Offeret i retten

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Etter flere grufulle drap på barn er offerets og pårørendes rettigheter viet oppmerksomhet. Ikke minst Baneheia-saken har satt fart i diskusjonen om offerets plass i rettspleien. Justisdepartementet har derfor nå sendt ut på høring forslag som skal styrke offerets stilling i prosessen.
  • Når det er reist slike krav, er det uttrykk for at påtalemyndighet og andre instanser har forsømt sin informasjonsforpliktelse overfor offeret og offerets etterlatte. Det er et nesten ubegrenset behov for omsorg etter en kriminell voldshandling, ikke minst mot barn. Det er utvilsomt en samfunnsoppgave å sørge for at dette behovet blir ivaretatt. Det kan også være behov for økonomisk støtte til pårørende fordi de har ønsker om å følge rettssaken. I forslaget fra Justisdepartementet er dette ivaretatt. Det skal bli anledning til å dekke tapt arbeidsfortjeneste og andre utgifter. Det er utmerket. Fra før har de fått anledning til bistand fra advokat, og vi har en erstatningsordning.
  • Derimot er vi tvilende til at de pårørende skal få en utvidet plass i selve rettsprosessen. Formålet med en rettsprosess er å påføre den skyldige et tilsiktet onde. Men det må skje bare når det finnes grunnlag for det. Det er ikke noe som skal overlates til dem som er mest rammet av forbrytelsen. Strafferettspleien er statsmaktens oppgjør med tiltalte. Derfor er det betenkelig om den fornærmede skal ha partsrettigheter. Oppgjøret etter en kriminell handling skal ikke være offerets hevn, men samfunnets reaksjon der alle relevante momenter er best mulig belyst. Alle saker har mange sider.
  • Vi lever i ei tid da prinsipper ofte blir utsatt for press fra egeninteresser. Det gjelder også i rettspleien. Spesielt i saker der barn er offer, er det lett å falle for krav om strengest mulige reaksjoner mot den skyldige. Og en aktiv part har betydelig spillerom ikke minst i allianse med mediene. Men også den skyldige i de grusomste handlinger skal ha rettsvern. Derfor er etterforskningen i vårt system overlatt påtalemyndigheten, som skal være en nøytral instans. Slik bør det fortsatt være.