Mindre skatt til alle

Minstefradragene øker og formueskatten reduseres.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Det nye budsjettet er lagt ut på Statsbudsjett.no, hvor du kan lese hele dokumentet selv.

Reduserer skattene

Den avtroppende Bondevik-regjeringen foreslår å redusere skatter og avgifter med tilsammen 2,8 milliarder kroner neste år.

Stoltenberg-regjeringen har allerede varslet at de kan komme til å sløyfe disse skattelettene med sitt nye flertall i Stortinget.

Fra og med neste år skal ingen som tjener under 400 000 kroner betale toppskatt. Ifølge Finansdepartementet vil antall skatteytere som har betalt toppskatt være redusert med 290 000 siden 2001 da Bondevik-regjeringen tiltrådte.

Mindre skatt til alle

Også de som har lave og middels inntekter får skattelettelse. Minstefradraget for lønnsinntekter øker ved at satsen økes fra 31 prosent til 33,5 prosent. Den øvre grensen for minstefradrag økes fra 57 400 kroner til 63 700 kroner.

Dermed blir det mindre skatt til absolutt alle.

Finansminister Per Kristian Foss foreslår også å redusere formueskatten. Dette skal gjøres ved at skatteordningen forenkles ved at både trinn 2 og klasse 2 fjernes.

- Velferd er også at familier har råd til å betale regningene sine og dra på ferie sammen. Slik legges grunnlaget for at enkeltmennesker kan kunne leve av egen inntekt, sa finansminister Per Kristian Foss i sin finanstale i Stortinget i formiddag.

Tar mer oljepenger

Inntektene på budsjettet er på 920,5 milliarder kroner, utgiftene er på 669,4 milliarder kroner.

Regjeringen legger opp til å bruke 12 milliarder mer av oljepengene enn handlingsregelen åpner for, og vil ta totalt 77 milliarder kroner fra Petroleumsfondet inn i statbudsjettet

ANDRE VIKTIGE PUNKTER:

Fredsarbeid: Det foreslås en økning fra 2005 på til sammen om lag 520 millioner kroner til humanitær bistand og bistand til fred og forsoning.

Forskning: Regjeringens budsjettforslag gir en samlet ramme for bevilgningene til forskning og utvikling på om lag 15,4 milliarder kroner. Det utgjør en vekst på 1,4 milliarder kroner. I tillegg foreslår Regjeringen å øke kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping med 39 milliarder kroner til 75 milliarder kroner.

Helse: Helse- og omsorgssektoren får 4,4 milliarder kroner mer enn i år. Blant annet får sykehusene 718 millioner ekstra. Regjeringen foreslår å heve grensa for egenandeler for barn fra sju til 12 år. Det settes av penger til bedre helsetilbud for rusmisbrukere.

Pappapermisjon: Regjeringen vil gi fedre en uke ekstra pappapermisjon.

Miljø: 700 millioner kroner mer til miljøverndepartementet, med hovedfokus på kulturminnevern, miljørettet forskning og lokalt miljøvern. Regjeringen foreslår å øke de reduserte satsene for CO2- og svovelavgift. Ingen penger til CO2-rensing for gasskraftverk.

Arveavgift: Vil øke fribeløpet fra 250000 til 500 000 kroner og øke innslagspunktet for høyeste arveavgiftssats fra 550 000 til 1,1 millioner kroner.

Sjokoladeavgiften: Særavgiften på sjokolade og sukkervarer fjernes fra 1. desember 2006.

Kommunene: 2,9 milliarder mer til kommunene.

Oljepenger: Regjeringen vil bruke 65,9 milliarder av oljepengene. De totale inntektene beregnes å være på 328 milliarder kroner. Man anslår oljepris på 350 kroner fatet.

Matmoms: Den sittende regjeringen vil øke matmomsen til 13 prosent, og dermed 1,2 milliarder kroner.

Den generelle merverdiavgiftssatsen på 25 prosent foreslås videreført.

Samferdsel: Regjeringen vil bruke 20,4 milliardar kroner til samferdsel, og dette er en økning på 2,5 prosent. 8,4 av disse millionene går til kollektivtransporttiltak.

Mer til kirken: Den norske kirke i 2006 er på 1 211,2 millioner kroner. Dette er en økning på 7,4 prosent sammenliknet med saldert budsjett for 2005. For 2006 foreslås en økning på 23 millioner kroner til trosopplæringen i Den norske kirke. Presteskapet får en bevilgningsøkning på 6 millioner kroner.

Minstefradraget: For å stimulere til økt arbeidstilbud, samt sikre brede grupper skattelettelser, foreslås det å øke minstefradraget for lønnsinntekter. Satsen økes fra 31 prosent til 33,5 prosent, og øvre grense økes til 63 700 kroner.

Barnehage: Regjeringen går ikke inn for å innføre maksimalpris på barnehager i 2006. Den nye regjeringen har lovet makspris på 2250 fra 1. januar. Full barnehagedekning innen 2007, og det foreslås å bevilge 1,7 milliarder ekstra.

Barnetrygd: Barnetrygden vil også holdes på det samme. Kontantstøtten foreslås videreført.

Bistand: Bistand økes med 1,9 milliarder. Afrika, hiv og aids er særlig prioritert.

GÅR INN FOR SKATTELETTELSER:</B> Statsbudsjettet 2006.