Liten effekt uten USA

Dersom de globale utslippene skal reduseres betydelig, er det helt nødvendig med en avtale som også bidrar til å redusere utslippene både fra USA og fra u-land med store utslipp.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kyoto-avtalen, som ble fremforhandlet 1997, innebærer at alle industrilandene har tallfestede utslippsbegrensninger for klimagasser for perioden 2008- 2012. USAs president George W. Bush har erklært at USA vil trekke seg fra avtalen.

Ved fortsettelsen av det sjette partsmøtet til klimakonvensjonen i Bonn diskuterer industrilandene om Kyoto-avtalen bør gjennomføres selv om USA ikke deltar.

Et viktig spørsmål som bør stilles i den forbindelse, er hva en ønsker å oppnå ved å gjennomføre Kyoto-avtalen uten USA, og hva som er konsekvensene av at USA uteblir.

Liten effekt

En Kyoto-avtale som ikke inkluderer USA, betyr at den globale utslippsreduksjonen oppnådd ved å gjennomføre avtalen blir svært liten. Dette skyldes at USA står for en stor andel av de globale utslippene og at den forventede veksten i USAs utslipp fram til 2008 er høy. I tillegg har ikke u-landene forpliktelser om å redusere egne utslipp. Basert på anslag fra EU-kommisjonen kan en forvente at dersom USA ikke deltar i Kyoto-avtalen vil de land som ikke omfattes av utslippsreduksjoner stå for over 70 prosent av de samlede globale utslippene i 2008. Det sier seg selv at en avtale om utslippsreduksjoner som omfatter mindre enn 30 prosent av de globale utslippene, ikke i vesentlig grad kan innvirke på de globale utslippene uten at dette innebærer betydelige utslippsreduksjoner og dermed store kostnader.

Basert på EU-kommisjonens anslag for veksten i utslipp fram til 2008 viser beregninger gjennomført av forskere ved CICERO at dersom USA også deltok i Kyoto-avtalen, ville den globale utslippsreduksjonen i 2008- 2012 være på fem og en halv prosent i forhold til forventede utslipp uten en avtale. Dersom USA ikke deltar, vil derimot Kyoto-avtalen bare gi en global utslippsreduksjon på under én prosent. En kan dermed si at selv om Kyoto-avtalen i utgangspunktet bare bidro til små reduksjoner i globale utslipp, blir virkningene helt minimale dersom USA trekker seg ut.

Lavere kostnader

En trøst for Norge er at kostnadene ved Kyoto-avtalen blir betydelig lavere dersom USA ikke deltar. Norges kostnader ved Kyoto-avtalen avhenger av kostnadene ved egne utslippsreduksjoner, prisen på kvoter og ikke minst endringer i prisene på olje og gass som følge av endringer i global etterspørsel etter fossile brensler. USAs uteblivelse fra Kyoto-avtalen reduserer Norges kostnader av to grunner. For det første vil nedgangen i produsentprisene på olje og gass bli mindre enn dersom USA deltar. For det andre vil kvoteprisene bli betydelig lavere når USA ikke deltar. Dette er gunstig for Norge, som vil være en stor importør av kvoter dersom fri handel med kvoter mellom industrilandene tillates. Beregninger utført ved CICERO viser at dersom USA uteblir, reduseres kvoteprisen fra 15 dollar til 5 dollar per tonn CO{-2}.

Grunnen til fallet i kvoteprisen er at Kyoto-avtalen satte større krav til prosentvise utslippsreduksjoner i USA målt i forhold til forventede utslipp i 2008, enn for de øvrige industrilandene samlet. Dette bidro til at USA, dersom landet deltok i avtalen, ville ønske å kjøpe store mengder utslippskvoter. Når USA ikke lenger deltar, innebærer dette at prisen på kvoter vil falle betydelig.

Politisk valg

Kyoto-avtalen uten USA betyr dermed lavere kostnader for Norge, men samtidig gir en slik avtale bare ubetydelige bidrag til å redusere globale utslipp. Det kan neppe være virkningen på de globale utslippene som kan forsvare et ønske om å iverksette Kyoto-avtalen selv om USA ikke deltar. Om man bør holde liv i Kyoto-avtalen eller om den bør skrinlegges, må avhenge av hva som anses som den beste politikken på lang sikt. Dersom de globale utslippene skal reduseres betydelig, er det helt nødvendig med en avtale som også bidrar til å redusere utslippene både fra USA og fra u-land med store utslipp. Det avgjørende spørsmålet er derfor om en iverksettelse av Kyoto-avtalen uten USA er det beste utgangspunkt for å få til en slik avtale i fremtiden.