Lav skatt, mer velferd

Fra Ap kommer stadig nye tall om hva Høyres skattepolitikk «egentlig» koster. I Ap's verden er det utenkelig at det er mulig å leve i et land der skattenivået ikke er på verdenstoppen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er bare Sverige som har høyere skatte- og avgiftsnivå enn oss, og svenskene er på full fart nedover. Dette plager åpenbart Arbeiderpartiet. Ikke at vi snart har verdens høyeste skattenivå, men at Høyre vil gjøre noe med det. Derfor kommer det en strøm av utspill fra Ap-regjeringen. Ikke om Ap's politikk, men påstander om Høyres skattepolitikk.

Dette er meningsløse påstander. Høyre vil sette ned skatter og avgifter for å videreutvikle velferdssamfunnet. Ap's motstand mot lavere skatter og avgifter er den virkelige trussel mot velferdsstaten.

Kan flytte

I en rapport fra det svenske Riksskatteverket presenteres analyser som viser at Sverige kan tape skatteinntekter i størrelsesorden 10 pst. av skatteinntektene, som følge av at skattegrunnlaget flytter til andre land. Alternativet er ikke å beholde skatteinntektene, men å sette ned skattesatsene og dermed beholde skattegrunnlaget i landet.

Dersom noe tilsvarende gjelder Norge, står vi overfor tapte skatteinntekter i størrelsesorden 50 mrd. Hvis analysen Riksskatteverket presenterer er riktig, så er dette et inntektstap også Arbeiderpartiet må forholde seg til. Det er Arbeiderpartiet som må konfronteres med hvordan de vil opprettholde skatteinntektene.

Til EU-nivå

Høyre har vist kort for hvordan vi vil løse utfordringene. Vi vil sette skatte- og avgiftsnivået ned mot gjennomsnittet for EU-landene. Dette kombinerer vi med omfattende tiltak for å bedre tilgangen på arbeidskraft, som er en viktig begrensende faktor i norsk økonomi i dag. Vi vil åpne for mer arbeidsinnvandring, innføre egenandel i sykelønnsordningen, endre pensjonsordningene for å belønne dem som jobber et år eller to ekstra før pensjonering, gjennomføre tiltak for å få færre på AFP- og uførepensjon, ha mindre byråkrati, fjerne fylkeskommunen og sikre at vi får best mulig offentlig tilbud av tjenester til lavest mulig ressursbruk gjennom konkurranseutsetting. Alt dette er Ap mot.

Samtidig er det ikke slik at enhver skatte- eller avgiftslette må dekkes inn av reduserte offentlige utgifter. Veksten i økonomien gir hvert år spillerom for skatte- og avgiftslettelser, ikke minst når det blir kombinert med Høyres politikk for å redusere veksten i folketrygdens utgifter. Satsing på konkurransedyktige rammevilkår for næringslivet, og satsing på utdanning og forskning, vil gi høyere vekst. Dette gir igjen rom for skatteletter.

Ulike regnemåter

På toppen av dette kommer økt bruk av oljeinntekter. Handlingsregelen innebærer at vi i 2010 vil bruke vel 40 mrd. kroner mer i året av oljepengene enn i dag. Analyser fra blant annet SSB viser at det er enorm forskjell på om disse midlene brukes til skatte- og avgiftslettelser eller på økte offentlige utgifter. Ifølge SSB vil 7 mrd. kroner i oljepenger brukt til avgiftslettelser gi 1,5 til 2,0 pst. lavere priser enn om de samme midlene brukes til økt kommunalt forbruk.

Så har jeg merket meg at Ap har satt i gang en kampanje for å så uklarhet om hvor mye Høyre vil gi i skatteletter. Høyres mål er som nevnt et skatte- og avgiftsnivå ned mot EU-snittet. Regner vi BNP som helhet, vil dette tilsi 40 mrd. i dag. Regner vi BNP for Fastlands-Norge, ville dette tilsi opp mot 80 mrd. Dette er med andre ord to ulike måter å regne på. Samtidig vil de fleste se at vi ikke har sagt vi skal ned til, men ned mot. I tillegg kommer at Høyre ønsker en pensjonsreform som også vil påvirke disse tallene. Derfor gir det ikke mening å tallfeste dette i kroner. Vårt mål er en rettesnor i arbeidet med skatter og avgifter - målet vi jobber mot.

Men det er klart at jo høyere tall Ap regner ut for Høyres skatteletter, jo kraftigere viser de behovet for lettelser. Jeg vil imidlertid anbefale Ap å konsentrere seg mer om hvordan de selv vil løse globaliseringens utfordringer i skatte- og avgiftspolitikken. Det har jeg ikke sett noe til.