Økt kontroll med POT

Økt makt til Stortingets kontrollorgan. Klarere grenseoppgang mellom Riksadvokatens og justisministerens ansvarsområde. Økt politisk ansvar for POTs trusselbilde. Det er noen av forslagene i Danielsen-utvalgets innstilling

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Innstillingen som skal overrekkes justisminister Aud-Inger Aure om en uke inneholder, etter det Dagbladet erfarer, en rekke forslag som vil styrke politikernes kontrollen med overvåkingstjenestens virksomhet.

  • Utvalget går inn for at Stortingets kontrollutvalg (EOS-utvalget) også skal kunne kontrollere påtalemaktens arbeid i overvåkingssaker.

Den øverste påtalemakt, førstestatsadvokaten og Riksadvokaten, har vært unndratt kontroll.

Furre-saken

Spørsmålet om kontroll av den øverste påtalemakt var sentralt under Furre-saken, da førstestatsadvokat Lasse Qvigstad fikk kritikk for å ha igangsatt etterforskning av Berge Furre.

Utvalget vil at stortingspolitikerne skal kunne kikke både Qvigstad og riksadvokat Tor-Aksel Busch etter i sømmene.

  • Utvalget vil også foreslå en klarere definisjon av begrepet etterforskning for å rydde all tvil av veien om når en sak er påtalemaktens ansvar og når den er justisministerens.

En presisering av begrepet vil kunne hindre uklarhet om hvem POT skal informere i slike saker, og om det øverste ansvar ligger hos Riksadvokat eller justisminister.

Nye lover

Danielsen-utvalget går, etter det Dagbladet forstår, også inn for bedre rapporteringsprosedyrene oppover i systemet for å forhindre en gjentakelse av Furre-farsen der ingen etterpå husket hva som var blitt sagt når og til hvem.

  • Utvalget kommer også med forslag om hvordan politiske myndigheter skal ta ansvar for det trusselbildet overvåkingstjenesten skal arbeide ut fra. Til nå har POT stort sett fått konstruere sine oppfatninger i fred.
  • Utvalget vil også foreslå at deler av dagens overvåkingsinstruks blir hjemlet i lovs form. Det gjelder særlig de første paragrafene som definerer tjenestens oppgaver, organisasjon og informasjonsplikt.

Paragrafen Registrering og arkivering av opplysninger foreslås lagt inn under strafferegistreringsloven for å få en klarere hjemmel for hva slags opplysninger POT kan registrere.

Innstillingen vil bli offentliggjort etter at den er overlevert justisministeren neste fredag.