FALLER I FISK: Fisk bidro til å trekke ned den norske BNP-veksten i september. Her laks fra et SalMar-anlegg på Frøya. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix.
FALLER I FISK: Fisk bidro til å trekke ned den norske BNP-veksten i september. Her laks fra et SalMar-anlegg på Frøya. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix.Vis mer

Norsk økonomi bremser opp

BNP-veksten skuffer. Men renteøkninger blir det.

(Hegnar.no): BNP for norsk fastlandsøkonomi steg 0,3 prosent i 3. kvartal, viser SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap.

DNB Markets og Nordea Markets hadde på forhånd sett for seg hhv. 0,5 og 0,6 prosent vekst i fastlands-BNP.

Norges Banks prognose lå på 0,7 prosent.

Sammenlignet med 3. kvartal 2017, snakker vi om en vekst i fastlands-BNP på 1,7 prosent.

Samtidig ble BNP-veksten i 2. kvartal oppjustert fra 0,5 til 0,7 prosent, noe som ga en årsvekst i fastlands-BNP på 4,7 prosent per 2. kvartal.

Årsveksten i fastlands-BNP er altså kraftig ned, riktignok fra et ekstraordinært høyt nivå.

Falt i fisk i september

Industriproduksjonen steg 0,5 prosent i 3. kvartal, etter en oppgang på 1,2 prosent kvartalet før.

Til tross for vekst i 3. kvartal samlet, viser månedstallene at industriproduksjonen i september var noe lavere enn i august. Spesielt bearbeiding av fisk trakk ned. Det samme gjorde tradisjonelt fiske og akvakultur.

I september falt for øvrig fastland-BNP med 0,3 prosent, og fiske og fiskeforedling bidro til å trekke ned veksten med 0,4 prosentpoeng.

Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart steg med 2,7 prosent i 3. kvartal.

Samlet steg BNP 0,6 prosent i 3. kvartal.

Tørke, konsum

SSB viser til at sommerens tørke førte til klar nedgang i jordbruksproduksjonen, noe som trakk ned fastlandsøkonomien med 0,2 prosentpoeng i 3. kvartal.

Svak konsumutvikling, særlig i september, påvirket varehandelsnæringen negativt og dempet også veksten i kvartalet.

Tjenester ellers, som teknisk og forretningsmessig tjenesteyting samt informasjonsteknologi, fortsatte den klare veksten.

Bygge- og anleggsvirksomhet fortsatte å bidra positivt - slik det har gjort over lang tid.

Husholdningenes samlede konsum falt med 0,2 prosent, etter en vekst på 1,0 prosent kvartalet før.

Biler og drivstoff

Nedgangen henger ifølge SSB sammen med et fall i varekonsumet på 1,4 prosent.

Det var i hovedsak kjøp av biler og drivstoff som trakk ned, men klær og skotøy, mat og drikke bidro også negativt.

Dette er en tendens som er observert de 3-4 siste månedene.

Tjenestekonsumet fortsatte å vokse stabilt og bidro sammen med økt forbruk på reiser i utlandet til å dempe nedgangen i husholdningenes samlede konsum.

- Renteøkning består

Selv om BNP-veksten i 3. kvartal ved første øyekast er godt under prognosene i Norges Bank, venter ekspertisen i meglerhusene at sentralbanken står støtt i sitt syn på renteøkninger fremover.

- Veksten var svakere enn ventet av Norges Bank, men veksten i 1. og 2. kvartal ble revidert opp og de svake tallene i 3. kvartal ble drevet av midlertidige faktorer som fall i jordbruksproduksjon og bilsalg, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en oppdatering.

Derfor venter hun at Norges Bank vil fortsette å heve styringsrenten neste år.

- Men dagens tall støtter vårt syn om at renteøkningene vil være gradvise. Vi venter fortsatt at neste renteøkning blir til 1,00 prosentpoeng i mars, fortsetter Strøm Fjære.

Norges Banks styringsrente ligger i dag på 0,75 prosent.

- Må gå forsiktig frem

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken viser også til midlertidige effekter.

- Justert for disse, begge drevet av værforhold, var produksjonsveksten rundt 0,4 prosent i 3. kvartal. Dette er fortsatt under Norges Banks kortsiktige estimat, men merk også at dette motvirkes av en positiv opprevidering for 2. kvartal. Alt i alt er avviket fra Norges Banks prognoser ikke så stort som ved første øyekast, skriver han i en oppdatering.

Gonsholt Hov viser videre til at sysselsettingsveksten landet nøyaktig på Norges Banks prognose: 0,4 prosent sesongjustert i 3. kvartal.

- Slik sett ser ikke den underliggende etterspørselssituasjonen til å avvike veldig fra forventningene. Oppsummert er underliggende momentum litt svakere enn ventet, men avviket er ikke stort nok til å sette spørsmålstegn ved renteøkningen i mars. Hvis noe, antyder dagens tall en forsiktig tilnærming til ytterligere innstramninger i pengepolitikken, fortsetter han.

Økt sysselsetting

Sysselsettingsveksten gjennom 1. halvår fortsatte altså inn i 3. kvartal.

Den sesongjusterte veksten på 0,4 prosent tilsvarer rundt 10.700 sysselsatte.

Fra inngangen til 2018 viser de sesongjusterte tallene ifølge SSB en økning i sysselsettingen på over 30.000 personer.

Sysselsettingen økte i de fleste næringsområder, spesielt i tjenesteytende næringer.

Den økte også i bygge- og anleggsvirksomhet, i tråd med utviklingen de siste to årene.

Oljeinvesteringer opp

Petroleumsinvesteringene fortsatte veksten i 3. kvartal.

Foreløpige tall viser 1,7 prosent vekst fra 2. kvartal. Så langt i år er investeringene 1,3 prosent høyere enn samme periode i fjor.

Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge steg samlet 0,7 prosent i 3. kvartal.

Investeringer i produksjon av elektrisitet forklarer ifølge SSB en del av oppgangen, men også offentlige investeringer, spesielt i kommuneforvaltningen, trekker opp.

Husholdningenes boliginvesteringer falt 0,8 prosent, klart mindre enn de tre foregående kvartalene.

Månedstallene viser at investeringsnedgangen stoppet i juni, og at investeringene i månedene etter har holdt seg på et stabilt nivå.

Totalt steg bruttoinvesteringene i Norge 0,5 prosent i 3. kvartal.

Andre økonominyheter:
Mange som sparer i denne kontoen, bør selge før nyttår
River pengemaskin - satser 15 milliarder