Halden fengsel var da det sto ferdig i 2010 et av Europas mest moderne.

Det skapte overskrifter langt utenfor landets grenser for sin arkitektur og nye tanker om fengselsomsorg.

- Det flaggskipet finnes ikke lenger, sier Rikard Karlsen, leder i KY i Halden.

Muren slår sprekker

Publisert

HALDEN FENGSEL (Dagbladet): I furuskogen utenfor Halden ligger kriminalomsorgens elleve år gamle flaggskip, høysikkerhetsfengselet Halden fengsel. Innenfor de seks meter høye murenene var planen å tilby de innsatte en så normal tilværelse som mulig, og et vel av både arbeids- og programtilbud skulle føre til rehabilitering og skape framtidige gode naboer.

Men etter få års drift slår flaggskipets fasade sprekker.

- Relasjonsbyggingen og den kameratslige stilen er borte, sier Rikard Karlsen, leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) i Halden.

Allerede fra oppstarten var det ansatte som ikke kjente seg igjen i bildet som ble tegnet av hverdagen bak de grå murene, sier fengselsbetjent og nestleder Klaus Lintho i Halden NFF.

- Rusmestringsavdelingen blir stadig trukket fram i media, men der finner man de innsatte som har et erkjent rusproblem.

- Det viser ikke nyansene, som innsatte som har smurt avføringen sin utover vegger og gulv-

- og at de må settes på sikkerhetsceller, eller som i få tilfeller, legges i reimer.

- Det som blir malt ut internasjonalt er helt virkelighetsfjernt. Dette er ikke lenger det glansbildet det en gang var, sier Lintho.

For de seinere åra har fengselet blitt utsatt for økonomiske kutt som har rammet både rehabiliteringstilbudet og de ansatte, forteller de to fengselsbetjentene.

- I tillegg slutter folk i hopetall, og de blir ikke erstattet. Årsakene til at de velger å slutte er sammensatt, men det har med utviklingen i kriminalomsorgen å gjøre. De hopper av skipet i tide, sier Lintho.

Ifølge Kriminalomsorgen Region Øst vil Halden fengsel ha et merforbruk i forhold til budsjett på mellom 6 og 11 millioner i 2021, og Lintho og Karlsen frykter nå ytterligere oppsigelser, og en forverring av situasjonen.

- Alle ansatte har fått beskjed om at lovnaden om at ingen skal miste jobber nå skal bli vurdert på nytt, sier Lintho.

- Vi som står i førstelinja blir bare færre og færre. Flere er redd for å gå på jobb, forteller Lintho.

Det har ført med seg et økt sykefravær, som på en av fengselets avdelinger har vært ligget vedvarende på 28 prosent tre måneder på rad, ifølge Lintho.

- Enkelte må gå til legen for å klare å komme på jobb, blant annet fordi de trenger angstdempende medisiner, antidepressiver eller søvnmedisin for å klare å stå i dette.

- Frykter det må skje et nytt drap

De seinere åra har fengselet tatt imot stadig flere tunge kriminelle med store psykiske lidelser. Dette er tidkrevende og fører til ytterligere belastning på de ansatte.

- Sikkerheten i fengselet handler om både innsatte, ansatte og samfunnet generelt.

- Jeg har kolleger som blir stadig mer utslitt og føler seg stadig mer utrygge på jobb. Nå har vi lagt bak oss en meget krevende sommer som har slitt ut folk. Varsellampene burde begynne å lyse når ansatte er så slitne at de starter arbeidsdagen med hodepine, sier Karlsen.

For i takt med den pressede bemanningen, har vold og trusler og fysiske hendelser blitt en stadig større del av hverdagen i Halden fengsel, forteller Karlsen og Lintho.

- Når vi er færre på jobb blir det et større fokus på å holde ro enn å rehabilitere de innsatte.

Og hva vil skje når vi ikke har tid til hver innsatt lenger? Hvilke personer løslater vi til samfunnet? spør Karlsen.

Lintho har selv fått merke trusler og vold på kroppen. Tidligere i år opplevde han å bli dyttet mellom to innsatte, slått og spyttet på. I løpet av sommeren ble han også «nikket til» i ansiktet og servert uhyggelige trusler. Lintho forteller at det også har kommet ham for øret at to innsatte gikk med konkrete planer om å helle kokende vann over ham.

Siden 1988 har to fengselsbetjenter blitt drept av innsatte i norske fengsler, ifølge Lintho.

- Jeg frykter det må skje et nytt drap før det skjer noe. Vi har drapsmenn og voldsdømte som får for dårlig oppfølging.

Det er også en del av arbeidshverdagen å få trusler om hva de innsatte skal gjøre mot betjentene når de slipper ut, forteller de.

- Det har vært økende og det er klart det henger ved.

Per 23. august i år er det registrert 158 brudd på arbeidsmiljøloven, samt 44 meldte avvik på vold og trusler rettet mot ansatte i Halden fengsel, ifølge Lintho. Dette er en nedgang fra tidligere år.

Lintho mener imidlertid at det er store mørketall.

- Antallet avvik har gått ned, men det stemmer ikke overens med realiteten. Å melde avvik er en del av en stor papirmølle som krever enormt med arbeid, men det er rett og slett ikke nok folk til at man kan prioritere det.

Regiondirektør Stig Meisler Storvik i Kriminalomsorgen Region Øst sier til Dagbladet at avvikssystemet viser nokså stabile tall for vold og trusler mot ansatte de siste åra.

- Det siste tiden har det vært en liten nedgang. Det er vanskelig å kommentere hvorvidt det er store mørketall på dette området slik Lintho og Karlsen hevder, men rutinen sier at alle slike avvik skal registreres.

I nær framtid vil imidlertid kriminalomsorgen kartlegge de ansattes opplevelse av trygghet på jobb gjennom en nasjonal undersøkelse, sier Storvik.

Les hele Storviks svar lenger ned i saken.

- Løgn alt sammen

- Sansehagen er nok en glorifisert greie som vi ikke bruker. Den er ment som et rekreasjonsområde.

Også de innsatte i Halden fengsel merker endringer. En av dem, som ønsker å være anonym, har sittet i Halden fengsel siden mars i år. Han forteller om et ønske om å forbedre seg, og delta på noen av fengselets viden kjente kurs.

- Det er derfor jeg søkte meg hit. Men det er løgn alt sammen. Jeg søkte på sju kurs, men de finnes ikke

Han mener at tilbudene som tas bort fører til at de innsatte blir understimulert.

- Mange blir lada på en helt annen måte og det fører til mye frustrasjon. Både innsatte og ansatte blir lidende, og det blir en umulig oppgave.

Bemanningssituasjonen fører også til at muligheter for framstilling, besøk og permisjoner er det som ryker først, sier han.

- Det er ikke sunn drift. Det er et under at det ikke har skjedd mer alvorlige hendelser her inne. Når folk blir fratatt muligheten til å møte familien sin, barna sine, da skal man være jævla sterk for å ikke reagere.

En annen av de innsatte, som ønsker å være anonym av hensyn til familien, har sittet i 19 forskjellige fengsler i løpet av livet.

Han mener Halden er det beste, men også han er klar på at kuttene har satt sitt preg.

- Tilbudene er skåret ned til beinet, sier han.

For få betjenter på jobb har også ført med seg at de innsatte stadig oftere må bli låst inn på cellene til tider hvor de normalt skal få oppholde seg i fellesarealene og sammen med andre innsatte, sier Lintho.

Mens Dagbladet snakker med Lintho og Karlsen tikker en velkjent alarm inn: «Snekkeren stengt etter lunsj».

- Arbeidstilbudet har blitt dårligere, og avlyses ofte, slik som nå, på grunn av sykdom blant ansatte.

Det er ikke nok folk til å drifte tilbudene.

Da blir de innsatte heller låst inn enn å kunne gå på jobb, forteller Lintho.

- Kraftige kutt

Fengselsleder Are Høidal forteller til Dagbladet at Halden fengsel har hatt ekstrabevillinger siden oppstarten i 2010. Dette fordi, som det sto i tildelingsbrevet, er «forventet at fengselet skal være i forkant med det innholdsmessige tilbudet og tilbakeføring».

- Denne ekstratildelingen hadde vi i mange år og bygde opp et godt kvalitetsmessig tilbud. Det var gode økonomiske år uten store bekymringer. Det har nå kommet en ny budsjettfordelingsmodell til kriminalomsorgen som medfører at alle fengsler i landet skal få penger ut fra den samme modellen, og ikke slik som tidligere ut fra historiske tall, sier han og fortsetter:

NY SITUASJON: - Mye av det ekstra innholdet vi har bygget opp gjennom alle disse årene må reduseres eller avvikles, sier fengselsleder Are Høidal. Foto: Halden fengsel
NY SITUASJON: - Mye av det ekstra innholdet vi har bygget opp gjennom alle disse årene må reduseres eller avvikles, sier fengselsleder Are Høidal. Foto: Halden fengsel Vis mer

- Noen får ved denne modellen økte budsjetter, mens andre får til dels kraftige kutt. Halden fengsel er i den siste kategorien. Men, det er sånn sett en mer rettferdig modell hvis jeg skal sette meg inn i situasjonen til mine kollegaer i de andre fengslene.

Høidal har imidlertid full forståelse og medfølelse for sine kolleger i Halden.

- Disse nye rammene betyr at vi får reduksjoner på flere millioner over en treårsperiode. Mye av det ekstra innholdet vi har bygget opp gjennom alle disse åra må reduseres eller avvikles. Tilleggsbevilgningene som vi har hatt tidligere, har gitt oss mulighet til å ha høyere kvalitet og flere rehabiliterende tiltak enn andre, men den tiden er forbi. Dette er naturligvis også svært trist for de innsatte.

Vil bli færre ansatte

Fengselslederen sier det nå jobbes ut fra et treårsperspektiv for å komme i balanse med de nye budsjettildelingene. Han legger imidlertid ikke skjul på at de vil måtte redusere staben.

- Lønn er i altoverveiende grad den variable kostnaden vi kan påvirke, så det vil i framtida måtte være færre ansatte i Halden fengsel. Vi har i disse dager konstruktive sonderinger rundt bemanningsplan og turnuser, hvor vi ser at det er mulig å effektivisere samtidig som vi kan ivareta viktige behov og ønsker fra de ansatte. Arbeidsgiver har derfor tro på at vi i ei tid med krevende arbeidshverdag for mange, likevel sammen skal klare å finne gode løsninger på å tilpasse oss de reduserte økonomiske rammene.

- Har dere nok folk på jobb og god nok sikkerhet?

- Vi anser at vi fortsatt drifter fengselet på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte og det gjøres løpende vurderinger og ved behov iverksettes det tiltak for å balansere aktiviteter, oppgaver og bemanning, sier Høidal.

Stig Storvik, regiondirektør for Kriminalomsorgen Region Øst, er uenig i at fengselet har blitt utsatt for store kutt.

- Når det gjelder budsjettsituasjonen til Halden fengsel, er det ikke riktig at fengselet er blitt utsatt for store kutt de seinere åra. Halden fengsel har blitt utsatt for ABE-kuttet slik som hele statlig sektor er blitt rammet av hvert år siden 2015. Kuttet har vanligvis vært på 0,5 prosent av budsjettet per år, sier han til Dagbladet.

NY BUDSJETTMODELL: - Prising av antall plasser og type sikkerhetsnivå mener vi er en mer rettferdig modell for tildeling av budsjett til fengslene. Ved å innføre den nye modellen må Halden fengsel nå redusere sitt budsjett, mens andre fengsler i regionen vil gradvis få styrket sine budsjetter, sier regiondirektør Stig Meisler Storvik i Region Øst. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet
NY BUDSJETTMODELL: - Prising av antall plasser og type sikkerhetsnivå mener vi er en mer rettferdig modell for tildeling av budsjett til fengslene. Ved å innføre den nye modellen må Halden fengsel nå redusere sitt budsjett, mens andre fengsler i regionen vil gradvis få styrket sine budsjetter, sier regiondirektør Stig Meisler Storvik i Region Øst. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet Vis mer

Kjernen i Høyre-regjeringens ABE-reform er at den pålegger offentlige virksomheter å redusere sine budsjetter med en viss prosentsats årlig.

- Siden 2018 har budsjettet til Halden fengsel likevel vokst gradvis fra 313 millioner til 318 millioner i 2020. I 2021 har budsjettet til Halden fengsel gått noe ned. Prognosen i år viser at fengselet vil redusere pengebruken med ca. - 1,9 prosent. Dette skyldes i hovedsak overgang til ny budsjettfordelingsmodell i kriminalomsorgen, sier Storvik.

Storvik mener denne modellen fører til en mer rettferdig tildeling av budsjett til fengslene, men sier det vil føre til at Halden nå må redusere sitt budsjett.

Han er også uenig i at Halden fengsel har hatt stor reduksjon i antallet ansatte.

- I 2019 var det 300 faste ansatte i Halden fengsel. Antallet ble redusert til 296 i 2020 og per tid er det 285 fast ansatt. Turnover av ansatte i 2020 var på 2,92 prosent, som ikke kan anses som spesielt høyt, sier han.

- Gode tall

Hva gjelder Lintho og Karlsens påstander om at de innsatte må tilbringe mer tid på cella enn tidligere, sier Storvik at kriminalomsorgen har høyt fokus på å forebygge isolasjon, og legge til rette soningen for den enkelte innsatte.

- Halden fengsel har svært gode tall å vise til på dette området. 93 prosent av de innsatte er per tid sysselsatt mandag-fredag og målt tid utenfor cella er 12 timer på hverdager og 8 timer i helgene.

FERDIG SONET: Eiendommen som tidligere huset innsatte i Arendal fengsel skal selges. Foto: Vidar Godtfredsen Vis mer

Også sykefraværet har holdt seg stabilt ved Halden fengsel de siste åra, ifølge regiondirektøren.

- Fraværet har svingt mellom 8,7 -10,11 prosent i perioden 2018–2021. Hittil i inneværende år er sykefraværet på 9,23 prosent. Halden fengsel har laget en handlingsplan for å få ned sykefraværet i fengselet.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer