TILLITSERKLÆRING: Ansatte i Omsorgsbygg ble oppfordret til å signere dette skjemaet. Det skaper sterke reaksjoner hos varslingsekspert. Foto: Øistein Norum Monsen/Dagbladet.
TILLITSERKLÆRING: Ansatte i Omsorgsbygg ble oppfordret til å signere dette skjemaet. Det skaper sterke reaksjoner hos varslingsekspert. Foto: Øistein Norum Monsen/Dagbladet.Vis mer

Ansatte i Omsorgsbygg føler seg presset:

Omsorgsbygg-ansatte bedt om å signere tillitserklæring til direktøren

Varslingsekspert reagerer på opplysninger om at en ansatt fra HR-avdelingen skal ha deltatt i innsamlingen av underskrifter til støtte for direktøren.

Styret i Omsorgsbygg behandlet i forrige uke kommunerevisjonens rapport om en rekke regelbrudd i Omsorgsbygg.

Rapporten undersøker påstandene i et varsel som Dagbladet omtalte i begynnelsen av september, om at familie og venner av ledende personer er blitt ansatt.

I forkant av styremøtet ble det tatt initiativ til en underskriftsaksjon til støtte for direktøren.

På et skjema, som Dagbladet har fått tilgang til, ble ansatte bedt om å signere på følgende:

«Vi har full tillit til, og gir vår fulle støtte til administrerende direktør Per Morten Johansen».

Styrelederen i Omsorgsbygg, Øivind Christoffersen, bekrefter at han fikk en «bunke» underskrifter til støtte for direktøren.

Men underskriftsaksjonen har også skapt reaksjoner. Flere kilder har kontaktet Dagbladet om at de opplevde dette som et press.

HR-direktør: - Beklagelig

To kilder har uavhengig av hverandre opplyst at en navngitt ansatt ved HR-avdelingen skal ha gått fra dør til dør med skjemaet og oppfordret folk til å signere, og forteller at dette har skapt reaksjoner. Kildene opplyser at også en tillitsvalgt skal ha oppfordret til å signere skjemaet.

Dagbladet er kjent med hvem den ansatte er, og at vedkommende jobber ved avdelingen. Vedkommende har ikke besvart Dagbladets henvendelse om saken.

HR-direktør Tone Hølmebakk forklarer at hun ikke var kjent med underskriftskampanjen, men at den ble iverksatt for å støtte direktøren. I ettertid sier hun:

- Jeg kjenner ikke til hvordan dette ble organisert, men er blitt forklart fra dem som tok initiativet i foretaket at det ble gjennomført for å uttrykke støtte til administrerende direktør. Hvis noen har opplevd dette som ubehagelig, er det selvfølgelig beklagelig. Dette er ansatte som ønsker å uttrykke sin støtte som enkeltpersoner og medmennesker, uavhengig av avdelingstilhørighet.

Hun vil ikke kommentere hvorvidt det var en ansatt ved HR-avdelingen som deltok i å oppfordre til å signere på støtteerklæringen.

Skapte reaksjoner

- Det er mange som har reagert på underskriftskampanjen. Mange følte seg presset til å skrive under. De er redd for hvilke konsekvenser det ville få om de ikke signerte, sier en ansatt i Omsorgsbygg. Vedkommende tør ikke stå frem med navn, av frykt for represalier.

Etter oppslagene i Dagbladet beskriver vedkommende at det er en «trykket stemning på huset».

- Alle skuler på hverandre, og du føler du ikke kan stole på noen, sier vedkommende.

En annen person Dagbladet har vært i kontakt med, er en tidligere ansatt i foretaket. I en tekstmelding skriver han følgende til Dagbladet:

«Tidligere kollegaer i Omsorgsbygg ringer meg nå og forteller at fagforeninger, tillitsvalgte og HR-avdelingen går rundt i Omsorgsbygg og tvinger ansatte til og skrive under en støtteerklæring til adm dir Per Morten Johansen. Dette sier litt om fagforeninger og tillitsvalgte i Omsorgsbygg».

- Synes ikke det er greit

Det er styreleder Øivind Christoffersen som på vegne av Omsorgsbygg svarer på påstandene om at underskriftskampanjen ble opplevd som ugreit av enkelte.

- Jeg har forståelse for at noen kan ha opplevd dette som et press, og jeg synes ikke det er greit. Men vi har heller ingen kontroll på om ansatte ønsker å gjøre slike ting spontant.

- Dersom én ansatt opplever at de er usikre og ikke kan stole på noen, så er det én for mye. Det er svært alvorlig. Jeg vil oppfordre dem til å enten ta kontakt med meg, eller å benytte Oslo kommunes varslingstjeneste for å rapportere om dette. I begge tilfeller skal de være trygge på at de vil bli tatt på alvor, og behandlet anonymt.

Verken styrelederen eller kommunikasjonssjefen i Omsorgsbygg har svart konkret på Dagbladets spørsmål om det faktisk var en ansatte fra HR-avdelingen som deltok på underskriftsaksjonen, slik flere kilder har opplyst til Dagbladet.

- Vi er ikke kjent med hvordan underskriftene ble samlet inn, og det er min vurdering at det også er av underordnet betydning da akkurat denne tillitserklæringen fra de ansatte uansett ikke ble tillagt noen avgjørende vekt i styrets egne vurderinger, sier Christoffersen. Han understreker samtidig:

STYRELEDER: Øivind Christoffersen er kommunens mann i det kommunale foretaket Omsorgsbygg. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix
STYRELEDER: Øivind Christoffersen er kommunens mann i det kommunale foretaket Omsorgsbygg. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix Vis mer

- Per Morten Johansen var ikke mottaker av den eposten som ble sendt ut i organisasjonen om å samle underskrifter til hans støtte. Han har heller ikke blitt spurt av initiativtakerne om å gi sitt syn på saken, eller hvordan det skulle gjennomføres.

- Forferdelig å høre

Eks-ansatt i Omsorgsbygg, Beate Andersen, reagerer slik på det ansatte i Omsorgsbygg forteller om underskriftskampanjen:

- Det vil jo ikke være noen som tør å la være å skrive under. De ansatte utsettes for et veldig press. Det er helt forferdelig å høre, sier Andersen.

Budskapet fra de ansatte som har kontaktet Dagbladet anonymt, mener Andersen at bør tas på alvor.

- Det var også slik da jeg jobbet i Omsorgsbygg. Enten er du med ledelsen, eller så er du imot. Protesterer du mot det noen i ledelsen har bestemt, så blir du sittende aleine i lunsjen den dagen. Da er det ingen som vil bli sett ved siden av deg, sier Andersen. Hun sier videre:

- Det største problemet Omsorsgbygg har, er at fagforeningene sitter altfor tett på ledelsen. Det var et dårlig arbeidsmiljø da jeg jobbet i foretaket, men jeg opplevde egentlig at jeg ikke hadde noen å gå til, sier Andersen videre.

Andersen sier hun er kjent med at flere ansatte har reagert negativt på brevet som de tillitsvalgte sendte til Dagbladet i juni.

- Flere jeg snakket med stiller seg veldig undrende til at et sånt skriv ble sendt. Som medlemmer stilte de seg ikke bak, og de var overhodet heller ikke blitt spurt. Det naturlige i en slik sak ville vært å kalle inn medlemmene til et møte før man sendte et slikt skriv, sier Andersen.

Roger Dehlin fra Fagforbundet Oslo avviser påstanden om at forbundets klubb i Omsorgsbygg har et unormalt tett forhold til ledelsen:

- Fagforbundet Oslo og vår hovedtillitsvalgt i Omsorgsbygg Oslo KF oppfatning er at vi har et normalt forhold til administrasjonen i Omsorgsbygg Oslo KF, sier han.

Dehlin avviser også påstanden som to kilder har oppgitt til Dagbladet, om at en av Fagforbundets tillitsvalgte skal ha deltatt i en «dør-til-dør»-kampanje for å hente inn tillitserklæringer til direktøren.

- Ingen tillitsvalgte fra vår klubb var deltagende i dette, sier han.

- Flere uregelmessigheter

Både Andersen og en annen nåværende ansatt i Omsorgsbygg som Dagbladet har vært i kontakt med, hevder at ansettelsene av ledelsens nærstående bare er «toppen av isfjellet» i det kommunale foretaket. Andersen hevder videre at nedover i organisasjonen finnes flere eksempler på ansettelser av familie og venner.

- Både jeg og andre fikk klar beskjed om at hvis vi skulle komme noen vei i Omsorgsbygg, måtte vi melde oss inn i Fagforbundet. Andre som gjorde det, fikk lederjobber de på ingen måte var kompetente til, hevder Andersen.

Styreleder Christoffersen svarer:

- Dette er en alvorlig, og generell påstand. Jeg vil oppfordre vedkommende om å ta kontakt med meg eller bruke Oslo kommunes varslingstjeneste dersom vedkommende har konkrete eksempel på at dette har forekommet.

Viser til medarbeiderundersøkelser

Styreleder Øivind Christoffersen i Omsorgsbygg viser til at de siste medarbeiderundersøkelser viser at det generelt er god trivsel blant de ansatte i Omsorgsbygg.

- Undersøkelsen fra 2016 viser at vi ligger omtrent på gjennomsnittet for Oslo kommune og landet forøvrig på alle vurderte områder. I den siste medarbeiderundersøkelsen blir ikke toppleder vurdert spesielt, men i medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i 2015, får Omsorgsbyggs toppledelse en score på 5,0, mens snittet for kommunen var 4,2.

Spørsmålet om tillit beror på en helhetsvurdering, sier Christoffersen videre.

- Omsorgsbygg har oppnådd svært gode resultater de siste årene. Det er summen av disse vurderingene som gjør at styret har tillit til direktøren.

Christoffersen påpeker også:

- Bruddene som er avdekket av Kommunerevisjonen er alvorlige, og Per Morten Johansen har tatt ansvar for, og beklaget, de feilene som er gjort.

Styrelederen forteller at det nå er igangsatt et arbeid for å endre på rutinene:

- Styret har bedt om en gjennomgang av foretakets praksis med bruk av midlertidige stillinger, interne opprykk og ansettelser uten utlysning, påpeker Christoffersen videre.

- Må tas på alvor

Advokat Birthe Eriksen i advokatfirmaet Guide DA sier at uttalelsene som flere nåværende og tidligere ansatte i Omsorgsbygg kommer med til Dagbladet, er å anse som varsler.

- Dette er ny informasjon som bør undersøkes og tas på alvor. Meldinger om at folk er redde, at de ikke kan stole på noen, er beskrivelser av en fryktkultur i foretaket. Det kan strupe ytringsfriheten og det er farlig, sier Eriksen. Hun understreker at hun ikke kjenner saken ut over omtale i media.

Hun har tatt doktorgrad på varsling, og har de senere årene vært involvert i flere varslingssaker fra kommunene.

- Jeg reagerer veldig på at tillitsvalgte og folk som har et ansvar for å medvirke til at virksomheten opptrer lovlig deltar i dette. Det fremstår som at de foregriper et standpunkt i en prosess som eieren skal avgjøre, og at andre opplever det som et utilbørlig press. Det er fryktelig spesielt det her, sier Eriksen. Hun påpeker:

- Dersom det stemmer at HR-folk, som har som jobb å utøve arbeidsgivers styringsrett har deltatt på en slik innsamling, fremstår i utgangspunktet som problematisk.

Hun mener at både skjemaet og opplysningene fra Dagbladets kilder i sum synes å oppfordre til at man går dypere inn i materien.

- Hvis jeg var styreleder og dette kom frem, så hadde jeg sett dette som en klar oppfordring til å gå i dybden av både den påståtte fryktkulturen i organisasjonen og ytringskulturen, sier Eriksen. Hun påpeker:

REAGERER: Advokat Birthe Eriksen er en av landets fremste eksperter på varsling. Foto: Leif Stang
REAGERER: Advokat Birthe Eriksen er en av landets fremste eksperter på varsling. Foto: Leif Stang Vis mer

- Denne informasjonen bør også være interessant for kontrollutvalget. Dette er alvorlige opplysninger som kan være viktig informasjon for eierne.

Følges opp av verneombud

Hovedverneombud Magnus Evje bekrefter at han kjenner til underskriftskampanjen.

- Vernetjenesten har ingenting med kampanjen å gjøre, poengterer Evje. Han sier videre at saken vil bli fulgt opp internt:

- Saken er tatt opp med HR-avdelingen og jeg skal ha et møte om arbeidsmiljøet med HR.