Økonomi

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Statens lånekasse er mange studenters største hodepine. Fra 1. oktober blir rentesatsene 6,0 prosent på lån som har vært rentebærende i mindre enn sju år, og 6,5 prosent på lån over sju år. Basisen i det du til slutt har å leve for, er det såkalte grunnbeløpet på 3650 kroner i måneden. I tillegg har du rett til 1900 kroner i måneden som et såkalt botillegg dersom du ikke bor hjemme hos foreldrene dine. Søk alltid stipend og lån. Selv om du ikke vil ta opp lån, har du nesten alltid rett til stipend. Det skal ikke betales tilbake. Vær spesielt oppmerksom på at alle studenter som må betale mer enn 830 kroner for å reise tre ganger tur-retur mellom hjem og studiested, har rett til å få det overskytende som stipend.Ved sykdom Dersom du blir syk i studietida utover to sammenhengende uker, kan du få omgjort lånet fra Lånekassen til stipend. Lån kan bare omgjøres til stipend for inntil tre måneder pr. undervisningsår. For å få omgjort lånet, må du først og fremst ha sendt søknad om vanlig studiestøtte før du blir syk. Du får ikke omgjort et lån til stipend dersom du blir syk før semesteret starter. Dette er de viktigste reglene: · Få alltid sykemelding fra lege fra første dag du blir syk. Du må dokumentere at du ikke kan følge undervisningen. · Den første måneden du er student, får du ikke omgjort noe. Uansett får du ikke omgjort de første 14 dagene (karensdager) du er syk, men du kan likevel trekke fra disse dagene seinere. · Søknaden om å få omgjort lånet må være hos Statens lånekasse seinest seks måneder etter at skoleåret er slutt.Barn Får du barn mens du studerer, har du rett til stipend som månedlige støttebeløp fra Lånekassen i til sammen 42 uker: Tre uker før fødselen og 39 uker etter. Sommermånedene er inkludert. Det er mulig for faren å få dette beløpet etter nærmere forskrifter. Utdanningen må ha vart i minst seks måneder før fødselen inntreffer. Enslige forsørgere, som i en periode er ute av stand til å forsørge seg selv eller barnet, har rett til overgangsstønad fra trygdekontoret.Forsinkelser · Du får vanligvis studiestøtte for normert studietid, men ved forsinkelser i studiet kan du få normal støtte i ett år utover normert tid. Denne regelen gjelder uansett hva slags grunn du har til forsinkelsen. Dersom du blir mer enn ett år forsinket, må du ta igjen forsinkelsen før du kan få mer støtte fra Lånekassen. · Funksjonshemmede studenter kan få redusert støtte til ekstra forlengelse, dersom det kan påvises at forlengelsen skyldes funksjonshemmingen. · Lånekassen kan begrense lånetida slik at gjelden ikke blir høyere enn det den finner forsvarlig. Beløpsgrensene er opptil 317 000 kroner. · Det eksisterer også en ordning som gjør det mulig å søke om å få redusert terminbeløpene på grunn av lav inntekt. Ordningen kalles Inntektsavhengig nedsettelse av terminbeløp, INTB.Andre stipend Søk stipend som annonseres i avisene eller omtales i «Stipend og legathåndboken» som finnes på biblioteket eller kan kjøpes (pass på å få siste utgave). Det finnes blant annet mange legater som gir tilskudd til studenter som for eksempel forsker på et bestemt område.Helse Den nye loven om universiteter og høgskoler slår fast at det er lærestedet som har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø. Studentene kommer ikke inn under arbeidsmiljøloven - men det er fremmet forslag på Stortinget om dette. Flere av landets universiteter og høyskoler har gratis psykolog-, helse- og sosialtjeneste. Sjekk hvilke tilbud som finnes med studentsamskipnadene. Ved enkelte studiesteder kan du få gratis tannpleie og fysioterapi-behandling.Refusjoner Det er mulig å søke enkelte av studentsamskipnadene om støtte fra et «helsefond» til blant annet: · Refusjon av legebesøk. Husk imidlertid å forsikre deg om at legen du går til har en kommunal avtale, ettersom dette vil gjøre besøket billigere. Det gis maksimalt 3000 kroner i støtte pr. studieår, og du må regne med å betale en viss egenandel. Du får som regel heller ikke støtte til medisiner. · Refusjon av egenandel ved besøk hos legespesialister, fysioterapeuter, kiropraktorer m.m. · Refusjon av egenandel ved akutt tannbehandling, men ikke ved vanlige tannlegeutgifter. · Stønad til transportutgifter i forbindelse med sykdom (70 prosent). · Stønad til behandling hos psykolog eller psykiater utenfor studiemiljøet. · Refusjon av egenandel til poliklinisk behandling. · Ved Universitetet i Oslo finnes det egen helsetjeneste. Har du betalt semesteravgift, kan du få gratis behandling.Penger, husholdning og fritid Dersom du ikke får sommerjobb og ikke har krav på arbeidsledighetstrygd, kan du søke om sosialhjelp for de to månedene om sommeren når du ikke får studielån. Gjennom de enkelte studentsamskipnadene kan du skaffe deg et billig sted å bo. De fleste samskipnadene har store studenthjem og de kan også gi råd innenfor privat boligformidling. Det er imidlertid lange ventelister og få plasser på studenthjemmene. Derfor lønner det seg å søke om bolig så tidlig som mulig.Barnehageplasser Studentsamskipnadene har flere barnehageplasser. Dette må du søke om. Tildelingen av plasser skjer etter ansiennitet og familiesituasjon. Noen samskipnader tilbyr i tillegg gratis barnevakt i et visst antall timer pr. år for dem som er aleneforsørgere.Skatt og selvangivelse Studenter bør ikke melde flytting til studiestedet, ettersom de bevarer en potensiell pendlerstatus som seinere yrkesaktiv. Reiseutgifter til og fra hjemstedet i studieperioden kan også trekkes fra på selvangivelsen. Bor du i kollektiv - eller deler kjøkken med en annen person - kan du trekke fra kost og losji på selvangivelsen. Du kan få overført arv under studiet opptil det beløp du årlig mottar av Lånekassen uten at det er skattepliktig eller at du må betale arveavgift.Eksamen · Som eksamenskandidat har du rett til å få en begrunnelse for sensuren. Fristen for å få en begrunnelse er en uke fra studenten er gjort kjent med sensurvedtaket. Dersom du seinere vil klage, som du har all rett til, er det smart å be om skriftlig begrunnelse, slik at du har noe konkret å referere til. Ved muntlig eksamen må du be om begrunnelsen umiddelbart. · Det er normalt at du bare får lov til å gå opp til eksamen tre ganger, men dette varierer fra fag til fag - ikke minst for praksisstudier. · Du har etter universitetsloven rett til å delta på offentlige forelesninger og ta eksamen som privatist dersom du ikke er kommet inn på et studium. Som privatist må du undertegne en kontrakt med Lånekassen om du vil søke om lån og stipend. Du binder deg til å ta eksamen innen ett år fra semesterstart. · Flere av forelesningene ved landets universiteter og høgskoler er offentlige. Det betyr at hvem som helst kan møte opp. Muntlig eksamen er også offentlig, og dermed kan du ta med deg noen hvis du vil det. · Har du lese- og skrivevansker, allergi eller på en annen måte mener du trenger forlenget tid på eksamen, må du søke særskilt om dette. Legeerklæring må legges ved. Eventuelt kan du ta med legeerklæringen på eksamensdagen. · Det er også mulighet for å bruke PC til eksamen. Behovet må begrunnes skriftlig. Utlandet Du kan studere i utlandet. Det finnes flere utvekslingsprogram, som NORDPLUS, ERASMUS og SOKRATES. Om du får støtte fra Lånekassen eller ikke, avhenger av om du får faget godkjent som en del av norsk utdanning eller som et fullverdig yrkesstudium. For nærmere informasjon og utfyllende opplysninger bør du kontakte Statens lånekasse, studentorganisasjonene, studieadministrasjonen eller studieleder. Kilde: Statens lånekasse, Norsk Studentunion og diverse studentsamskipnader.