NRK i balanse

NRK har i 2001 redusert virksomheten med 300 årsverk, og regner med et resultat i balanse. Ekstraordinære kostnader gjør det umulig å få et budsjett i balanse for 2002 uten et betydelig svekket programtilbud.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er bred politisk enighet om at Norge trenger et sterkt NRK som kan formidle norsk kultur, språk og virkelighet. Utfordringen er å holde oppmerksomheten hos seere og lyttere og å bevare en egenart. Programmene må forankres i den virkelighet mennesker i vårt land opplever til daglig. Vi må satse på et innhold som speiler Norge i nåtiden og bidrar til vår forståelse av den verden vi lever i. Det omfatter områder som nyhetsformidling, debatt, kunst, musikk og underholdning. Et spesielt ansvar har NRK for å lage gode barne- og ungdomsprogram.

Presset økonomi

NRK har lenge hatt en presset økonomi. Inntekter fra blant annet salg av eiendom har frem til år 2000 til en viss grad veid opp for dette. Økt moms på tjenester, nye musikkavgifter og økte distribusjonskostnader knyttet til digital teknologi medfører kraftig svekkelse av NRKs økonomi fra 2002. For at NRK skal være en betydelig aktør også i fremtiden, i konkurranse med en medieindustri som mer og mer preges av internasjonalisering og overnasjonale selskapsdannelser, må selskapet ta aktiv del i den digitale utviklingen. Moms på tjenester fordyrer driften og hindrer ytterligere effektivisering. Det blir regningssvarende for NRK å få utført tjenester internt som ikke naturlig hører hjemme i et mediehus, og som man ellers kunne ha vært tjent med å kjøpe på det åpne markedet.

For å dekke økte kostnader og gi rom for nyskapende programproduksjon ønsket styret i NRK en økning av lisensavgiften med kr 135. Stortinget gjorde et vedtak om kr 60. Det dekker bare den ordinære prisøkning på varer/programinnkjøp og strømavgifter. I 2001 ble det gjennomført en rekke nødvendige sparetiltak. Antall årsverk er redusert med nærmere 300. Selskapet styrer nå mot et driftsresultat for 2001 som går i null. Den anstrengte økonomien har imidlertid gått ut over nyskapning av programmer. I 2001 ble en større del av sendeflaten dekket av repriser. En slik situasjon kan NRK leve med en kortere periode. Over lengre tid vil r esultatet imidlertid være mangelfull innfrielse av allmennkringkasteroppdraget og lavere markedsandel.

Nedleggelse - ikke slutt

Utgangspunktet for styret fremover er å løfte programnivået, uten at økonomien igjen kommer ut av kontroll. Arbeidet med mer kostnadseffektiv drift intensiveres, og det skjer en grundig gjennomgang av funksjonene. Sammenslåing av distriktskontorene for Hedmark og Oppland og for Sør- og Nord- Trøndelag gir bedre bruk av ressursene. Fylkesvise nyhetsformidlinger opprettholdes, men det er aktuelt med samsending i en rekke magasinflater på radio. Nedleggelse av Undervisningsredaksjonen innebærer ikke at NRK vil slutte å sende programmer som er egnet til undervisningsformål, men det vil ikke lenger bli produsert egne programmer for slikt formål. Avviklingen av Utenlandssendingen vil ikke føre til noen betydelig reduksjon av tilbudet til nordmenn i utlandet. Ny teknologi gjør at tilgangen til nyheter fra Norge er betydelig bre dere og bedre enn for bare få år siden. Blant annet er NRKs radiokanaler i dag tilgjengelig på Internett og via satellittmottaker.

Først effekt i 2003

Budsjettarbeidet for 2002 er i avsluttende fase. Enkelte omstillingstiltak vil imidlertid først gi reell økonomisk effekt i 2003 og senere. Dessuten vil flere av dem koste ekstra i 2002. Et budsjett i balanse for 2002 er derfor ikke mulig uten at NRKs programtilbud svekkes betydelig. Justering av driften må derfor vurderes i et lengre perspektiv enn for neste år alene.

Allmennkringkasteroppdraget og de økonomiske og samfunnsmessige rammene gir NRK en tydelig retning. Innenfor disse rammene må NRK imidlertid ha en størst mulig grad av frihet til å vurdere og gjennomføre de tiltak institusjonen mener er nødvendige for å utføre sine oppgaver på best mulig måte. Hvis ikke bør eieren organisere virksomheten annerledes enn i aksjeselskaps form.