabiliteten å være ivaretatt, forutsatt at alle tiltak utføres slik at skråningsstabiliteten ikke svekkes i noen fase. (….) Det må utføres detaljerte geotekniske vurderinger av fundamentering og lokalstabilitet av graveskråninger, og HMS i byggetiden må tilfredsstilles.»

Endresen viser til at en tidlig geoteknisk rapport for området viste at det var tilstrekkelig for stabiliteten på Vestvang å fylle opp ravinen i vest før byggearbeidene i annet byggetrinn. Denne rapporten ønsker han ikke å gi Dagbladet innsyn i.

Virksomhetsleder Adriansen i kommunen sier på sin side at hun «oppfordrer de andre involverte partene til å være åpne om sitt arbeid ».

Sprekker i gipsvegger

En av de detaljene ved prosjekteringen Vestvang sameie også etterlyser svar på, er en beskrivelse av hvordan setningsskader skal unngås. Vestvang-beboerne mener nemlig å kunne registrere at det har oppstått sprekker i gipsveggene i en del leiligheter, og de frykter at byggearbeidene er årsaken. Sameiet har nå begynt systematisk innsamling av dokumentasjon av mulige setningsskader.

Berit Adriansen i kommunen sier setningsskader må tas med utbygger, og at endringer i grunnen generelt ofte forekommer.

- Men jeg vil understreke at setningsskader ikke betyr rasfare, sier hun.

Endresen i Bunde Eiendom sier han har vanskelig for å tro at arbeidene som utføres nå kan forårsake setningsskader.

- Dette følger vi selvsagt opp, sier han.

Nordmelan oppsummerer saken i Vestvang sameie slik:

- Jeg forstår ikke hvorfor kommunen ikke kan gi oss skikkelige svar. Og jeg forstår ikke hvorfor det haster sånn med å gjenoppta byggearbeidene etter århundrets største kvikkleireskred, når det reises så mange kritiske spørsmål til anleggsarbeidet!

Styrelederen understreker at det er nå-situasjonen han er bekymret for:

- Det vi vet er at om entreprenøren lykkes med anleggsgjennomføringen – og uønskede hendelser unngås – så vil Vestvang-området få en stabil terrengutforming. Men vi vet ingenting om vår bebyggelse kan ta av skade på veien dit!

Den private bildeserien fra anleggsarbeidene som er lagt inn i denne artikkelen, med bildetekster, er oversendt utbygger/entreprenør, som ikke har ønsket å kommentere.

Den usynlige trusselen
Kryptert tips

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer