Må bruke 30,7 oljemilliarder i stramt budsjett

Regjeringen legger fram et meget stramt forslag til statsbudsjett med reell vekst på bare rundt to milliarder kroner fra 2002 til 2003.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Til tross for stramheten, må regjeringen bruke 4 milliarder kroner mer av oljepengene enn handlingsregelen på 4 prosent tilsier.

Dermed kommer bruken av oljepenger for å få budsjettet til å gå i balanse opp i 30,7 milliarder kroner som er 4,6 prosent av fondets antatte verdi 1. januar 2003.

Verdien av Oljefondet er ved årsskiftet anslått til knapt 670 milliarder kroner. Det er langt mindre enn tidligere antatt og dermed årsak til regjeringens fleksible tolkning av handlingsregelen som fastslår 4 prosent.

Regjeringen foreslår nye skattelettelser neste år på 600 millioner kroner. I tillegg kommer ca. 10 milliarder kroner i lettelser som allerede er vedtatt, slik at skattelettelsene for 2002 og 2003 blir 10,6 milliarder kroner.

De samlede utgiftene på statsbudsjettet for neste år er anslått til rundt 580 milliarder kroner.

Skatter

Regjeringen ønsker å redusere skatten på arbeid slik at innslagspunktet for toppskatten økes fra 320.000 til 340.000 kroner i klasse 1 og fra 342.200 til 364.000 kroner i klasse 2. Ifølge regjeringen betyr dette at rundt 135.00 færre skattytere vil betale toppskatt neste år enn for to år siden. Den øvre grensen i minstefradraget foreslås hevet fra 43.000 til 45.700 kroner.

Et annet forslag er skattefritak for arbeidsgivers dekning av ansattes helseutgifter

Regjeringen reduserer ligningstaksten for boliger med 5 prosent. Dette vil gi redusert formuesskatt på boliger og fritidshus.

Det blir også foreslått økt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner på opp til 6.000 kroner. Fradraget for fagforeningskontingent foreslås økt fra 900 til 1.100 kroner.

Avgifter

Avgiftene på blant annet alkohol, tobakk, engangsavgifter på kjøretøyer, elavgiften og drivstoffavgiften justeres i tråd med p risstigningen.

Det blir foreslått at NRK skal betale moms av lisensinntekter med en redusert sats på 12 prosent.

Det blir innført en avgift på sluttbehandling av avfall, og det blir innført avgift på klimagassene hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK).

Prioriterte områder

Barnefamiliene blir tilgodesett med et forslag om å øke de statlige overføringene til barnehagene med 1,7 milliarder kroner. Dette skal ifølge regjeringen føre til en gjennomsnittspris på 2.500 kroner fra 1. august neste år.

Kontantstøtten foreslås økt med 657 kroner per måned fra 1. august. Dette tilsvarer småbarnstillegget i barnetrygden, som foreslås avviklet fra samme dato. Enslige forsørgere får imidlertid beholde det ekstra småbarnstillegget. Selve barnetrygden foreslås holdt uendret.

Utviklingshjelpen foreslås økt med 856 millioner kroner slik at bistanden kommer opp i 0,93 prosent av bruttonasjonalinntekten.

Regjeringen lanserer tiltaksplaner mot fattigdom og rus. 400 millioner kroner skal settes av til nye tiltak.

Kollektivtrafikken, spesielt i byene, blir foreslått styrket. Rammen for kollektivtiltak i Statens vegvesen økes til 780 millioner kroner.

(NTB-Svein Kristoffersen)