Lagde jukserapport for ConocoPhillips

Konsulentfirma innrømmer giftmålinger som «ikke er mulig å forsvare».

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:)- Stort sett alle vi syke har fått problemer med vår arbeidsmedisinske utredning fordi målinger som er sendt fra selskapet har vist giftnivåer på null, sier tidligere Ekofisk-arbeider Jan Terje Biktjørn.


Nå er Biktjørn en av forgrunnsfigurene i interesse-organisasjonen ALF Offshore, som har over hundre tidligere oljearbeidere fra Ekofisk blant sine medlemmer.

Konstruerte ufarlige giftrapporter

I går ble det kjent at det yrkeshygieniske konsulentfirmaet Occupational Hygiene Solutions (OHS) har lagt fram bevis for farlig arbeidsmiljø på Ekofisk i en fersk rapport.

Firmaet har millionkontrakt med ConocoPhillips for å gjennomføre en retrospektiv eksponeringsstudie (ERES-prosjektet), som tar sikte på å gi svar på hvilke giftnivåer Ekofiskarbeiderne har vært utsatt for. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen har ved flere anledninger uttrykt at han har forventninger til dette prosjektet.

OHS har også tidligere hatt betalte oppdrag for ConocoPhillips. Dagbladet.no kan avsløre at OHS, på særdeles ufaglig vis, har konstruert giftmålinger for oljeselskapet som sier at oljearbeiderne i svært liten grad har vært utsatt for farlige stoffer.

•OHS har målt etter det kreftfremkallende løsemiddelet benzen i områder hvor benzen ikke finnes i arbeidsatmosfæren. Målingene er gjort i et arbeidsområde hvor det er hydraulikkvæsker og smøreoljer som er potensiell kilde til kjemisk helsefare. OHS har med dette laget en nullrapport for benzen og andre hydrokarboner, samtidig som firmaet friskmelder et arbeidområde som kan være problemfylt i forhold til helt andre kjemiske forbindelser.

- Uforståelig

FARLIG ARBEIDSMILJØ: Ferske målinger viser at oljearbeidere på Ekofiskfeltet i Nordsjøen har vært utsatt for giftige kjemikalier i store mengder. Foto: PHILLIPS PETROLEUM
FARLIG ARBEIDSMILJØ: Ferske målinger viser at oljearbeidere på Ekofiskfeltet i Nordsjøen har vært utsatt for giftige kjemikalier i store mengder. Foto: PHILLIPS PETROLEUM Vis mer

Halvor Erikstein er organisasjonssekretær og yrkeshygieniker i fagforeningen SAFE som organiserer oljearbeidere. I en årrekke har han har vært en pådriver for større fokus på kjemisk helsefare i oljeindustrien. Erikstein sitter i Sikkerhetsforum, og har også vært engasjert i kjemikalieprosjektet statsråd Bjarne Håkon Hanssen beordret etter Dagbladet.nos avsløringer om kreft og løsemiddelskader i Nordsjøen.

- OHS har, på vegne av ConocoPhillips, målt etter benzen og flyktige hydrokarboner i et rom hvor du har avlufting fra turbinoljer og smøresystemet. Her er det helt andre komponenter som medfører kjemisk helsefare, som for eksempel giftige organofosfater og andre komplekse nedbrytningsprodukter fra smøreoljene.

- For meg er det helt uforståelig at denne type måling er utført. Spesielt med tanke på den internasjonale oppmerksomheten som er reist rundt disse turbinoljene, samt det faktum at det er satt i gang eget prosjekt om dette i regi av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Saken har hatt stor oppmerksomhet innen oljeindustrien, understreker Erikstein.

- Umulig å forsvare disse målingene

Daglig leder Hans Thore Smedbold i OHS tar betydelig selvkritikk.

- Jeg ser problemet hvis dette sendes som en nullrapport for benzeneksponering til arbeidsmedisinere og forsikringsselskap, sier Smedbold og utdyper:

- På grunn av usikkerhet eller frykt rundt eksponeringsforhold, vil det være situasjoner hvor man velger å utføre nullmålinger, for å dokumentere aktuelle nullnivåer. Det er imidlertid ikke mulig å forsvare disse målingene ut fra et rent faglig yrkeshygienisk ståsted.

Smedbold avviser at denne benzenrapporten dreier seg om bevisst juks.

Lagde jukserapport for ConocoPhillips

- En ting er at vi kunne ha vært klarere på begreper og mulige tolkninger i våre tidligere rapporter. Rapporten ble imidlertid skrevet som en tilbakemelding til drift (i ConocoPhillips journ. anm.) om våre målinger og ikke med tanke på eksterne lesere uten kjennskap til arbeidsprosessene der ute, sier OHS-lederen.

- Også arbeidsmedisinerne har ansvar

Hans Thore Smedbold mener det er et problem for dem som utredes ved de arbeidsmedisinske avdelingene og av forsikringsselskapene at disse miljøene i liten grad innehar kunnskap om oljeindustrien og de aktuelle arbeidsprosessene de har arbeidet med.

- For å sikre oljearbeiderne en rettferdig behandling, er det derfor viktig at disse miljøene tilføres nødvendige ressurser og kompetanse, slik at de på selvstendig grunnlag kan vurdere de opplysningene de får fra industrien og den enkelte arbeidstaker. I etterpåklokskapens lys, burde vi ha skrevet ting klarere, og tatt med mye mer av den bakgrunnsinformasjonen som vi nå har samlet som del av ERES-prosjektet. Det pålegger imidlertid også de arbeidsmedisinske avdelingene et ansvar for å sette seg tilstrekkelig inn i de problemstillingene de skal vurdere, sier Smedbold og legger til:

- Vi ville forventet at de arbeidsmedisinske avdelingne som skulle gjøre vurderingene, tok kontakt med oss for å avklare uklarheter i våre rapporter eller arbeider. Dette har ikke skjedd.

- Legger meg flat

•ConocoPhillips har også sendt fra seg eksponeringstabeller laget av OHS, hvor det ser ut som om eksponeringen for farlige stoffer har vært svært lav i en rekke konkrete arbeidsoperasjoner. I virkeligheten viser målingene gjennomsnittseksponeringen for et helt dagsskift, og sier ingen ting om giftpåvirkningen i gitte arbeidssituasjoner.

- Dette er komplett uforståelig. Jeg våger ikke engang tenke på hvorfor de har presentert målingene på denne måten, sier yrkeshygieniker Halvor Erikstein i SAFE.

- Dette strider mot all sunn fornuft og god yrkeshygiene. Man behøver ikke være astrofysiker for å forstå det, legger han til.

OHS sier de har samarbeidet med ConocoPhillips om en samlerapport hvor de har oppsummert tidligere målinger gjort av oljeselskapet, samt egne målinger. Tidligere målinger som arbeidstakere der ute selv har utført, inngår også.

- I rapporten er det angitt hvilke arbeidsoppgaver de har utført i løpet av dagen, hvor de selv mener å ha vært høyest eksponert for hydrokarboner. Dette er fullskiftsmålinger utført for å kunne sammenliknes med 12-timersnormen. De er derfor relevante. Det blir imidlertid feil hvis disse tolkes som et uttrykk for eksponeringsnivåene under de angitte arbeidsoperasjonene og at de vurderes løsrevet fra kunnskap om arbeidshverdagen der ute, sier Smebold og tilføyer:

- Jeg legger meg imidlertid helt flat for at dette ikke er presisert, men vil understreke at rapporten ble skrevet som en tilbakemelding til drift og ikke for eksterne aktører uten kjennskap til arbeidshverdagen der ute.

Smedbold mener de arbeidsmedisinske utrederne bør legge mindre vekt på faktiske eksponeringsdata.

- Målinger beskriver kun en del av virkeligheten. Få målinger er gjort, og målinger knyttet til worst case-situasjoner er det lite av. Det er derfor viktig å legge vekt på hva folk sier om hvordan de har jobbet der ute, sammen med historisk informasjon om arbeidsprosesser, utstyr og kjemikaliebruk, sier OHS-lederen.

- Burde få alarmklokkene til å ringe

I arbeidet med å dokumentere at ConocoPhillips har sendt fra seg villendende eksponeringsinformasjon har Dagbladet.no gjennomgått en rekke eksponeringsrapporter som er sendt fra selskapet og som har havnet hos yrkesmedisinske avdelinger på sykehusene eller hos forsikringsselskap.

Dagbladet.no har også gjennomgått en større mengde eksponeringsdata som ConocoPhillips har sendt til skadegruppa, etter at selskapet nå har valgt å bøye seg for et vedtak i Klagenemnda for miljøinformasjon.

I dette materialet viser det seg at oljeselskapet i stor skale har foret utrederne med nullresultater. ConocoPhillips har sendt side på side med 0,0-målinger. De eldste stammer fra tidlig 80-tall.

- Normalt sett burde 0,0-målinger få alle alarmklokker til å ringe. Man skal måle ved mistanke om at uønskede stoffer finnes i arbeidsatmosfæren. Hvis analysen viser 0,0, er det logisk å tenke at en ikke har målt etter de riktige stoffene, eller at målemetoden som er brukt er uegnet, sier Halvor Erikstein i fagforeningen SAFE.

ConocoPhillips ønsker å avstå fra å kommentere de mange nullmålingene.

Nå krever Halvor Erikstein handling.

- Folk blir snytt for erstatning

- Med tanke på dem som er rammet av denne desinformasjonen, forventer jeg at dette blir rettet opp igjen. Disse eksponeringsmålingene bør snarest trekkes tilbake, sier Erikstein og utdyper:

- Man kan jo stille spørsmål ved hvor mange som er blitt avvist og nektet utredning på de arbeidsmedisinske avdelingene på grunn av denne type eksponeringsinformasjon fra ConocoPhillips. Yrkesmedisinere som har forholdt seg til disse måleresultatene, har måttet konkludere med at sykdommen ikke skyldes eksponering. Folk i den aller vanskeligste livssituasjon blir snytt for trygdeytelser og erstatning, påpeker yrkeshygienikeren.

Erikstein mener det nå må stilles spørsmål om måleresultatene fra oljeselskapet er benyttet som underlag i noen av de vitenskapelige publikasjonene og rapportene som er kommet de siste årene.

- Er noen av 0,0-målingen med i Kreftregisterets vurderinger av risiko? Har det ført til at eksempelvis kreftrisikoen er blitt undervurdert siden eksponeringen for benzen ble oppgitt være helt ubetydelig? Jeg mener at det må gjennomføres en uavhengig gjennomgang og avklares om disse dataene er havnet inn i vitenskapelig arbeid. Har de det, kan de gjøre stor skade i mange år framover, understreker Erikstein.

Han mener dette bør borge for at arbeidsmedisinere begynner å gjennomføre symptombaserte utredninger, og ikke bruker eksponeringsdata som utgangspunkt.

SYK EKOFISKARBEIDER: Jan Terje Biktjørn.
KJEMIKALIEJEGER: Yrkeshygieniker Halvor Erikstein i fagforeningen SAFE jobber for større bevissthet rundt kjemisk helsefare.